در حال بارگذاری ...
  
 • مدیران مدارس راھنمایی تحصیلی

   

  الف-وظایف آموزشی و پرورشی

   

  شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی وظایف مشروحه زیر را انجام می دھد:

   

  کلیه کارھا و اقداماتی که درمحیط مدرسه انجام می پذیرد زیرنظر مدیر مدرسه خواھدبود و مدیر مدرسه ازنظرحسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری درمقابل اداره آموزش و پرورش منطقه مسئولیت تام دارد.

   

  وظایف اوبه شرح زیر می باشد:

  - نظارت برحسن اجرای برنامه ھا و فعالیت ھای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی – پرورشی و اداره مدرسه برمبنای برنامه ھای مصوب .

   

  - ھدایت و ھمکاری با کارکنان آموزشی، پرورشی و اداری درحسن اجرای برنامه ھا و وظایف مصوب و راھنمائی آنان درجھت ھماھنگ ساختن فعالیت ھای روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کارآموزشی-تربیتی و اداری مدرسه .

   

  -تشکیل شوراھا(حداقل ماھانه) به ویژه شورای معلمان و گروه ھای آموزشی-پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنھادھای ارائه شده به اداره متبوع جھت اقدام لازم

   

  - تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان وکلاس ھای آموزش خانواده برای آنان .

   

  - اقدام به تشکیل انجمن اولیا و مربیان و کوشش در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیت ھای مربوط به آن برطبق اساسنامه ودستور- العمل ھای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن .

   

  - حضوردرکلاس درس معلمان ومربیان و مشاھده روش کار و تدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روش ھا (راھنمایی ازطریق گروه ھای آموزشی)

   

  - دعوت از روحانیون و صاحب نظران و اساتید متعھد و آگاه به مسائل تعلیم وتربیت به منظور انجام مشاوره و راھنمائی و ایجاد ھماھنگی بین اولیا و مربیان در اجرای شیوه ھای تربیتی و ارتقاء فکری، علمی و ایمان کارکنان مدرسه با ھماھنگی منطقه ذیربط .

   

  - بررسی و شناسایی معلمان و مربیان و دیگرکارکنان مدرسه که نیازمند به دوره ھای بازآموزی و کارآموزی ھستند و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم .

   

  - کوشش و تلاش مستمر درجھت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذھبی و اخلاقی و ترغیب آنان دراین زمینه .

   

  -شرکت فعال در دوره ھای کارآموزی و گردھمائی ھا،جلسات پرورشی- آموزشی و اداری که از طرف آموزش و پرورش و سازمان ھای مربوط تشکیل می شود و کوشش در بھره گیری از نتایج بررسی ھا برای بھبود امور آموزشی،پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراھای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان .

   

  - نظارت بر رفتار و روابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روش ھا و تدابیری که ھمکاری و ھماھنگی صمیمانه بین آنان رافراھم آورد .

   

  - کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و ھمکاری و تبادل نظر با اولیا و راھنمائی آنان جھت نیل به پیشرفت کارمدرسه و رفع دشواری ھا .

   

  - ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین و اولیاء دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی .

   

  -کوشش درگسترش فضای مدرسه و تجھیز آن به نمازخانه،سالن سخنرانی،کتابخانه، کارگاه و آزمایشگاه و وسایل ورزشی،بھداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر بابھره گیری از ھمکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیا و انجمن اولیا و مربیان و افراد خیّر .

   

  - نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کارگاھی و آزمایشگاھی و کمک آموزشی و ثبت فعالیت ھای انجام شده ازسوی معلمان در دفاتر ذیربط و اھتمام درآماده نگھداشتن تجھیزات، وسایل وامکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت معلمان دردروس عملی در ارزشیابی .

   

  - کوشش درانجام فعالیت ھای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق گروه ھا و انجمن ھای دانش آموزی با رعایت مقررات .

   

  - ھمکاری و ھماھنگی با سایرسازمان ھا و نھادھا براساس ضوابط و مقررات .

   

  - ھمکاری درمورد تھیه امکانات و اجرای برنامه ھای مربوط به مشاوره و راھنمائی و ھدایت تحصیلی دانش آموزان و اقدام به ایجاد محیطی کام لاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفاشدن استعدادھا .

