در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی ناحیه 1

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی سعدى- ارشاد عادی دولتی   خ امیرکبیرروبروى مرکزبهداشت 3349947
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی نواب صفوی‎ عادی دولتی گلشهرجنوبی روبروى مخابرات 0763-3660482
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی پوشینه بافت‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 0763-3660025
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی اندرزگو‎ عادی دولتی گلشهرشمالی انتهاى خیابان داروپخش 33666661
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی پایاهور (مهرگان)‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33686620
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی شهید عیسی حیدری و نورالعلم‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 33734334
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ایتدایی فجر گاز‎ عادی دولتی بندرعباس ناحیه1 32194352
     پسرانه/ دخترانه‎‎ ابتدایی پویا و پویش‎ غیردولتی بندرعباس ناحیه1 33669629
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران (4)