در حال بارگذاری ...
  
 • گفتگو با آقای کولیوند رئیس آموزش وپرورش قرچک

  ترویج فرهنگ نماز،قرآن ووعترت دربین دانش آموزان ازاولویتهای اصلی بنده می باشد ورعایت عدالت وعدم تبعیض درتوزیع امکانات ،تجهیزات وشایسته سالاری درانتخاب مدیران وکارکنان اداری – کیفیت بخشیدن به فعالیتهای آموزشی وپرورشی -توجه ویژه به مراکزفنی حرفه ای –ارتباط باسنگر نمازجمعه و مساجد- تکریم ارباب رجوع و...

  باسمه تعالی

  مشارکت درآموزش وپرورش پدیده ای است که ازدیربازموردتوجه کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه بوده است واین بدان معناست که دولتها به تنهایی وباصرف اعتبارات کلان قادربه تامین وتربیت نیروی انسانی موردنیاز اینگونه جوامع نیستند ازاین رو اندیشمندان همواره درتلاشند تا راهکارهای مناسب وقانونمندی رابرای حضوروتعامل همه جانبه مردم ومسئولان درعرصه تعلیم وتربیت فراهم نمایند.

  در26دیماه سال 1372مجلس شورای اسلامی یکی ازمترقی ترین قوانین پس ازقوانین انقلاب اسلامی راباعنوان "قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش "ازتصویب گذراندتاباعمومی کردن مسائل آموزش وپرورش دراستانها وشهرستانها اذهان مدیران ومسئولان دولتی وعموم مردم راباین امرمهم درگیرنموده وزمینه حرکت به سوی عدم تمرکز ومشارکت درتصمیم گیری رادراین بخش مهیا سازد.

  به بهانه هفته شوراهای آموزش وپرورش (24تا30دی ماه)  خدمت رئیس آموزش وپرورش قرچک رسیدیم ومصاحبه ای کوتاه باایشان انجام دادیم.


  آقای کولیوند درابتدا مختصری ازخودتان بفرمائید؟

  بنده هوشنگ کولیوندمتولد1353 ودرحدود 20سال سابقه کاردارم ودارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی می باشم.

  ازسابقه کارخوددرآموزش وپرورش بگویید.

  بنده درسال1372  به استخدام آموزش وپرورش درآمدم وتاسال 81 به عنوان دبیر درمدارس مختلف مشغول خدمت بودم وبعد ازآن به مدت 4 سال معاون آموزشگاه ومدت 5سال نیزمدیرمدرسه بودم ویکسال هم مدیرمجتمع آموزشی وپرورشی بودم .

  اولویتهای کاری شما درسال تحصیلی جدید چه برنامه هایی بوده است؟

   اولویت وشعاراصلی مان درآموزش وپرورش قرچک بحث "سرآمدی" اداره آموزش وپرورش قرچک می باشد ومعتقدیم این شعارمحقق نمی شود مگرباتلاشهای مجدانه ودلسوزانه همه همکاران ،مدیران وکارکنان این اداره .

  برای رسیدن به آن برخی اولویتها راخدمت شماعزیزان بیان می کنم.

  ترویج فرهنگ نماز،قرآن ووعترت دربین دانش آموزان ازاولویتهای اصلی بنده می باشد ورعایت عدالت وعدم تبعیض درتوزیع امکانات ،تجهیزات  وشایسته سالاری درانتخاب مدیران وکارکنان اداری – کیفیت بخشیدن به فعالیتهای آموزشی وپرورشی -توجه ویژه به مراکزفنی حرفه ای

  ارتباط باسنگرنمازجمعه ومساجد- تکریم ارباب رجوع و...

  به نظرشما نقش شوراهای آموزش وپرورش درجامعه ماچیست؟ واین شورامتشکل ازچه

  کسانی می باشد؟

  باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری آموزش وپرورش جزء بخش هایی است که جزباکمک وهمیاری ودلسوزی مردم نمی تواند اداره شود.    

  تمرکززدایی ومشارکت محلی برای ارتقاء فعالیتهای آموزش وپرورش ازموضوعات قابل توجه است که نقش مهمی درپیشرفت سریع اموردارد. پس وظیفه همه ادارات ونهادها کمک به رشد وتوسعه آموزش وپرورش می باشدوشوراها اگربه وظایف قانونی خودهمانطورکه درقانون آمده عمل کنند می توانند درتوسعه وتجهیزفضاهای آموزش وپرورش وتحقق مشارکت های مردمی ودولتی نقش بسیارمهمی داشته باشند .

  شورای آموزش وپرورش متشکل ازامام جمعه، فرماندار"یا بخشدار"،شهردارو رئیس شورای

  شهرونمایندگان مدیران سه دوره تحصیلی ونمایندگان انجمن اولیاء مربیان و... می باشند.

   

  شما درشورای آموزش وپرورش  قرچک چه مصوباتی راداشته اید؟

  تعیین وتصویب شهریه مدارس تیزهوشان ،بزرگسالان و...باتوجه به نیازهای اقتصادی مردم منطقه، تلاش درجهت اجرای سند تحول بنیادین واجرای مناسب طرح 6-3-3 – نیازسنجی آموزش وپرورش تاده سال آینده جهت تامین فضاهای آموزشی موردنیازمنطقه-ارجاع مصوبه دولت به ادارات منطقه درجهت کمک به هوشمند سازی مدارس- برگزاری همایش بزرگ فرهنگیان درجهت گرامیداشت حماسه 9 دیماه- برگزاری طرح همراهان نماز درسطح منطقه باحضوراما م جمعه دریکی ازمدارس منطقه و...

  جنابعالی تاچه اندازه توانسته اید به انتظارات فرهنگیان منطقه پاسخ دهید؟

  الحمدلله ماتوانستیم بابرنامه ریزی های انجام شده وام های صندوق ضروری را به روزکنیم که یکی ازدرخواست های  مهم همکاران مابوده است وهمچنین سعی کردیم تاجایی که امکان دارد عدالت رابین همکارانمان برقرارنماییم.وتکریم ارباب رجوع یکی دیگرازبرنامه های بنده بوده که توانسته رضایت حداکثری همکاران راجلب نماید.

  به نظرشما طرح سند تحول بنیادین چه نقشی می توانددررشد وپیشرفت آموزش

  وپرورش داشته باشد؟

  یکی ازدلایلی که باعث شده بحث تحول بنیادین درآموزش وپرورش مطرح گردد به روزکردن محتوای دروس وروشهای تدریس معلمان می باشد.

  ازآنجاکه متاسفانه دربرخی ازموارد دچار روزمرگی شده بودیم ونمی توانستیم درتربیت انسانهایی که بتوانند به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی درچشم اندازافق 1404که همانا تحقق حیات طیبه واحیای تمدن عظیم اسلامی وتحقق معنویت وعدالت درجهان وسرآمدی درمیان کشورهای منطقه برسیم ناگذیر می بایست این تغییر بنیادین صورت گیرد تاسرعت مادررسیدن به اهداف بیشترشودودرسند تحول جایگاه ویژه ای برا ی خانواده ونقش مشارکت آنها درنظام تعلیم تربیت لحاظ شده که انشاا... بتوانیم ازتوان وظرفیت فکری ومالی ومعنوی اولیاء درتحقق اهداف بهره مند شویم.

   وجادارد از وزیرسختکوش آموزش وپرورش  جناب آقای حاج بابایی  وهمکارانشان که دراجرای طرح سند تحول بنیادین و290 اقدام ارزنده فعالیتهای بسیارخوبی انجام دادند همین جا تقدیروتشکرتشکرنمایم .

  تعامل اداره شما باسایرادارت ونهادها چگونه است؟

  ازآنجاکه آموزش وپرورش نهادی اجتماعی وفرهنگی است وجهت تحقق اهداف وتربیت انسانهایی کارآمد ومتعهد نیازمندتعامل همه جانبه باادارت ونهادهای مختلف هستیم وبرقراری این تعامل دراولویتهای کاری این اداره بوده وتاآنجا که امکان داشته باادارات ونهادها تعامل خوبی داشتیم ودرهمین جا لازم می دانم اززحمات تمامی مسئولین ادارات ونهادها تقدیروتشکرنمایم.

  شهرستان شدن قرچک چه تاثیری می توانددرآموزش وپرورش منطقه داشته باشد؟

  قطعا با شکل گرفتن شهرستان وتاسیس فرمانداری بسیاری ازمشکلات منطقه وآموزش وپرورش ماحل خواهد شد .مادرحال حاضرباکمبود فضا وامکانات  و...مواجه هستیم وانشاا... با حضورفرماندارمحترم وسایرمسئولین درجلسات شورای آموزش وپرورش به یقین بسیاری ازمسایل ومشکلات مدارس حل خواهد شد.

  امسال آموزش وپرورش قرچک چه رتبه هایی کسب کرده است؟

  امسال مادرسطح استان وبین مناطق شهرستانهای استان تهران وبازحمات وتلاشهای همکاران ومدیران توانستیم رتبه اول پروژه مهرراکسب نماییم ودرمسابقات ورزشی وآموزشی دررشته های مختلف جزء مناطق برترهستیم ودربحث اطلاع رسانی نیزجزء مناطق برتراستان می باشیم.

  درسال تحصیلی گذشته نیز 36رتبه درمسابقات قرآن و نماز درسطح استان وکشورکسب نمودیم که جادارد اززحمات تماهی همکاران تقدیروتشکرنمایم.

  درپایان اگرسخن خاصی دارید بفرمائید.

  بنده درهمین جا ازمدیرکل محترم آموزش وپرورش شهرستانهای تهران  جناب آقای زمانی ونماینده محترم شهرستان دکترنقوی  وهمه مسئولین که مارادرسنگرتعلیم وتربیت حمایت ویاری می کنند تقدیروتشکر می نمایم وازهمکاران بسیارخوبم درشهرقرچک می خواهم که بیشترازگذشته مارادررسیدن به اهدافمان که سرآمدی آموزش وپرورش قرچک درتمامی زمینه هاست یاری فرمایند.

  مطالب مرتبط

  پذیرش غیرحضوری از پذیرفته‌شدگان تجدید نظر گزینش و اصلاح مصاحبه مرحله سوم اسفند 1401

  پذیرش غیرحضوری از پذیرفته‌شدگان تجدید نظر گزینش و اصلاح مصاحبه مرحله سوم اسفند 1401

  تهران (پانا) - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (اداره کل خدمات آموزشی) دانشگاه فرهنگیان در خصوص پذیرش غیرحضوری از پذیرفته‌شدگان تجدید نظر گزینش و اصلاح مصاحبه مرحله سوم اسفند 1401 اطلاعیه‌ای صادر کرد.

  |

  نظرات کاربران