در حال بارگذاری ...
  
 • نحوه صحیح قرارگیری اندامها در حالتهای مختلف

  هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت

  نگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و مـخدر و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر میباشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندامها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.
  ● هنگامیـکه وضعـیت بدن شما در حالت مناسب میباشد:


  ۱) هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
  ۲) وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی میباشد.
  ۳) اعضاء حیاتی بدن در مکان صحیح قرار دارند.
  ۴) عملکرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت میپذیرد.
  ۵) در دراز مـدت بر روی دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
  ۶) استخوانها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات حداکثر میباشد.
  ۷) تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
  ۸) از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری میکند.
  ۹) از مشکلات کمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری میکند.
  ۱۰) از خستگی جلوگیری میکند زیرا استـفـاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را کاهش میدهد.
  ۱۱) در بهبود ظاهر شما موثر است.


  وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد میگردند:


  ۱) سوانح و مصدومیتها.
  ۲) اضافه وزن و چاقی.
  ۳) تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
  ۴) مشکلات بینایی.
  ۵) کفش نامناسب و پاشنه بلند.
  ۶) عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن بی دقت.
  ۷) اعتماد بنفس پایین.
  ۸) عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر.
  ۹) طراحی نامناسب محل کار.
  مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوسهای طبیعی است که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. سـتون فـقـرات از ۳۲-۳۴ مـهـره تـشکـیـل یافته:
  ۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره خاجی و ۳ الی ۵ مهره دنبالچه ای.
  میـان مـهره های کمر در دیسک کمـر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میکند. هنـگــامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنـیـد، بـه دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کند.


  ● شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح
  ۱) عضلات قوی و انعطاف پذیر.
  ۲) حرکات طبیعی مفاصل.
  ۳) توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات.
  ۴) آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.
  ● تست وضعیت صحیح بدن
  شـما بـا این ۲ تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیـح و
  طبیعی بدن خود آگاه گردید:
  ۱) تست دیوار
  از طـرف پشت به دیوار تکیه داده در حالیـکه پشـت سـر و باسن شما با دیوار تماس داشته و پاشنه پا ۱۵ سانتیمتر از دیـوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود را اندازه بگیرید. اگر ایــن فاصله در نــاحیه گـردن ۵ سانتیمتر و در کمر بین ۲.۵ تا ۵ سـانـت بــاشــد وضعیت بدن شما ایده آل است و گرنه بـایـد بـه یک پزشک متخصص مراجعه کنید.
  ۲) تست آینه
  ▪ نمای روبرو: روبـروی یـک آیـنه تمام قد بایستید و موارد زیر را چک کنید:
  ـ شانهای شما باید همسطح و تراز باشند.
  ـ سر شما باید مستقیم وصاف باشد.
  ـ دو سوی باسن شما همسطح و تراز و کشـکـک هــای دو پا باید مستقیم رو به جلو باشند.
  ـ فاصله میان بازوها و دو طرف بدن یکسان میباشد.
  ـ قوزک های دو پای شما باید مستقیم و صاف باشد.
  ▪ نمای پهلو:با گرفتن عکس و یا کمک از یک دوست میسر میباشد:
  ـ سر باید قائم و افراشته باشد و به جلو و یا عقب خمیده و افتاده نباشد.
  ـ چانه باید موازی با سطح کف اتاق باشد و به سمت پایین و یا بالا کج نشده باشد.
  ـ شکم باید هموار و مسطح باشد.
  ـ زانوها باید صاف و مستقیم باشند
  ● نحوه صحیح ایستادن
  ۱) سر را بالا نگاه دارید: قـائــم و راست. سـر را بـه جلو و چانه را بداخل بدهید. چانه را به عقب و یا پهلو کج نکنید.
  قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید. زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید. شکم را بداخل دهید. باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید.
  ۲) سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نیاستــیـد. امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـالا آمـده را بـا پـای دیگـر عوض کنید.
  ۳) هنگام ایـستادن وزن خـود را روی هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روی زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا. بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید.
  ۴) کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.
  ● نحوه صحیح راه رفتن
  ۱) سر را بالا نگاه داشته و با چشمهایتان مستقیم به جلو نگاه کنید.
  ۲) شانه های خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.
  ۳) حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید.
  ۴) پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.
  ● نحوه صحیح نشستن
  ۱) صاف و قائم بنشینید. کمر راست و شانه ها به عقب. بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد. سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد. استفاده از یک تکیه گاه مانند حوله لـوله شـده در نـاحـیه کمر سودمند میباشد.
  ۲) وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد. زانوها باید همسطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد برای این کار می تـوانید از یک چهارپایه استفاده کنید. پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند.
  ۳) سعی کنید در یک وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ننشینید. برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا بنشینید.
  ۴) هـنـگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید. از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید. سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا ۱۰ مرتبه کمر خود را خم و راست کنید.
  ۵- از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خود را بسمت دلخواه بچرخانید.
  ● هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید:
  ۱) مچ دستها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین و یا طرفین خم نشده باشد.
  ۲) ران موازی با سطح کف اتاق باشد.
  ۳) آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد.
  ۴) زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر
  باشد.
  ۵) مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.
  ● نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء
  ۱) همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید. هیچ گـاه از نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید.
  ۲) اجسام سنگـین تر از ۱۰ کیلو را بلند نکنید. هـیـچ گاه جسم سنگینی را بالاتر از سطح کمر نیاورید.
  ۳) پـاهـا را انـدکی از یکدیگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـیــرید. عضلات شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید. سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید.
  ۴) هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه دارید. عـضلات شـکم را سفت و به آهستگی گام بردارید.
  ۵) هنـگام روی زمیـن قرار دادن اجسام نیز همان مراحل بلند کردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهید.
  ۶) هنگام حمل کیف و چمدان آنها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنید تا توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد.
  ۷) همیشه بین هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آنها، گـزیـنـه هـل دادن را انتخاب کنید.
  ● نحوه صحیح خوابیدن
  ۱) سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوسهای طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند.
  ۲) از تشک سفت استفاده کنید. تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید. اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید.
  ۳) بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.
  ۴) هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید و در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید.
  هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید.
  ۵) هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دستها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.
  مطالب مرتبط

  فعالیت ۴۰۰ محفل عزاداری دانش‌آموزی همزمان با سوگواره «احلی من‌العسل»

  فعالیت ۴۰۰ محفل عزاداری دانش‌آموزی همزمان با سوگواره «احلی من‌العسل»

  تهران (پانا) - مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری سوگواره «احلی من العسل» همزمان با ششم محرم با محوریت حضرت قاسم(ع) در سراسر کشور خبر داد و گفت امسال حداقل 400 محفل عزاداری دانش‌آموزی در سراسر کشور فعال باشد.

  |

  فعالیت حدود ۳۰ هزار معلم ورزش در سطح مدارس کشور

  فعالیت حدود ۳۰ هزار معلم ورزش در سطح مدارس کشور

  تهران (پانا) - سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت حدود ۳۰ هزار معلم ورزش در سطح مدارس کشور، از کمبود معلم ورزش خبر داد و گفت که «برای ۷ میلیون دانش‌آموز، معلم ورزش نداریم».

  |

  نقطه انتهایی هر فعالیت «مدرسه» است

  نقطه انتهایی هر فعالیت «مدرسه» است

  تهران (پانا) - معاون اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت نقطه انتهایی هر فعالیت مدرسه است باید در تولید برنامه تا جای ممکن فعالیت مطلوب داشت و از تعدد برنامه‌ها کاست.

  |

  زلزله

  زلزله

  به لرزش های بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.

  |

  نظرات کاربران