در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی کرمان (در حال بروز رسانی)

   

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  امیدفردا

  عادی-دولتی

  1

  ابتداى خیابان مالک اشتر

  2518740

  دخترانه- پسرانه

  ایثار

  عادی-دولتی

  1

  ابوذرشمالی کوى 36

  2530418

  دخترانه

  حضرت رقیه (س )

  عادی-دولتی

  1

  آسیابادکوچه شهیدرجائی

  2513315

  دخترانه

  کربلا

  غیردولتی

  1

  بزرگراه امام روبروى هتل گواشیرپشت لی لی پوت

  3224608

  پسرانه

  شهیدمحمدنگارستانی

  عادی-دولتی

  1

  بلوار22بهمن کوى ش 13

  3225362

  پسرانه

  محمدرسول الله (ص )

  غیردولتی

  1

  بلوارقدس شهرک شهیدقندى بلوک 3پلاک 33

  2511780

  دخترانه

  نیایش

  عادی-دولتی

  1

  بلوارولی عصرحدفاصل چهارراه جوپارى و

  دانشگاه آزادخیا

  2263538

  پسرانه

  ثارالله

  غیردولتی

  1

  پانصددستگاه خ خرمشهرپادگان قدس سابق

  2521116

  2521110

  پسرانه

  شهیددکترچمران

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران -بعدازپل راه آهن روستاى حاجی آباد

  212819

  دخترانه

  شهیدچمران

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران روستاى شهیدباهنر

  2111600

  پسرانه

  خیام

  عادی-دولتی

  1

  جاده تهران روستاى قائم آباد

  2610116

  پسرانه- دخترانه

  شهداى مرصاد

  عادی-دولتی

  1

  جاده جوپارکوى فرهنگیان

  3210151

  دخترانه

  امام محمدباقر(ع )

  عادی-دولتی

  1

  چهارراه خواجو

  2515130

  پسرانه- دخترانه

  شهیدحجت

  عادی-دولتی

  1

  خ ابوذرجنوبی

  3210549

  دخترانه

  حدیث

  غیردولتی

  1

  خ ابوذرک لاله

  2511765

  دخترانه

  نوین (دخترانه )

  غیردولتی

  1

  خ احمدى غربی کوى 23

  2267130

  دخترانه

  استعدادهاى عالی حضرت رقیه (س)

  غیردولتی

  1

  خ استقلال کوى غزال

  2515866

  دخترانه

  امیرالمومنین

  عادی-دولتی

  1

  خ امام -ک صاحب العصر

  2223670

  دخترانه

  انصار

  غیردولتی

  1

  خ امام کوى والی آبادامام (1)

