در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی شهرستان فردوس

   

  جنسیت مقطع نام نوع آدرس تلفن
  پسرانه ابتدایی 13 آبان   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  پسرانه ابتدایی سما غیردولتی خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  پسرانه ابتدایی میر تونی   خراسان جنوبی شهرستان فردوس باغ شهر اسلامیه، خیابان امام خمینی، خیابان فردوسی، 056-32742764
  دخترانه ابتدایی سما غیردولتی خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  دخترانه ابتدایی شهید تقوایی شاهد خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  دخترانه ابتدایی شهید محمدعلی مختارنیا   شهرستان فردوس اسلامیه،خیابان امام خمینی،امام خمینی 10 056-32744020
    ابتدایی بهشت استثنایی خراسان جنوبی شهرستان فردوس، ولایت ۲ 056-32723936  056-32721936
    ابتدایی شهیدعید محمد مهدی زاده   خراسان جنوبی-شهرستان فردوس  
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران