در حال بارگذاری ...
  
 • مدیران مدارس متوسطه

   

  شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری زیر نظر اداره آموزش و پرورش محل، مسؤلیت تام دارد و وظایف وی بشرح ذیل می باشد:

   

  الف-وظایف پرورشی – آموزشی

  - اھتمام در بوجود آوردن محیطی کاملاً آموزنده و پرورش دھنده منطبق با موازین و معیارھای اسلامی بطوری که زمینه شکوفا شدن استعدادھای فکری و خدادادی دانش آموزان از ھر جھت فراھم باشد.

   

  - سعی در تزکیه و الگو سازی خویش و اسوه شدن برای دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و اصل ولایت فقیه.

   

  - نظارت بر تشکیل و فعالیتھای انجمن اسلامی و سایر مجامع دانش آموزی در دبیرستان وسعی در پربار نمودن آن.

   

  - نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام، بخصوص در مورد پوشش اسلامی خواھران دانش آموز.

   

  - تقویت روح وحدت اسلامی از طریق حرکت در خط امام(ره)(ولایت فقیه) در بین دانش آموزان و دبیران و کارکنان دبیرستان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور جلوگیری از ھرگونه تفرقه و گروه گرائی.

   

  - سعی در ایجاد ارتباط اسلامی بین دانش آموزان، دبیران و کارکنان دبیرستان به نحوی که اخلاق و رفتار اسلامی در بین آنھا رواج یابد .

   

  - نظارت بر برگزاری مراسم صبحگاھی و انجام نماز جماعت ظھر و عصر به صورتی که این فرایض زمینه حرکت واقعی بسوی لله را فراھم نموده و انگیزه واقعی برای این عمل به خوبی ھاو ترک ھمه بدی ھا باشد.

   

  - سعی در شناخت عوامل انگیزه ھای سوق دھنده دانش آموزان به سوی رفتار و کوشش برای رفع این عوامل و جایگزینی آنھا با رفتار شایسته از طریق ھمیاری و کمک اولیاء و مربیان.

   

  - نظارت بر فعالیتھای پرورشی و امور فوق برنامه دبیرستان و کوشش در پربار نمودن این فعالیتھا بر اساس دستور العمل ھای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش.

   

  - انجام اقدام لازم در زمینه تشکیل انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان و کوشش در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان بر طبق اساسنامه مصوب در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات آن بطور مرتب بر اساس دستور العمل ھای صادره از طرف انجمن اولیاء و مربیان.

   

  - نظارت و ھمکاری در تنظیم برنامه ھفتگی کلاسھا بر اساس برنامه مصوب وزارت آموزش و پرورش و ارسال رونوشت آن به اداره آموزش و پرورش متبوع.

   

  - تشکیل گروھای آموزشی در دبیرستان و ھمکاری لازم با رابط ھر گروه.

   

  - اقدام به تشکیل شورای دبیران و جلسات لازم با کارکنان اداری به منظور ھر چه بیشتر فعال نمودن برنامه ھای آموزشی دبیرستان و رفع مشکلات اجتماعی و فعال نمودن ستادھای تربیتی دبیرستان.

   

  - نظارت و مراقبت در انجام امتحانات دانش آموزان و ثبت صحیح و به موقع نمرات در دفاتر مربوط بطوری که حداکثر قبل از آغاز امتحانات ھر نوبت دفاتر مسدود گردد.

   

  - مطلع ساختن دانش آموزان و اولیاء آنان از وضعیت تحصیلی فرزندانشان بر اساس ارزشیابی انجام شده.

   

  - نظارت بر چگونگی فعالیتھای مشاورین و امور مربوط به مشاوره و ھدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان بر اساس آئین نامه ھای مصوب.

   

  - کوشش در اجرای فعالیتھای مربوط به امور جوانان ھلال احمر در دبیرستان.

   

  - انجام اقدامات لازم به منظور معرفی دانش آموزان به امتحانات نھائی .

   

  - نظارت بر کار مربیان آموزشی در دبیرستان و مطالعه و بررسی گزارشھای آنھا و آشنائی با محیط کارگاه ھائی که دانش آموزان در آنھا مشغول بکار می شوند بطرق متقضی جھت رفع تنگناھای موجود.

   

  - نظارت بر عملکرد دانش آموزان شاخه کار و دانش.

   

  - ایجاد ھماھنگی با ادارات مربوط در ارتباط با وضعیت تحصیلی دانش آموزان میھمان که تعدادی از واحدھای درسی خود را در سایر واحدھای آموزشی نظام جدید طی می کنند.

   

  - نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و تماس با اولیاء آنھا جھت تشخیص و علت غیبت آنھا.

   

  - نظارت بر کار کتابخانه دبیرستان و اقدام به جمع آوری کتب از منابع مختلف جھت توسعه کتابخانه دبیرستان.

   

  - ایجاد تسھیلات لازم جھت استفاده از امکانات دبیرستان به منظور ارزشیابی دانش آموزان و اتخاذ روشھای مؤثر برای بھبود کار.

   

  - نظارت بر انجام بازدیدھای علمی واردوھای پرورشی برای دانش آموزان با موافقت کتبی اداره آموزش و پرورش محل و اولیاء آنان.

   

  - شرکت در دوره ھای کار آموزی، گردھمائی و جلسات پرورشی و آموزشی شورای رؤسای دبیرستان ھا که از طرف اداره آموزش و پرورش محل ابلاغ می شود. نظارت بر پیشرفت امور آموزشی و تبادل نظر معلمان مربوط در این زمینه.

   

  - کمک گرفتن از دانش آموزان در امور بھداشتی و انتظامی و کارھای فوق برنامه.

   

  - بررسی و شناسائی آن دسته از دبیران و مربیان که نیازمند دوره باز آموزی،کار آموزی و تشویق و ترغیب آنان به شرکت در کلاسھای مذکور با ھماھنگی اداره متبوع

   

  ب- اداری و مالی

  - ورود به دبیرستان قبل از آغاز کار روزانه دبیرستان و خروج از آن بعد از خروج تمام دانش آموزان جز در موارد استثنائی.

   

  - سعی در شناخت افراد مستعد کم بضاعت و ترتیب کمک به آنھا بطور پنھان در حد امکان.

   

  - فراھم نمودن زمینه اجرائی بخشنامه ھا و دستور العمل و آئین نامه ھائی که از طریق اداره آموزش و پرورش محل به دبیرستان ارسال می گردد.

   

  - نظارت بر حسن عملکرد کارکنان اداری و آموزشی دبیرستان.

   

  -ھمکاری با بازرسان اعزامی و دادن اطلاعات و توضیحات لازم به آنان.

   

  - ایجاد ھماھنگی و تقسیم کار بین معاونین دبیرستان در زمینه شغل مورد تصدی آنان.

   

  - پیش بینی و اقدام لازم و مؤثر در جھت حفظ بھداشت دبیرستان، دبیران،دانش آموزان و معرفی آنان به مراکز بھداشت در صورت لزوم.

   

  - نظارت بر ثبت نام دانش آموزان طبق مقررات و ضوابط موجود.

   

  - نظارت بر صدور گواھینامه ھای موقت و کارنامه ھای دانش آموزان.

   

  - آشنا کردن دبیران با آئین نامه ھا و دستور العمل و بخشنامه ھا و سایر مقررات مربوط به وظایف آنان به نحو مقتضی.

   

  - ایجاد صندوق پیشنھادات و انتقادات و رسیدگی به نامه ھای ارسالی.

   

  - رسیدگی به گزارش معاون دبیرستان در مورد ساعات غیبت کارکنان و بررسی علل غیبت آنان و گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع.

   

  - دقت و مراقبت درحضور و غیاب دبیران، و ثبت غیبت ھا در دفتر مخصوص و ارسال گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع

   

  - نظارت بر تحویل لیستھای نمرات درسی به دبیران جھت درج نمرات میان ترم و پایان ترم

   

  - نظارت بر فعالیت تعاونی دبیرستان و نحوه ھزینه و ثبت در آمدھای تعاونی.

   

  - فراھم نمودن تمھیدات لازم برای امتحانات بنحوی که مدت یک ھفته نتایج استخراج و مسائل انتخاب واحد به پایان برسد.

   

  - دایر نگھداشتن دبیرستان در ایام تعطیلات تابستانی طبق مقررات و دستور العمل ھای صادره از وزارت آموزش و پرورش.

   

  - اقدام و مراقبت در صدور،تمدید، ابطال و بایگانی کردن کارت تحصیلی دانش آموزان.

   

  - رسیدگی به گزارش ترک تحصیل دانش آموزان مشمول خدمت وظیفه عمومی و اقدام به ارسال آن به ادارات و مراجع ذیربط.

   

  - اقدام به ثبت علت ترک تحصیل دانش آموزان.

   

  - نظارت مستقیم بر امور مالی و اموال دبیرستان به منظور ثبت به موقع و صحیح کلیه اموال دولتی در دفاتر مخصوص و ارسال به موقع گزارشھای مالی و لیستھای حقوقی به اداره آموزش و پرورش متبوع.

   

  - تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور رفع مشکلات احتمالی کلیه ھمکاران دبیرستان و کوشش در زمینه رفع گرفتاریھای آنان در حد امکان .

   

  - پاسخگویی به سؤالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط .

   

  - تشکیل جلسات گروھی در اوایل سال تحصیلی با اولیاء دانش آموزان و توجیه آنان در رابطه با مسائل آموزش متوسطه .

   

  - اقدام به موقع برای تکمیل کادر آموزشی و اداری و پرورشی خدماتی بر اساس ضوابط و درجه بندی و مقررات مربوط قبل از آغاز سال تحصیلی .

   

  - اجرای کلیه آئین نامه ھای مصوب وزارت آموزش و پرورش .

   

  - نظارت در تنظیم پرونده برای کارکنان دبیرستان که حاوی مشخصات و اطلاعات لازم و مورد نظر می باشد .

   

  - ارزشیابی مداوم از کارکنان دبیرستان و ارائه شیوه ھای مناسب برای بھبود کار آنان .

   

  - فراھم ساختن امکانات لازم در امور بھداشتی دانش آموزان .

   

  - مراقبت در حفظ اموال و ساختمان دبیرستان و آماده نگھداشتن آن برای فعالیتھای پرورشی و آموزشی و ارسال گزارش به موقع به اداره آموزش و پرورش محل جھت مرمت و رفع اشکال از ساختمان .

   

  - انجام پیش بینی ھای لازم جھت مقابله با موانع احتمالی و اقدام به موقع و مناسب ھنگام بروز حوادث .

   

  - بستن دفاتر آمار دانش آموزان حداکثر یکماه پس از شروع ھر سال تحصیلی .

   

  - تأیید صحت لیست ریز نمرات ھریک از مواد درسی دانش آموزان و تأیید ھر یک از صفحات دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی پس از ثبت نمرات و امضای مسئول امور دفتری .

   

  - نظارت در امر نگھداری دفاتر و لیستھای امتحانی و سایر مدارک تحصیلی دانش آموزان .

   

  - نظارت در امر نگھداری اوراق امتحانی و امحاء آنھا برابر مقررات .

   

  - مراقبت در حفظ و نگھداری سوابق تحصیلی و کارنامه دانش آموزان تا زمان تحویل آنھا به ذی نفع .

   

  - تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل دبیرستان در صورت تغییر سمت به مدیر جدید، بر طبق مقررات .

   

  - انتخاب و پیشنھاد سرایدار به آموزش و پرورش محل از بین خدمتگزاران دبیرستان و یا سایر خدمتگزاران رسمی واجد شرایط

   

  - ارائه پیشنھادھا و راه حل ھای مناسب در جھت رفع نارسائیھای احتمالی مسائل آموزشی و پرورشی و اداری به آموزش و پرورش محل .

   

  - نظارت و تأیید و ارسال گزارش ماھانه بر اساس فرمھای ارسالی به اداره آموزش و پرورش مربوطه .

   

  - مدیر دبیرستان در اجرای کلیه وظایف فوق در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئول است

   

  - انجام سایر امور ارجاعی مربوط عند اللزوم .
  مطالب مرتبط

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند

  تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت طبق قانون مدارس تا فرارسیدن ایام امتحانات باید دایر باشند و مدارس برای ارتقای جایگاه علمی و افزایش میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان باید اقدامات موثری را به انجام برسانند.

  |

  نظرات کاربران (1)