در حال بارگذاری ...

اردوی عملی آمادگی دفاعی

اردوی عملی آمادگی دفاعی

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی جهت 159دانش آموز دختر و149دانش آموز پسر حوزه شهید فهمیده شیبکوه برگزار گردید.