   

  - نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین و دستورالعمل ھای مربوط

   

  - نظارت براجرای مراسم صبحگاھی وبرگزاری نمازجماعت .

   

  - سعی درشناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک باحفظ شئون و شخصیت آنان .

   

  -نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی،شفاھی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان ازسوی معلمان .

   

  - اھتمام در مورد شناسایی دانش آموزانی که ناھنجاری ھای رفتاری،نارسائی ھای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با ھمکاری معلمان و اقدام دراصلاح و رفع مشکلات آنان با طرح مقتضی .

   

  -نظارت برحسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آیین نامه و دستورالعمل ھا .

   

   

  ب-وظایف اداری :

   

  -ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آیین نامه و دستورالعمل ھای ابلاغ شده .

   

  -پیشنھاد کردن سازمان آموزشی،پرورشی و اداری مدرسه حداقل یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش منطقه با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی .

   

  -تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کارھفتگی کلاسھا براساس آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای صادره ازسوی وزارت آموزش و پرورش و ابلاغ آن به معلمان و دانش آموزان .

   

  -ابلاغ مفاد آیین نامه و شرح وظایف معلمان و بخشنامه ھا و دستورالعمل ھای واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل دراجرای آنھا .

   

  -رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان مدرسه و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاس ھا در صورت غیبت معلمان با ھمکاری معاون و دیگرمعلمان و مربیان .

   

  - حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل ازشروع کارمدرسه و عدم خروج از آن مادامی که تمامی دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اندمگر درموارد ضروری و استثنائی .

   

  - دایرنگھداشتن مدرسه درایام تعطیلات فصلی طبق مقررات ودستورالعمل ھای صادره از وزارت آموزش و پرورش

   

  - نظارت مستقیم و دقیق برتھیه و تنظیم دفترامتحانات،دفترآمار،لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات سال تحصیلی و ارسال به موقع گزارش ھای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنھا، مراقبت در حفظ و نگھداری سوابق و اسناد براساس مقررات و دستورالعمل ھا.

   

  - مراقبت درحفظ ساختمان و اموال و نظارت برحسن اجرای امورمالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم مربوط به مقررات مالی،کوششدرآماده نمودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط .

   

  - مراقبت کامل درتامین مطلوب بھداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اھتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمک ھای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن ھرچه سریع تر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امردر ھرمورد که اتفاقات غیرمنتظره درمدرسه وقوع یابد.

   

  - اتخاذ تدابیر لازم به منظور مراقبت برجریان فعالیت ھای رسمی وجنبی آموزشی- پرورشی دانش آموزان در اوقات رسمی و فوق برنامه .

   

  - نظارت برحسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای ھریک و ثبت چگونگی کردار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظورفراھم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم وکامل .

   

  - تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات نوبت اول و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه به عنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و ھمکاری بامدیر به منظور حسن اجرای امتحانات .

   

  - انجام اقدامات به منظور معرفی دانش آموزان پایه سوم راھنمائی به امتحانات نھائی .

   

  - تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش درزمینه رفع گرفتاری ھا در حدامکان .

   

  - شناسائی کارکنان علاقه مند،شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جھت تقدیر و تشویق آنان و ھمچنین شناسائی افراد کم کار و سھل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم.

   

  - پاسخ گویی به سوالات اولیای دانش آموزان و دیگرمراجعه کنندگان .

   

  - نظارت بر تنظیم و استفاده صحیح و کامل از دفترکلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگھداری آن .

   

  - انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه درغیاب آنان با ھمکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه .


  - انجام سایر امورمربوط عنداللزوم .

   

  تذکر: مدیران مدارس به ھنگام تغییر سمت موظفند فھرست اسناد و مدارک دفاتر امتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی و دفاتر امورمالی و ھمچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تایید مدیر جدید مدرسه و یا فردی که از سوی اداره معین شده است، یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم را به عنوان سند نقل و انتفالات برای خود نگھداری کند .

   
  مطالب مرتبط

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  ضرورت اجرای طرح «پرستار مدرسه» در مدارس

  تهران (پانا) - دبیرکل خانه پرستار معتقد است که حضور پرستاران در مدارس نقش مهمی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دارد، گفت طرح «پرستار مدرسه» را می‌توان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت دانش‌آموزان در مدارس کشور اجرا کرد‌.

  |

  نظرات کاربران