  2267467

  دخترانه

  نبوت سعیدى

  عادی-دولتی

  1

  خ پادگان شهیدبهشتی روستاى سعیدى

  269805

  پسرانه

  شهداء 21

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازخ آیت ا...دستغیب

  3317820

  دخترانه

  زینبیه

  عادی-دولتی

  1

  خ سربازک دوازده امام

  3317672

  دخترانه

  شهداى شماره 5

  عادی-دولتی

  1

  خ سلسبیل جنب کتابخانه شهیدبهشتی

  3311125

  پسرانه

  بلال حبشی

  عادی-دولتی

  1

  خ سلمان فارسی ک روزبه

  3322129

  دخترانه

  فاطمیه

  عادی-دولتی

  1

  خ سلمان فارسی ک روزبه

  3341380

  پسرانه

  کوشش

  غیردولتی

  1

  خ شهاب خ رازى خ حسن فدایی

  2266724

  پسرانه-دخترانه

  استقلال

  عادی-دولتی

  1

  خ شهدائروبروى خانه معلم

  3324120

  پسرانه- دخترانه

  نصر- معصومیه

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدقدوسی شهرک زمزم

  3311295

  پسرانه

  علوى

  غیردولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی

  3230391

  دخترانه

  گلستان

  غیردولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی ابتداى خیابان رازى

  224825

  پسرانه -دخترانه

  غدیر -نسیبه

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی روبروى داروپخش

  2264600

  دخترانه

  شهداى فرهنگیان

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدمصطفی خمینی کوچه 28

  3239340

  پسرانه

  شهداء شانزده

  عادی-دولتی

  1

  خ شهیدمطهرى پشت ترمینال

  2514459

  پسرانه- دخترانه

  شهیدسیدعبدالرسول مهدوى- چهارده خرداد

  عادی-دولتی

  1

  خ فلسطین جنب شیخ شهاب الدین

  3318031

  دخترانه

  بهارمعرفت

  غیردولتی

  1

  خ فیروزه کوى ش 4

  2520784

  پسرانه

  شهداء 20

  عادی-دولتی

  1

  خ گلدشت

  231323

  دخترانه

   مادر

  غیردولتی

  1

  خ گلدشت کوى شماره 36

  3224976

  دخترانه

  ساره

  عادی-دولتی

  1

  خ گوهرى خ شهیدنگارستانی

  3229439

  پسرانه

  ابوریحان

  غیردولتی

  1

  خ مطهرى کوچه 33

  2221100

  دخترانه

  سردارجنگل

  عادی-دولتی

  1

  خ هفده شهریورچهارراه حجتیه

  3311128

  پسرانه

  فرزانگان

  غیردولتی

  1

  خواجومقابل خیابان خرمشهر

  2520425

  دخترانه

  شهیدحسن فدایی

  عادی-دولتی

  1

  خیابان سربازسه راه هفده شهریور

  3310311

  پسرانه

  آیت اله بروجردى

  عادی-دولتی

  1

  خیابان سربازسه راه هفده شهریورپشت مدرسه فرهنگ

  3311522

  پسرانه

  شهیدحسین فهمیده

  عادی-دولتی

  1

  خیابان میرزاکوچک خان کوى شماره 52

  3217919

  دخترانه

  شهیدعرب سلغار

  غیردولتی

  1

  دانشگاه آزادشهرک شهیدایرانمنش

  3210089

  پسرانه

  امامت (پ )

  عادی-دولتی

  1

  روس ت آى سعیدى جنب لشکر

  3510682

  دخترانه

   نرگس

  عادی-دولتی

  1

  روستاى باقرآباد

  3570165

  دخترانه

  جعفرطیار

  عادی-دولتی

  1

  روستاى قائم آباد

  50029

  پسرانه

  شهادت سرآسیاب فرسنگی

  عادی-دولتی

  1

  سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  3410610

  پسرانه

  شهیدبختیارى

  عادی-دولتی

  1

  سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  301221

  دخترانه

  شهیده اشرف گنجوئی

  عادی-دولتی

  1

  سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  3411614

  دخترانه

  قدس

  عادی-دولتی

  1

  سراسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  3411320

  پسرانه

  شهیدمحمدالدوره

  عادی-دولتی

  1

  سرآسیاب فرسنگی خ شهیدبهشتی

  3411614

  پسرانه

  فردوس

  غیردولتی

  1

  سرآسیاب فرسنگی خیابان شهیدبهشتی نرسیده به پادگان

  3411767

  دخترانه

  شهداسی وهفت

  عادی-دولتی

  1

  سه راه ترمینال

  2115343

  پسرانه

  امام جواد(ع )

  غیردولتی

  1

  شهرک ایرانمنش خ حافظان قرآن

  3212081

  دخترانه

  میرزارضاى کرمانی

  عادی-دولتی

  1

  شهرک جماران

  3232774

  دخترانه

  شهیدروحی

  عادی-دولتی

  1

  شهرک شهیدایرانمنش

   

  پسرانه

  موعود

  غیردولتی

  1

  شهرک شهیدایرانمنش نرسیده به استخرشنا

  3216100

  دخترانه

  حضرت فاطمه (س )

  غیردولتی

  1

  شهرک شهیدمطهرى

  2119506

  دخترانه

  امام حسن مجتبی (ع )

  غیردولتی

  1

  شیخ احمدکافی پشت ترمینال کوى دى پلاک 79

  2235055

  پسرانه

  امام هادى (ع )

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2235844

  پسرانه

   ایثارگران

  غیردولتی

  1

  کرمان

  2519246

  پسرانه

  راه سعادت

  غیردولتی

  1

  کرمان

  3222600

  پسرانه

  نوین

  غیردولتی

  1

  کرمان

  3224971

  پسرانه

  آیین مهر

  غیردولتی

  1

  کرمان ابوذردوم کوچه 14

  3218230

  پسرانه

  شهداى چهار

  عادی-دولتی

  1

  کرمان بلوار22بهمن جنب شهربازى

  3311322

  دخترانه

  شهداء 4

  عادی-دولتی

  1

  کرمان بلوار22بهمن جنب شهربازى

  3311322

  دخترانه

  گلهاى بهشت

  غیردولتی

  1

  کرمان جاده جوپارى مجتمع مسکونی فرهنگیان فاز 2کوى مهدى

  3211157

  دخترانه

  فاطمه بنت اسد

  غیردولتی

  1

  کرمان خ شیخ احمدکافی شمالی بعدازدرمانگاه ک 8مترى پ 40

   

  پسرانه

  سماء

  غیردولتی

  1

  کرمان خ گلدشت

  3220342

  دخترانه

  انبیائ

  عادی-دولتی

  1

  کرمان سرآسیابفرسنگی خ شهیدبهشتی

  3414432

  پسرانه

  شهیدزنده روح

  عادی-دولتی

  1

  کرمان شاهزاده محمدسه راه برق

  3314790

  پسرانه

  ولیعصر(عج )

  عادی-دولتی

  1

  کوهپایه

  4112140

  دخترانه

  مهددانش ده لولو

  عادی-دولتی

  1

  کوهپایه -ده لولو

   

  دخترانه

  آزادگان

  عادی-دولتی

  1

  میدان رسالت کوچه طالقانی شماره 38

  290589

  پسرانه

  معلم

  عادی-دولتی

  2

  ابتداى خیابان ابن سیناغربی

  2231144

  دخترانه

  معصومیه

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآبادخ امام خمینی خ معلم

  2363

  دخترانه

  والفجر

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآبادخ امام ک شهیدراورى

  2362

  پسرانه

  مهدى عراقی

  عادی-دولتی

  2

  اختیارآباد-خ طالقانی

  2349

  دخترانه

  سمیه

  عادی-دولتی

  2

  انتهاى خ شهیدرجائی ک گلستان

  271280

  پسرانه

  سیدالشهدائ 2

  غیردولتی

  2

  اول خ مهدیه ک شماره 3

  2265252

  دخترانه

  سیزده آبان

  عادی-دولتی

  2

  باغین خ امام ک 6مترى امید

  2055

  دخترانه

  حمیدنامجو

  عادی-دولتی

  2

  باغین -خ جهاد

  2073

  پسرانه

  دارالعلوم

  غیردولتی

  2

  بلوارپارادیس کوچه شماره 45

  2713933

  پسرانه

   نور

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى 20مترى نادر

  2452565

  پسرانه

  پویا

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی 20مترى نادرکوى 4پلاک 5

  2471175

  دخترانه

  بوعلی

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلوارامیرکبیربلواربوعلی

  2115410

  پسرانه

  بوعلی

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلوارامیرکبیرکوى استادان

  2111955

  پسرانه

  معراج

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلوارهوانیروزبلوارولی عصر

  2115060

  دخترانه

  فقاهت

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی خ اصلی طاهرآباد

  211030

  دخترانه

  پژوهش

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی خ امام جمعه 20مترى توحیدپ 30

  2444586

  دخترانه

  مریم

  عادی-دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی خ فتح المبین شهرک شهیدباهنر

  2474910

   

   

   

   

   

   

   
  مطالب مرتبط

  صنایع دستی استان کرمان

  صنایع دستی استان کرمان

  معرفی صنایع دستی کرمان و سوغات توریست پسند کرمان یکی از شهرهای تاریخی مرکز ایران است که جاذبه های دیدنی فراوانی دارد. این شهر جزو تاریخی ترین شهرها به شمار می رود و مناطق آب و ...

  |

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان کرمان

  جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان کرمان

  استان کرمان در جنوب شرقی ایران یکی از استان های تاریخی کشور و دارای بیش از ۷ هزار اثر تاریخی است که ۷۰۰ عدد از آنها در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده اند. استان کرمان در همسایگی استان های خراسان جنوبی، یزد، سیستان و ...

  |

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان کرمان

  جاذبه های گردشگری و دیدنی استان کرمان

  شهر کرمان از جمله شهرهای دیدنی ایران است که با وجود داشتن دیدنی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی تا حد زیادی ناشناخته مانده است. در این مطلب سعی داریم به جاهای دیدنی کرمان در تابستان اشاره ای داشته باشیم. گنبد جبلیه ...

  |

  نظرات کاربران (1)