در حال بارگذاری ...

جزوه گرامر زبان انگلیسی 2


شامل مباحث: آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان یا گرامر این درس درباره ماضی بعید (گذشته کامل) می باشد. به این زمان، در انگلیسی past perfect tense گفته می شود ... آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان یا گرامر این درس درباره کاربرد Any, No در جملات انگلیسی می باشد. همچنین در این درس با ضمایر ملکی آشنا می شوید. anyبه معنای (هیچ مقدار – هیچ تعداد) در جملات منفی یا سؤالی انگلیسی به کار می رود. (کاربرد any در حالت منفی) ... آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان این درس درباره ضمایر و قیدهای موصولی (Relative prononuns) می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم. کلمات who (چه کسی) ، whom(چه کسی را) ، which( کدام) ،whose( مال چه کسی) هر گاه در اول جمله بیایند،سؤال می سازند مانند ... آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان در بخش دستور زبان این درس ابتدا دوموضوع گرامری خوانده شده در گذشته را یادآوری می کنیم. سپس درباره رابطه دو فعل پشت سر هم در جمله انگلیسی و درباره توصیف کننده های اسمی (اسامی مرکب) مطالبی را بیان می کنیم. و...
شماره فایل: 3624
حجم فایل: 33.26 KB
نام منبع: www.iranmodares.com
تعداد بازدید: 5626 | آخرین بازدید:


دانلود