در حال بارگذاری ...
  
 • متدھای نوابغ

  متدھای نوابغ:

  ١- روش توفان ذھنی : پیشتر توضیح داده شد.


  ٢- تحلیل ریخت شناسانه ی مورفو :

  به معنای تکه تکه کردن کلمات و تحلیل کردن آنھاست. بنابراین شیئ یا موضوعی که نیاز بھسازی و پیشرفت دارد، به طور ذھنی به عوامل و اجزایش تجزیه می شود و سپس توفان ذھنی برای اجزای جدا از ھم به کار گرفته می شود.


  برای مثال برای اختراع اسباب بازی جدید از جدول زیر بھره خواھیم گرفت:


  اسباب بازی

  درخشان

  سبک

  متحرک

  سخنگو

  مکانیکی

   

   

   

   

  شیمیایی

   

   

   

   

  زیست شناختی

   

   

   

   

   

  سپس در قسمتی که ردیف ھا و ستون ھا ھمدیگر را قطع می کنند، باید اسباب بازیی را پیشنھاد کنید که ھر دو مشخصه را داشته باشد. بر اساس این جدول باید یک « اسباب بازی مکانیکی و نورانی » یا یک « اسباب بازی شیمیایی متحرک » داشته باشیم .

   

  ٣- شیء کانونی

  شیئی را که قصد دارید تغییرش دھید، در کانون اھمیت قرار می گیرد و مشخصه ھای جدید در مورد آن به کار بسته می شود.

  روش کار به این صورت است که معمو لاً نام آن موضوع روی تحته نوشته می شود. مسؤول جلسه ی خلاقیت از شرکت کننده گان میخواھد تا ھفت اسم بسازند و اطراف کلمه ی مرکزی بر روی تخته بنویسند. سپس از آنھا می خواھد تا ھفت صفت برای ھر یک از اسمھا بنویسند و بعد آن صفات را به آن موضوع اصلی که در مرکز قرار دارد، نسبت دھد.

   

  ٤- جایگذاری شخصی

  جای گذاری شخصی از شما میخواھد که درباره ی موضوع یا مسأله تان طوری فکر کنید، گویا خودتان ھستید (جان بخشی به اشیای بی جان). برای مثال چیزی را در نظر بگیرید و داستانی را با این آغاز بنویسید: « من یک (نام شیء مورد نظر) ھستم »

   

  ٥- پویا سازی

  پویاسازی فرآیند تغییر دادن ذھنی یکی از پارامترھای قابل اندازه گیری، از بین تعداد زیادی پارامتر است، تا به این وسیله ببینیم چه تغییری در شیء یا موضوع اصلی به وجود می آید.مثلاً ھر شیئی دارای پارامترھای متعدد و قابل اندزه گیری مانند طول، پھنا، ارتفاع، وزن،رنگ، دما و غیره است. پویاسازی به عنوان یک روش، فقط نیازمند تغییر یکی از این پارامترھاست، در حالی که بقیه ی آنھا را ثابت نگه می دارد.

  مثلاً یک شانه ی سر را در نظر بگیرید. شانه مشخصات فیزیکی به خصوصی مانند طول و غیره دارد و ھم این طور تعداد مشخصی دندانه دارد. فرض کنیم بیست دندانه دارد. حال،تصور کنید که بخواھیم این تعداد را بدون تغییر در جنس، وزن و بقیه ی پارامترھای آن، تغییر دھیم. اگر تعداد دندانه ھا را به پانزده تا برسانید شانه تان دندانه بزرگ و برای موھای ضخیم خواھد شد. اگر به پنج دندانه برسانید، شانه تبدیل به شن کش می شود. آن را به سه دندانه برسانید، یک نیزه ی سه دندانه خواھید داشت. حال اگر تعداد دندانه ھا را زیاد کنیم چه خواھد شد؟

   

  جلسه ی ١٧

  تمرین ھای نوآورانه

   

  تمرین در کلاس:

  با استفاده از روش ھایی ھمچون « تحلیل ریخت شناسانه ی مورفو »،« شیء کانونی »،«جایگذاری شخصی » و « پویاسازی » برای اشیاء ایده ھای مختلف طرح کنید.

   

  اشیایی نظیر:

  - جاروبرقی

  - مجله

  - روزنامه دیواری

  - بستنی

  - دوچرخه

   

  تمرین در منزل:

  ھم این تمرینی را که در کلاس انجام داده اید برای خانه تکرار نموده و انجام دھید.
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  خلاقیت

  خلاقیت

  پایگاه اطلاع رسانی مدرسه نیوز، این امکان را فراهم نموده که شما عزیزان بتوانید با مراجعه به این قسمت، فایل های جدید در زمینه " خلاقیت " را دریافت و در صورت نیاز دانلود نمائید.

  |

  ده فرمان ضد خلاقیت

  ده فرمان ضد خلاقیت

  .1 به هرایده تازه ای که از طرف زیر دستان به شما ارائه می شود با تردید و بدگمانی نگاه کنید صرفاً به این علت که هم جدید است و هم از طرف زیر دستان پیشنهاد شده است

  |

  نظرات کاربران