در حال بارگذاری ...
  
 • نام دروس تخصصی رشته الکتروتکنیک درسال دوم وسوم

  ردیف

  نام درس

  زمان درهفته

  پایه آموزشی

  نوع درس

  1

  مبانی برق

  4 ساعت

  سال دوم

  نظری

  2

  اصول اندازه گیری

  2 ساعت

  سال دوم

  نظری

  3

  رسم فنی

  3 ساعت

  سال دوم

  عملی

  4

  کارگاه سیم کشی 1

  4 ساعت

  سال دوم

  عملی

  5

  کارگاه سیم کشی 2

  4 ساعت

  سال دوم

  عملی

  6

  کارگاه مکانیک مقدماتی

  2 ساعت

  سال دوم

  عملی

  7

  مدارهای الکتریکی

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  8

  ماشینهای الکتریکی AC

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  9

  ماشینهای الکتریکی DC

  4 ساعت

  سال سوم

  نظری

  10

  الکترونیک کاربردی

  2 ساعت

  سال سوم

  نظری

  11

  تکنولوژی کارگاه برق صنعتی

  6 ساعت

  سال سوم

  عملی

  12

  تکنولوژی کارگاه سیم پیچی

  6 ساعت

  سال سوم

  عملی

  13

  کارگاه تعمیرلوازم خانگی

  4 ساعت

  سال سوم

  عملی

   
  نظرات کاربران