در حال بارگذاری ...
  
 • وظایف مدیران دبستان ھا

  وظایف مدیران دبستان ھا به شرح ذیل می باشد:

   

  الف- وظایف آموزشی و پرورشی :

   

   

  کلیه کارھا و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواھد بود و مدیر مدرسه از نظر حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد و وظایف او بشرح زیر می باشد:

   

  ü      نظارت بر حسن اجرای برنامه ھا و فعالیتھای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه ھای مصوب .

   

  ü      ھدایت و ھمکاری با کارکنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ھا و وظایف مصوب و راھنمائی آنان در جھت ھماھنگ ساختن فعالیتھای روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه .

   

  ü      اقدام به تشکیل شوراھابویژه شورای معلمان و گروه ھای آموزشی، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنھادھای ارائه شده به اداره متبوع جھت اقدام لازم .

   

  ü      تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و کلاسھای آموزش خانواده برای آنان .

   

  ü      اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کشور در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیتھای مربوط به آن بر طبق اساسنامه و دستورالعملھای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان .

   

  ü      حضور در کلاس درس معلمان ومربیان ومشاھده روش کاروتدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشھا .

   

  ü      دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعھد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت به منظور انجام مشاوره و راھنمائی و ایجاد ھماھنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه ھای تربیتی و ارتقاء فکری علمی و ایمان کارکنان مدرسه با ھماھنگی منطقه ذیربط .

   

  ü      بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره ھای بازآموزی و کار آموزش ھستند و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم .

   

  ü      کوشش و تلاش مستمر در جھت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذھبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه .

   

  ü      شرکت فعال در دوره ھای کارآموزی و گردھمائی ھای جلسات پرورشی، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانھای مربوط تشکیل می شود و کوشش در بھره گیری از نتایج بررسی ھا برای بھبود امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراھای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان .

   

  ü      نظارت بر رفتار و رابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشھا و تدابیری که ھمکاری و ھماھنگی صمیمانه بین آنان را فراھم آورد .

   

  ü      کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و ھمکاری و تبادل نظر با اولیاء و راھنمائی آنان جھت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریھا .

   

  ü      ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی .

   

  ü      کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجھیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی بھداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر با بھره گیری از ھمکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر .

   

  ü      نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیتھای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اھتمام در آماده نگھداشتن تجھیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی .

   

  ü      کوشش در انجام فعالیتھای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروھھا و انجمن ھای دانش آموزی با رعایت مقررات  ھمکاری و ھماھنگی با سایر سازمانھا و نھادھا براساس ضوابط مقرر .

   

  ü      اقدام به ایجاد محیطی کاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادھا .

   

  ü      نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعمل ھای مربوط .

   

  ü      نظارت براجرای مراسم صبحگاھی و برگزاری نماز جماعت .

   

  ü      سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان

   

  ü      نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاھی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان .

   

  ü      اھتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی که ناھنجاری ھای رفتاری، نارسائی ھای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با ھمکاری معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان به طرق مقتضی .

   

  ü      نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملھا.

   

   ب- وظایف اداری

   

  ü      ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آئین نامه ھا و دستورالعمل ھای ابلاغ شده .

   

  ü      پیشنھاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یکماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی .

   

  ü      تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کار ھفتگی کلاسھا و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان .

   

  ü      ابلاغ مفاد آئین نامه ھا و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ھا و دستورالعمل ھای واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنھا

   

   

  ü       رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوششدر اداره کلاس ھا در صورت غیبت معلمان با ھمکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان .

   

  ü      حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار مدرسه و عدم خروج از آن مادامی که تمام دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی

   

  ü      دایر نگھداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل ھای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

   

  ü      نظارت مستقیم و دقیق بر تھیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارش ھای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنھا و مراقبت و دستورالعمل ھای مربوط .

   

  ü      مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی، کوششدر آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط .

   

   

  ü      مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بھداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اھتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکھای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن ھرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر در ھر مورد که اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد.

   

  ü      اتخاذ تدابیر لازم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتھای رسمی و جنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه .

   

  ü      نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای ھر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراھم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم کامل .

   

  ü      تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و ھمکاری با مدیر به منظور حسن اجرای امتحانات .

   

  ü      انجام اقدامات لازم به منظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم امتحانات نھایی

   

  ü      تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاری ھا در حد اماکن .

   

  ü      شناسائی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جھت تقدیر و تشویق آنان و ھمچنین شناسائی افراد کم کار و سھل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم

   

  ü      پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط .

   

  ü      نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگھداری آن .

   

  ü      انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه در غیاب انان با ھمکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه

   

  تذکر: مدیران مدارس به ھنگام تغییر سمت موظف ھستند فھرست اسناد و مدارک، دفاتر امتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی و دفاتر امور مالی و ھمچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پسازتایید مدیرجدید مدرسه و یا فردی که ازسوی اداره معین شده است، یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال کنند و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگھداری نمایند .

   
  مطالب مرتبط

  مدارس منطقه چهـــار تهران

  مدارس منطقه چهـــار تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۴ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  آنچه یک مدیر ویک مربی پیش دبستانی باید باند

  آنچه یک مدیر ویک مربی پیش دبستانی باید باند

  سلسله مطالب زیر به دو مطلب اساسی می‌پردازند که متأسفانه معلمان اندکی از آن آگاهند و آنها که آگاهند از آنها استفاده مناسبی نمی کنند. این دو مطلب عبارتند از اینکه ...

  |

  اهدای تندیس مدیر برگزیده جهادی به مدیرعامل موسسه در سومین همایش مدیران جهادی

  اهدای تندیس مدیر برگزیده جهادی به مدیرعامل موسسه در سومین همایش مدیران جهادی

  مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به واسطه نقش مؤثر مجموعه تحت مدیریت وی در اقتصاد مقاومتی و همچنین با عنایت به سوابق ارزنده در حوزه مدیریت اقتصادی برای سومین سال پیاپی حائز دریافت نشان افتخار و به عنوان مدیر برگزیده جهادی معرفی شد.

  |

  معرفی دکتر غندالی به عنوان مدیر برگزیده جهادی برای سومین سال پیاپی

  معرفی دکتر غندالی به عنوان مدیر برگزیده جهادی برای سومین سال پیاپی

  مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به واسطه نقش مؤثر مجموعه تحت مدیریت وی در اقتصاد مقاومتی و همچنین با عنایت به سوابق ارزنده در حوزه مدیریت اقتصادی برای سومین سال پیاپی حائز دریافت نشان افتخار و به عنوان مدیر برگزیده جهادی معرفی شد.

  |

  نظرات کاربران (1)