در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی شهرستان ها

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  مختلط ابتدایی 15 خرداد    هرمزگان- شهرستان لاور  
  مختلط ابتدایی‎ 17 شهریور   هرمزگان- شهرستان سرزه 0763-2527135
  مختلط ابتدایی 22 بهمن   هرمزگان- شهرستان مهدی آباد  
  مختلط  ابتدایی ابوذر کنارزد‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی ابوطالب احمدی   هرمزگان شهرستان  گچویه‎  
  مختلط ابتدایی اتحاد تلخ اطهر‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی اسماعیلی    هرمزگان شهرستان کاشونی‎  
  مختلط ابتدایی برزگران    هرمزگان شهرستان عالی احمدان‎  
  مختلط ابتدایی تربیت   هرمزگان شهرستان پای تاوه‎  
  مختلط ابتدایی‎ حاج عبدالله گراشی آوین سفلی   هرمزگان- شهرستان مهدی آباد  
  مختلط ابتدایی خاتم النبیا    هرمزگان شهرستان دهنو قلندران‎  
  مختلط  ابتدایی خیرالنسا دیخور‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط  ابتدایی دبستان   مقداد تخت گرو‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی ساره اسماعیل ماندگار   هرمزگان شهرستان داربست‎  
  مختلط ابتدایی سید حسن مدرس‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط  ابتدایی سید حسین افتد بار‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی شادروان حسین رنجبری   هرمزگان- شهرستان باغستان  
  مختلط ابتدایی شرفی پادرو‎   هرمزگان شهرستان لاور میستان  
  مختلط  ابتدایی شهید استکیبربار‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی شهید اشرفی اصفهانی پروزک   هرمزگان- شهرستان مهدی آباد  
  مختلط ابتدایی شهید آبدست   هرمزگان شهرستان دهنو خواجه‎  
  مختلط ابتدایی شهید بانوج دشت    هرمزگان- شهرستان دشت و کوران  
  مختلط ابتدایی شهید بهزادی‎   هرمزگان شهرستان لاور میستان  
  مختلط ابتدایی‎ شهید حقانی گل اندام   هرمزگان- شهرستان دشت و کوران  
  مختلط ابتدایی شهید عبدالهی لاور شیخ‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی‎ شهید عظیم خادمی    هرمزگان- شهرستان کهن بالا  
  مختلط ابتدایی شهید علی قنبری باغستانی    هرمزگان- شهرستان دمتنگ  
  مختلط  ابتدایی شهید فهمیده محمودباد‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی شهید محمد حسین پور    هرمزگان- شهرستان کهتک  
  مختلط ابتدایی شهید مدرس   هرمزگان- شهرستان تربکستان  
  مختلط ابتدایی شهید موسی رنجبران    هرمزگان- شهرستان چاکرته‎  
  مختلط ابتدایی شهید نواب صفوی    هرمزگان- شهرستان تیربوئیه  
  مختلط‎ ابتدایی شیخ محمد فارسی   هرمزگان شهرستان گزه‎  
  مختلط ابتدایی عبدالله فرامرزی    هرمزگان شهرستان کنارسیاه‎  
  مختلط ابتدایی عصمت   هرمزگان شهرستان کهتویه‎  
  مختلط ابتدایی علی ابن ابیطالب   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی علی اصغر خائین   هرمزگان- شهرستان دشت و کوران  
  مختلط ابتدایی فاطمه جعفر شافعی   هرمزگان شهرستان کهتویه‎  
  مختلط ابتدایی معراج بن گوچی‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط  ابتدایی منیره رستگار آسو ‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی میراحمد امیری     هرمزگان شهرستان فاریاب ‎  
  مختلط ابتدایی نامی گریند‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی نور کوران‎   هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی هجرت فجر    هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران  
  مختلط ابتدایی هدات    هرمزگان شهرستان خلوص‎  
  مختلط ابتدایی یوسف احمد مندگار   هرمزگان شهرستان چاله فرامرزان ‎  
  مختلط ابتدایی شهید مطهری مارم   هرمزگان- شهرستان فین-محله مارم-بلوار امام خمینی(ره)-خیابان ایت الله کاشانی 0917-3678423
    ابتدایی عبداله فرامرزی   هرمزگان شهرستان جناح 076-44356222
    ابتدایی 22 بهمن    هرمزگان شهرستان رودان  
    ابتدایی فاطمیه    هرمزگان شهرستان رودان  
    ابتدایی شهید عبدالخالق خادم   هرمزگان- شهرستان فین  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران