در حال بارگذاری ...

جزوه گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده


شامل مباحث: آینده کامل استمراری ،گذشته کامل استمراری ،adjective ،صفت ،adverb قید intensifiers : کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند گسترش جمله با enough و too .... Relative Pronouns ضمایر موصولی جملة وصفی + (که) موصولی + اسم جملات گذشته حدسی و گذشتة غیر واقعی آیندة کامل active & passive voice زمانهاو......
شماره فایل: 3622
حجم فایل: 338.37 KB
تعداد بازدید: 1677 | آخرین بازدید:


دانلود