در حال بارگذاری ...
  
 • اصول خلاقیت آینده

  در این قسمت از خلاقیت، با اصول خلاقیت آینده آشنا می شوید.

  اصول خلاقیت آینده(اصل اول)

  آرزوھا(ممکن و غیر ممکن)

   

  تمرین در کلاس:

   اصل اول: ھدف آینده ی خود را بشناسید

  - سی سال بعد کجایید و چه شغلی دارید؟

  - از خودتان و از زندگی چه انتظاری دارید؟

  - آرزوھایتان را نام ببرید.

  - آنھا را به صورت ممکن و غیر ممکن تقسیم بندیکنید.

  - در آرزوھای غیر ممکن خودتان تجدید نظر کنید و آنھایی را که دست نیافتنی ھستند از غیرممکن ھا جدا کنید(مثلاً اینکه به کره ی مریخ سفر کنید، دست نیافتنی و اینکه تبدیل به فیل شوید غیر ممکن است).

  - در خصوص آرزوھای غیرممکن خود فکر کنید شاید بشود آنھا را به آرزوھای دست نیافتنی تبدیل کرد.

  - آیا توانایی ھایتان به شما این امکان را می دھد که بتوانید بر روی کره ی ماه قدم گذارید؟(درخواست کار به نظر دست نیافتنی)

  - سعی کنید با توجه به ھم این آرزوھا ھدف ھای خودتان از زندگی را مشخص نمایید. مثلاً با توجه به اینکه آرزو دارید که یک زندگی خوب و بی دغدغه داشته باشید. باید چه کار کنید که به این زندگی دست یابید. و یا اگر می خواھید دکتر شوید و جان بیماران را نجات دھید. چه کارھایی باید بکنید تا به این آرزو برسید. این کارھا را لیست کنید.

  - این اھداف را در آرزوھای مختلف لیست کنید.

  - فصل مشترک بین اھداف را پیدا کنید و نقاط افتراق را ھم مشخص کرده و یک لیست کلی که از ھمه ی اینھا تشکیل شده است، تحت عنوان اھداف من از زندگی تھیه کنید.

   

  تمرین در منزل:

  اھداف خودتان را بر اساس اینکه کدام را بیشتر می پسندید و کدام را کمتر اولویت بندی کنید؟

  دو فعالیت زیر را در خصوص اھداف خودتان انجام دھید:

  الف- در راه رسیدن به ھدفتان چه کارھایی باید انجام دھید؟

  ب- خودتان را رسیده به ھدفتان فرض کنید موقعیت خودتان و زندگیتان و نظرتان را نسبت به زندگی خودتان بیان کنید.

   

  تمرین در کلاس:

   اصل اول: ھدف آینده ی خود را بشناسید+ آشنایی با ھدف ھای کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت و تعیین آنھا در زندگی خود

  - ھدفھایی که از قبل اولویت بندی کردید، با توجه به زمان رسیدن به آنھا و اینکه در چند سالگی به آنھا خواھید رسید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کنید.

  - لیست اھداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تکمیل کنید.

   

  تمرین در کلاس:

   اصل اول: ھدف آینده ی خود را بشناسید+ آشنایی با طریقه ی ھدف گذاری.

   

  تمرین در منزل:

   ھدفگذاری کنید به این معنا که ھدف ھای شناخته شده را در مقاطع حساس زندگی خود بگذارید و برای خود برنامه ریزی نمایید.

   

  اصول خلاقیت آینده(اصل دوم)

  تمرین در کلاس:

   تصویر آینده ی خود را بشناسید+ تصویر ذھنی مطلوب از خود بر اساس

  سایکوسبیرنتیک+ تصویر ذھنی مطلوب آینده و تصور کردن خود در وضعیت پیروزی و موفقیت به جای قرار دادن تصویرشکستھا در ذھن

   

  تمرین در منزل:

   تمرین تصویر ذھنی مثبت

   

  اصول خلاقیت آینده(اصل سوم)

  تمرین در کلاس:

   نسبت به رسیدن به ھدف و تصویر آینده ی خود متعھد شوید+ برای ھدف

  مناسب و قابل دسترس خود یک دوره ی زمانی مناسبی انتخاب کنید و سعی کنید در آن دوره ی زمانی تمام تلاش خود را متمرکز نمایید.

   

  تمرین در منزل:

   برای ھدف مناسب و قابل دسترس خود یک دوره ی زمانی مناسبی انتخاب کنید و سعی کنید در آن دورهی زمانی تمام تلاش خود را متمرکز نمایید.

   

  ترکیب اصول خلاقیت

  تمرین در کلاس:

   تصویر آینده ی خود را بشناسید+ در صورت عدم انجام تعھدات خود، خود را ملزم به اصلاح رفتار کنید+ ھر روز قبل از بیرون آمدن از خانه تعھد خود را در قبال رسیدن به تصویر مطلوب و موفق آینده، به خود متذکر شوید.

   

  تمرین در منزل:

  در صورت عدم انجام تعھدات خود، خود را ملزم به اصلاح رفتار کنید+ ھر روز قبل از بیرون آمدن از خانه تعھد خود را در قبال رسیدن به تصویر مطلوب و موفق آینده، به خود متذکر شوید.
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  نظرات کاربران