در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  مختلط متوسطه دوره اول‎  اعتماد    هرمزگان-شهرستان گهره  
  مختلط متوسطه دوره اول‎ نهضت   هرمزگان-شهرستان قطب آباد  
  مختلط متوسطه دوره اول‎ قائم   هرمزگان- شهرستان مهدی آباد  
  مختلط متوسطه دوره اول‎ فضیلت   هرمزگان- شهرستان کهتک  
  مختلط متوسطه دوره اول‎  اندیشه‎   هرمزگان شهرستان لاور میستان  
  مختلط متوسطه دوره اول حاج عزیز عزیزی    هرمزگان شهرستان گچویه‎  
  مختلط متوسطه دوره اول‎ حفصه علی نژاد    هرمزگان شهرستان خلوص‎  
  مختلط متوسطه دوره اول‎ محمدمبارک    هرمزگان شهرستان داربست‎  
  مختلط متوسطه دوره اول مریم باقر الکندری   هرمزگان شهرستان عالی احمدان‎  
  مختلط‎ متوسطه دوره اول‎ حضرت زینب    هرمزگان شهرستان گزه‎  
  مختلط  متوسطه دوره اول معاد لاور شیخ‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط  متوسطه دوره اول مرصاد گریند‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
    متوسطه دوره اول‎  امام حسن مجتبی (ع)   هرمزگان- شهرستان دشت و کوران  
    متوسطه دوره اول‎  شهید بلالی پور‎   هرمزگان- شهرستان رضوان  
    متوسطه دوره اول‎ حضرت معصومه (س)   هرمزگان- شهرستان فین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران