در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس متوسطه دوره اول بناب

   

  مقطع جنسیت نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  متوسطه دوره اول پسرانه فتح المبین بناب     37731077 37724473
  متوسطه دوره اول پسرانه باقر صدر بناب     37768756  37769281
  متوسطه دوره اول پسرانه دهخدا  بناب     37742412
  متوسطه دوره اول پسرانه مدرس بناب     37720674 37743772
  متوسطه دوره اول پسرانه علامه امینی بناب نمونه دولتی     37740869    37728670
  متوسطه دوره اول پسرانه شاهد شهید عابدفام بناب شاهد    37743150 37743130
  متوسطه دوره اول پسرانه طباطبایی بناب تیزهوشان    37744049  34744059
  متوسطه دوره اول پسرانه رازی بناب     37730500
  متوسطه دوره اول پسرانه طاها بناب     37733390
  متوسطه دوره اول پسرانه حامد 1  بناب راه دور   37734767
  متوسطه دوره اول پسرانه غفاری 1 بناب     37795224
  متوسطه دوره اول پسرانه ستارخان بناب     37799223
  متوسطه دوره اول پسرانه ساعی بناب     37792244
  متوسطه دوره اول پسرانه صدوقی بناب     37704233
  متوسطه دوره اول پسرانه اتحاد  بناب     37701015
  متوسطه دوره اول پسرانه بوعلی سینا بناب     37786090
  متوسطه دوره اول پسرانه نواب صفوی بناب     37715922
  متوسطه دوره اول پسرانه آزادگان بناب     37715547
  متوسطه دوره اول پسرانه ابوذر بناب     37705655
  متوسطه دوره اول پسرانه شهید محمدی بناب     37702197
  متوسطه دوره اول پسرانه توحید بناب         37712163    37712463
  متوسطه دوره اول پسرانه معرفت  بناب     37798376
  متوسطه دوره اول پسرانه آزادی بناب     37718070
  متوسطه دوره اول پسرانه افق 3 بناب     37710313
  متوسطه دوره اول دخترانه زینب کبری بناب     37729469
  متوسطه دوره اول دخترانه ملاصدرا بناب     37731041
  متوسطه دوره اول دخترانه طاها بناب     37739290
  متوسطه دوره اول دخترانه عفت 2 بناب     37762105
  متوسطه دوره اول دخترانه صداقت  بناب     37764127
  متوسطه دوره اول دخترانه زینبیه بناب نمونه دولتی       37721996    37743829
  متوسطه دوره اول دخترانه فرزانگان بناب تیزهوشان        37732010     37732070
  متوسطه دوره اول دخترانه الغدیر بناب شاهد     37726520      37743199  
  متوسطه دوره اول دخترانه بزرگسالان عفاف بناب     37720372
  متوسطه دوره اول دخترانه حامد 3 بناب راه دور   37729943
  متوسطه دوره اول دخترانه فتح المبین بناب     37705355
  متوسطه دوره اول دخترانه نصر بناب         37702299     37702144
  متوسطه دوره اول دخترانه پروین اعتصامی بناب        3778624    37785013
  متوسطه دوره اول دخترانه سوم خرداد بناب     37715132
  متوسطه دوره اول دخترانه فدک بناب     37715542
  متوسطه دوره اول دخترانه نسیبه بناب     37712066
  متوسطه دوره اول دخترانه علم الهدی بناب     37792444
  متوسطه دوره اول دخترانه هاشمیه  بناب         37795406    37796333
  متوسطه دوره اول دخترانه شهدای مکه  بناب     37704242
  متوسطه دوره اول دخترانه امت 1 بناب     37700243
  متوسطه دوره اول دخترانه شریعت بناب     37718251
  متوسطه دوره اول دخترانه میثاق بناب     37798110
  متوسطه دوره اول دخترانه استثنایی بناب     37731044
  متوسطه دوره اول دخترانه اندیشه مبتکران بناب     37768697
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران