در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول پسرانه شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ مصطفی خمینی‎   هرمزگان- شهرستان سرزه  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎  سلمان فارسی    هرمزگان- شهرستان رضوان  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ طالقانی   هرمزگان- شهرستان فین  
  پسرانه متوسطه دوره اول دکترحسابی نمونه دولتی هرمزگان شهرستان رودان 0764-2884190
  پسرانه متوسطه دوره اول شاهد   هرمزگان شهرستان رودان  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ هاجر   هرمزگان شهرستان جناح  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ مطهری‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ دهخدا    هرمزگان شهرستان کمشک  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ حافظ کنارسیاه‎   هرمزگان شهرستان کنارسیاه‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ رازی   هرمزگان شهرستان هرنگ‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ علی ابن ابیطالب    هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ عبدالرحمن صدیق   هرمزگان شهرستانکهتویه‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول بوعلی سینا    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ مولوی‎   هرمزگان شهرستان کوخرد‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ باهنر   هرمزگان شهرستان کمشک  
  پسرانه متوسطه دوره اول‎ خاتم النبیا    هرمزگان شهرستان هنگویه‎  
  پسرانه متوسطه دوره اول میرعبدالله امیری   هرمزگان شهرستان فاریاب‎  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران