در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر شبستر-استان آذربایجان شرقی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  شبستر

  سالن ورزشی دریان شبستر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-بالاتر از روستای واریان-جنب شهرک

  شبستر

  سالن ورزشی شندآباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شندآباد

  شبستر

  سالن ورزشی سیس

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سیس

  شبستر

  سالن ورزشی تسوج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تسوج-روبروی ترمینال

  شبستر

  سالن ورزشی چند منظوره شبستر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-محله چل گزی

  شبستر

  سالن کشتی صوفیان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  صوفیان-اداره ورزش وجوانان

  شبستر

  خوابگاه ورزشی شبستر

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

   

  شبستر

  سالن شطرنج شبستر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  سالن رزمی شبستر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  سالن کشتی شبستر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  میدان هندبال شبستر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  میدان والیبال تسوج

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تسوج-روبروی ترمینال

  شبستر

  میدان فوتبال تسوج

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تسوج-روبروی ترمینال

  شبستر

  میدان فوتبال شبستر

  زمین خاکی تمرینی

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  سالن ورزشی چندمنظوره روستای علی بیگلو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای علی بیگلو

  شبستر

  روستای قره تپه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای قره تپه

  شبستر

  روستای علیشاه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای علیشاه

  شبستر

  مجموعه ورزشی علیشاه

  سایر

  مجموعه ورزشی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای علیشاه

  شبستر

  سالن ورزشی دیزج خلیل

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای دیزج خلیل -کنار جاده

  شبستر

  میدان فوتبال دیزج خلیل

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای دیزج خلیل

  شبستر

  سالن ورزشی روستایی نظرلو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای نظرلو

  شبستر

  سالن ورزشی صوفیان

   

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  صوفیان - اداره ی تربیت بدنی

  شبستر

  شبستر(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  سالن شطرنج آقایان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  شبستر(والیبال)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  خامنه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خامنه -جاده ی خامنه ی واریان

  شبستر

  شبستر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  تسوج

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تسوج -روبروی ترمینال

  شبستر

  سالن کشتی بندر شرفخانه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بندر شرفخانه -جنب پست خانه

  شبستر

  صوفیان(والیبال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  صوفیان -اداره ی کل تربیت بدنی

  شبستر

  طرح ریاست جمهوری2

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  وایقان -جنب شهرداری

  شبستر

  صوفیان

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  صوفیان -اداره ی تربیت بدنی

  شبستر

  خامنه

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خامنه - جنب شهرداری

  شبستر

  کوزه کنان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  کوزه کنان - جاده ی سلماس -شهرک صنعتی

  شبستر

  استخر سرپوشیده شبستر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر - جنب دانشگاه آزاد

  شبستر

  سالن ورزشی چندمنظوره شرفخانه

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شرفخانه

  شبستر

  شبستر(بانوان)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  شبستر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر -روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  میدان (هندبال)شبستر

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر -روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  تسوج

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  تسوج -روبروی ترمینال

  شبستر

  میدان (والیبال)تسوج

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تسوج -روبروی ترمینال

  شبستر

  میدان فوتبال روستای نظرلو

  زمین خاکی تمرینی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای نظرلو

  شبستر

  شبستر

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر -روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  شبستر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر -روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  شبستر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شبستر -روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  تسوج

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  تسوج -روبروی ترمینال

  شبستر

  طرح ریاست جمهوری 1 

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر -محله ی چل گزی

  شبستر

  شندآباد

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شند آباد

  شبستر

  سیس

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سیس

  شبستر

  صوفیان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  صوفیان -اداره ی تربیت بدنی

  شبستر

  میدان فوتبال روستایی مشنق

  زمینهای ورزشی

  طرح ضربتی روستائی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای مشنق

  شبستر

  روستای نظرلو

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  روستای نظرلو

  شبستر

  سالن ورزشی روستایی دیزج خلیل

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  دیزج خلیل

  شبستر

  طرح 2 ریاست جمهوری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  وایقان-جنب شهرداری

   

  شبستر

  دریان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-بالاتر از روستای واریان-جنب شهرک

  شبستر

  شبستر(بانوان )

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شبستر-روبروی درمانگاه بسیج

  شبستر

  شندآباد

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شندآباد

  شبستر

  سیس

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سیس

  شبستر

  سالن ورزشی چندمنظوره روستای نظرلو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  روستای نظرلو

  شبستر

  استخرسرپوشیده اداره بهزیستی

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شرفخانه

  شبستر

  مهرآموزش پرورش انزاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  روستای انزاب

  شبستر

  بهشتی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شبستر

  شبستر

  کوثر آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خامنه

  شبستر

  شهدا آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  صوفیان

  شبستر

  کارخانه سیمان صوفیان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  صوفیان

  شبستر

  کارخانه سیمان صوفیان

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  ادارات دولتی

  روباز

  صوفیان

  شبستر

  فاطمیه آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  تسوج

  شبستر

  موسی احمدی آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خامنه

  شبستر

  امام خمینی آموزش وپرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  صوفیان

  شبستر

   

  برهان الدین اموزش وپرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شبستر

  شبستر

  هلال احمر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  تسوج

  شبستر

  شهرداری شبستر

  ورزشهای آبی روباز

  استخر روباز

  ادارات دولتی

  روباز

  شرفخانه

  شبستر

  کشاورزی شرفخانه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شرفخانه

  شبستر

  کمال تک

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  تسوج-خیابان ولیعصر-جنب بانک صادرات

  شبستر

  فروتنان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  شبستر-خیابان مطهری-زیرزمین پاساژ امین

  شبستر

  آرش کمانگیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  شبستر-خیابان امام-زیرزمین قنادی شقایق

  شبستر

  درنا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  شبستر-اول خیابان دانشگاه-ساختمان جعفری


  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران