در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی شبستر

   

  مقطع نام ناحیه نوع آدرس تلفن
  ابتدایی شهید مدنی (ره)     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42422330
  ابتدایی شهید قاضی طباطبایی (ره)     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42428959
  ابتدایی شهید بهشتی (ره)     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 2222550
  ابتدایی ماهجبین ثمین      آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42422098
  ابتدایی جلوسی شبستر     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42422515
  ابتدایی شهید چمران     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42423997
  ابتدایی محمدرضا ثمین     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42422097
  ابتدایی علی ابن ابی طالب     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42492727
  ابتدایی زینبیه شرفخانه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42492730
  ابتدایی سمیه علی بیگلو     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42493611
  ابتدایی حاج ابراهیم ساعدی     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42492662
  ابتدایی شهدا مشنق     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42454422
  ابتدایی 13آبان یوسف آباد     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42452002
  ابتدایی فجر کوزه کنان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42466251
  ابتدایی زینبیه کوزه کنان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42466277
  ابتدایی ابراهیم دریانی کافی     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42452230
  ابتدایی محمد صادق خوبی     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42452420
  ابتدایی موسی احمدی خامنه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42463235
  ابتدایی شریعتی خامنه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42462230
  ابتدایی ابراهیمی دریان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42462330
  ابتدایی حاج رحیم قربانی شنگل     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42482700
  ابتدایی محمد صادق خوبی 1     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42482115
  ابتدایی دانش غنچه لر پسرانه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42431135
  ابتدایی دانش غنچه لر دخترانه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42427660
  ابتدایی ابراهیمی شند آباد     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42485375
  ابتدایی شهید رجایی شند آباد     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42482055
  ابتدایی شهید احمد صبری شند     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42482667
  ابتدایی شهید رشیدی وایقان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42472120
  ابتدایی ارم وایقان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42472399
  ابتدایی ابراهیمی وایقان     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42472420
  ابتدایی والفجر دیزج خلیل     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42442724
  ابتدایی پروین دیزج خلیل     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42458434
  ابتدایی مرد پروراق کهریز     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42458434
  ابتدایی ابراهیمی علیشاه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42444431
  ابتدایی زینبیه علیشاه     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42445116
  ابتدایی دستغیب درویش بقال     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42445040
  ابتدایی ابراهیمی بیگجه خاتون     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42447446
  ابتدایی امام ملک زاده     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42447673
  ابتدایی 22بهمن سیس     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42476222
  ابتدایی صدیقی سیس     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42476131
  ابتدایی زینبیه زیناب     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42441206
  ابتدایی کلانتری ساربانقلی     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42451020
  ابتدایی ابراهیمی امیر زکریا     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42457223
  ابتدایی ناصر خسرو زنگی     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42552114
  ابتدایی درخشانی بنیس     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42455260
  ابتدایی بیاضیان شبستر     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42423095
  ابتدایی مرکز یادگیری     آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر 42422230
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران