در حال بارگذاری ...
  
 • تکنیک ھای پرورش خلاقیت (5)

  جلسه ٥: اصل دوم: خلاقیت ذاتی خود را بپذیرید.

  « ذھنتان را بگشایید به سوی دری که ھرگز باز نکردیم؛ تی.اس.الیوت »

   

  تمرین در کلاس:

  - تحلیل مسائل در جزییات :

   تخته سیاه چه ویژگیھایی دارد؟ آنھا را نام ببرید. (رنگ شکل و سایر ویژگیھای واقعیش)- میز معلم چه ویژگیھایی دارد؟ - کتابھا چه ویژگیھایی دارد؟- یک مدرسه چه ویژگیھایی و یا چه اجزایی دارد؟

   

  - بر روی یک برگ کاغذ تمام کاربردھایی را که از یک گیرهی کاغذ در ذھنتان مجسم میشود، بنویسید.  (از روش توفان ذھنی استفاده کنید).

   

  تعریف:« بزرگسازی »

  - افزایش تعداد جیبھای یک شلوار، شورتر کردن خیار شور، افزایش کلیدھای موس کامپیوتر

   

  تمرین در منزل:

  - جزئیات سه تا از اشیاء منزل را بنویسید و فھرست کنید.

  - به جزییات چیزھای در راه منزل به مدرسه دقت کنید و ٢٥ تا از جزییاتی را که در راه منزل تا مدرسه میبینید بنویسید.

   

  - تمرینھای بزرگسازی (طراحی شود)

  جلسه ٦: روش افزایش ایده بر اساس BAMMA

   

  تمرین در کلاس:

  ابتدا اجزای تشکیل دھندهی یک خودکار- البته خودکار میتواند فنری ھم باشد- را لیست کنید و آنھا را زیر ھم بنویسید. مطمئن شوید که حداقل ١٠ مورد نوشته اید.از جدول زیر به عنوان نمونه استفاده کنید و جدول را با توفان ذھنی ایده ھای مختلف که راجع به ھر کدام از اجزا به ذھنتان میرسد، پر کنید، اما ھر مورد را جداگانه پر کنید. برای مثال ، مشخصاتی که برای ساچمه ی خودکار به ذھنتان میرسد ممکن است به این صورت باشند: توپ پلاستیکی، توپ شیشه ای، توپ مربعی(چه جھشی!) ،  توپ مثلثی(چرا که نه؟)، توپ فارغ التحصیلی(جھشی دیگر!)، توپ فوتبال، توپ پرنده، توپ تَر، توپ صیقلی، توپ قرمز و برای ھر قسمت ١٠ مورد لیست کنید.

  توجه داشته باشید این روش را برای ھر جزیی از جدول به تنھایی به کار میبریم. اگر شما در تولید ایده ھا به مشکل برخوردید، از تکنیک دیگری استفاده کنید و ردیف ھا را با کلمات تصادفی، خواه از لغتنامه یا از ھر کتاب دیگری که در اختیار دارید، پر کنید.


  توپ(ساچمه)

  پلاستیک، شیشه، چھارگوش، مثلث، فارغالتحصیل، پا، پرنده، تر، نرم، قرمز

  جوھر

  خشک، بودار، پاکشونده، سمی، نامرئی، الکل، صورتی، فورانی، منجمد

  بدنه

  ورزیده، اتومبیل،قانون، دست ساخته، منعطف، لاستیکی، تلسکوپی، قابل تعویض، اسباب بازی، درختی

  کلاه(سرپوش)

  فوتبال، فلزی، مخفی، کاپیتان، شفاف، رادیو اکتیو، سوزنی، دندانه دار، بوکس، بچه گانه

  نوک

  نقرهای، کریستالی، مطالعه، ١٠٠ تومانی، لوزی شکل، چوبی، ھوشمند، ژله ای، مافوق صوت، زنگ زده

  فنر

  ھوا، بیضی، تازه، زودرس، شکوفه دار، جنگلی، گلدار، کانادا، محترق

  گیره ی خودکار

  آراسته، آھنی، تغییر یافته، پارچه ای، ویدیو، پول، مودار، خرچنگ، منطقه،کشسان

  کارتریج(مغز)

  خوردنی، استوانه ای، تفنگ، اشعه یX، لیزر، فیلم، عطر، کِرِم، نوشابه، بدون سر

  کمر خودکار

  چشمک زن، کددار، کاراته، گشاد، زمین، اختر، خیار، بامزه، صحنه ی نمایش، صفحه

  محل دست گرفتن خودکار

  باریک، نرم، سرماخوردگی، کامپیوتر، چسب، اخلاقی، ویولون، مایع،خانواده، چشم

   

  البته قسمت ھای دیگری از قبیل واشر، درپوش انتھای خودکار، تبلیغات، دکمه ی فشاری و ھمچنین سرپیچ خودکار را نیز ذکر کرد که در اینجا برای جلوگیری از پیچیدگی از نوشتن آنھا صرف نظر کرده ایم.

  در این روش ما به مراجع ثبت اختراع رجوع نمی کنیم؛ بلکه خود کارھا را تصور و تجسم می کنیم.

   

  نکته: برای اینکه این کار را سریعتر و بهتر انجام دھیم میتوانیم به فرمول زیر نیز رجوع کنیم:

  الف- جنس آن قطعه را تغییر دھیم و از انواع دیگر استفاده کنیم.

  ب- شکل آن را تغییر داده و آن قطعه را در اشکال دیگر تصور نماییم.

  ج-کلمات توصیفی را در مورد آن قطعه به کار ببریم.

  د- در انتھا ھم میتوان مرزھای عادات را درنوردید و از کلمات کاملاً بیربط و بر اساس اصل خلاقیت ھر کلمه ای که به ذھنمان خطور کرد را نیز نوشت.

  شما میتوانید این کار را با چراغ مطاله و کفش و تقسیم آن به اجزای تشکیل دھنده اش ادامه دھید.

   

  تمرین در منزل:

  - از روش « باما » جھت خلق ایده ھای جدید برای کوله پشتی، لیوان و صندلی استفاده کنید.

   

   

  جلسه ٧: خلاقیت ذاتی خود را بپذیرید

  دنیای رؤیاھا (نوشتنِ داستان، مطلب و شعر)

   

  تمرین در کلاس:

  - « کاربردھای دیگر اشیا » توضیح داده شود:

  مثل کاربردھای یک سی دی؛ غیر از کاربرد معمول آن.

   

  - جمله سازی مبدعانه و طنزآمیز با گروه کلمات:

  با دسته کلمات زیر جمله بسازید (خدا- مھربانی- آدمھا)– (توجه- دریا-انتخاب)– (پفک – دوستی- گریه)– (فوتبال- کشتی- دویدن) – (خستگی- امتحان- خندیدن) – (مدرسه- زیاد- دو نفری) – (درس خواندن- شب- باتری) – (کتاب- سیدی- مداد)- (آتش- فکر کردن- دریا) – (موج- انتظار- فریاد)

   

  تمرین در منزل:

  - با این کلمات جمله بسازید: (صدا-کلید-بادبادک)- (خروج-تعطیل-نشستن) - (دانشمند- کمک- رفتن)- (رنگ-آب-مدرسه) را « توپ فوتبال » و « پاک کن » ،« لوله ی خودکار ،« لیوان » - کاربردھای مختلف بنویسید.(حداقل ٦ مورد از ھر کدام)

   

  - در پایان بدون توجه به کلمات ارائه شده چند جمله ای را بنویسید؛ رھا و آزاد و بدون اینکه به چیزی فکر کنید.

   

  - یکی از بهترین خاطرات خود را در سال تحصیلی گذشته به ھر صورتی که میخواھید بنویسید.
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  نظرات کاربران