در حال بارگذاری ...
  
 • مهندسی آبیاری


  معرفی رشته
    آبرسانی به مزارع و تامین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهری دارد تا بتواند عملیات تامین انتقال و توزیع آب در مزارع را بر اساس یافته های جدید علمی به انجام رسانده و بیشترین راندمان را در بهره گیری از منابع در اختیار بگذارد .
  ارتباط بین کارشناسان و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در سطح پائینی قرار دارد علیهذا تامین نیروی انسانی در این مقطع میتواند نقش سازنده ای در بهبود و توسعه فن آبیاری و استفاده از آب کشاورزی در کشور را برآورده نماید .
  1. تعریف و هدف :
  کلیه اموری که منجر به استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید میگردد.موضوعاتی است که در ایجاد این رشته تحصیلی مورد نظر میباشد در این رشته افرادی تربیت میشوند که بتوانند برنامه های انتقال و توزیع آب در مزارع را به اجرا درآورده و همچنین بتوانند در انجام پروژه های تحقیقاتی زیر نظر متخصصین مربوطه شرکت نموده و قادر به ترویج روشهای صحیح آبیاری باشند .  


  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- اهر check.jpg      
  آزاد- بردسیر check.jpg      
  آزاد- بم   check.jpg    
  آزاد- دامغان   check.jpg    
  آزاد- رودان   check.jpg    
  آزاد- سپیدان   check.jpg    
  آزاد- سنندج   check.jpg    
  آزاد- سواد کوه   check.jpg    
  آزاد- فردوس   check.jpg    
  آزاد- کرمانشاه   check.jpg    
  آزاد-اقلید   check.jpg    
  آزاد-بروجرد   check.jpg    
  آزاد-تاکستان   check.jpg    
  آزاد-نیشابور   check.jpg    
  آمورشکده کشاورزی کرج check.jpg check.jpg    
  اراک        
  بوعلی سینا همدان   check.jpg    
  بیرحند   check.jpg    
  شیراز check.jpg check.jpg    
  صنعتی شاهرود check.jpg check.jpg      درس های رشته

  آبیاری 1 آبیاری 2 آشنایی با کامپیوتر
  آشنایی با تاسیسات آبیاری و اصول بهره برداری آنها آمار ارزیابی خاک ها و اراضی
  اصول تسطیح اقتصاد کشاورزی و تعاون باغبانی عمومی
  بهره برداری از آبهای زیر زمینی و پمپها پروژه حفاظت آب و خاک
  ریاضیات 1 عملیات کشاورزی خاک شناسی عمومی
  زراعت عمومی ساختمانهای روستاییزهکشی کاربردی
  گیاه شناسی عمومی مساحی و نقشه برداری مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی
  هواشناسی و هیدرولوژی مقدماتی هیدرولیک مقدماتیکارآموزی


  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند :
  - انجام امور مربوط به بهره برداری صحیح از پروژه های آبیاری اجرا شده .
  - شرکت در اجرا پروژه های تحقیقات آب و خاک زیر نظر متخصصین مربوطه .
  همکاری در آموزش و ترویج امور مربوطه به مسائل آب و خاک .
   
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران