در حال بارگذاری ...
  
 • رویکردآموزش وپرورش، مهارت محوری برای دانش آموزان ازدوره ابتدایی است

  معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش گفت: رویکردآموزش وپرورش این است که آموزش ها رابه سمت مهارت محوری دردانش آموزان ببریم.

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش ابتدایی، رضوان حکیم زاده درحاشیه همایش معماران تعلیم وتربیت استان سمنان افزود:یکی ازاهداف اصلی وزارت آموزش وپرورش تمرکز زادیی ودادن اختیارات بیشتر به مدارس است.

  معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اجرای سیاست تفویض اختیار درمدارس ودوره ابتدایی اظهارکرد: باید مدیران ومعلمان مدارس را ازطریق طرح کارآمدی که درداخل مدرسه با استفاده ازتجارب خودشان وتعامل بایکدیگر شکل می گیرد توانمدسازیم.

  وی تصریح کرد: معلمان ابتدایی بسیارسخت کوش وتوانمند هستند و ما فقط باید فرصتی رافراهم کنیم که معلمان بتوانند تجربیات شان رابه اشتراک ودرکنارهم یادبگیرند.

   

  حکیم زاده با بیان اینکه تحول درآموزش وپرورش از طریق تفویض اختیار وتمرکززدایی درمدارس شکل می گیردگفت: اگر به مدیران ومعلمان اختیار واگذار کنیم که بتوانند نیازهایشان راشناسایی وفرصت های یاددهی ویادگیری رادرفضای مدرسه فراهم کنند تحولی خوبی برای توانمند سازی معلمان ایجاد می شود.

   

  وی از آموزش مهارت محوری دردانش آموزان دوره ابتدایی خبردادوگفت:دردوره ابتدای ذهن دانش آموزان رانباید پرازمحفوظات کرده بلکه باید درمسیر مهارت محوری وآموزش مهارت دردانش آموز گام برداریم.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران