در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر کرمانشاه (1)-استان کرمانشاه  شهر

  عنوان پروژه

  مدل بنای ورزشی

  نوع بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  کرمانشاه

  چقا زرد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای چقازرد

  کرمانشاه

  قمشه سید یعقوب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای قمشه سید یعقوب

  کرمانشاه

  مجموعه سجاد

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره ورزمی و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده  و روباز

  اول آریا شهر مجموعه سجاد

  کرمانشاه

  مجموعه شهید اشرفی اصفهانی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شمشیربازی و تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سی متری دوم- مجموعه شهید اشرفی اصفهانی

  کرمانشاه

  شهید عسگری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای شهید عسگری

  کرمانشاه

  مجموعه آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن با پیست دوومیدانی  و سالن تنیس و...

  سازمان تربیت بدنی

  روباز و سرپوشیده

  بلوار شهید بهشتی مجموعه آزادی

  کرمانشاه

  مجموعه انقلاب

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی و تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  خیابان سیلو مجموعه انقلاب

  کرمانشاه

  قزانچی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای قزانچی

  کرمانشاه

  جانبازان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خیابان سنجابی بلوار فهمیده مجموعه جانبازان

  کرمانشاه

  مجموعه امام خمینی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی و تیراندازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار شهید بهشتی میدان دانشگاه مجموعه امام خمینی

  کرمانشاه

  مجموعه کوثر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی و سالن چندمنظوره و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده و روباز

  شهرک کارمندان مجموعه کوثر

  کرمانشاه

  زینبیه(س)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  مسکن جاده قدیم تهران

  کرمانشاه

  شهید جوادیان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار شهید بهشتی جنب پارک شاهد

  کرمانشاه

  مجموعه امام خمینی   رجایی -باهنر (اسکیت)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  بلوار شهید بهشتی میدان دانشگاه مجموعه امام خمینی

  کرمانشاه

  کارمندان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شهرک کارمندان

  کرمانشاه

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری وسالن  تا1000 نفری و...

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خیابان گمرک مجمموعه تختی

  کرمانشاه

  جانبازان و معلولین

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خیابان سنجابی بلوار فهمیده مجموعه جانبازان

  کرمانشاه

  مجموعه فردوسی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی و رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خیابان گمرک مجموعه فردوسی

  کرمانشاه

  ورمنجه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای ورمنجه

  کرمانشاه

  گاوپناه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای گاو پناه

  کرمانشاه

  سه چقا عباس آباد

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای سه چقا عباس آباد

  کرمانشاه

  سلیمانیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای سلیمانیه

  کرمانشاه

  ده پهن

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای ده پهن

  کرمانشاه

  دایار سنجابی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای دایار سنجابی

  کرمانشاه

  چقا نرگس

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای چقانرگس

  کرمانشاه

  بیجانه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  روستای بیجانه

  کرمانشاه

  جانبازان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  خیابان سنجابی بلوار فهمیده مجموعه جانبازان

  کرمانشاه

  کوزران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  کوزران

  کرمانشاه

  سراب نیلوفر-شهرداری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  سراب نیلوفر

  کرمانشاه

  مجموعه شرکت نفت و پالایش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی واستخر روباز

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  بلوار زن

  کرمانشاه

  مجموعه سیمان غرب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی و زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  غرب جاده بیستون کارخانه سیمان

  کرمانشاه

  سپاه پاسداران

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  میدان سپاه پاسداران-بلوار کشاورز

  کرمانشاه

  مجموعه دانشگاه آزاد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی  و تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شهرک ژاندارمری- دانشگاه آزاد

  کرمانشاه

  بیمارستان امام علی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  بلوار شهید بهشتی بیمارستان امام علی

  کرمانشاه

  مجموعه بنیاد شهدا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی  و تنیس روی میز

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خیابان بنت الهدی صدر

  کرمانشاه

  مجموعه برق منطقه ای

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره وبدنسازی و...

  ادارات دولتی

  سرپوشیده  و روباز

  میدان سپاه پاسداران

  کرمانشاه

  استانداری

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  بلوار شهید شیرودی -استانداری کرمانشاه

  کرمانشاه

  مجموعه ارتش لشگر 81 زرهی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی و زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده  و روباز

  خیابان لشگر

  کرمانشاه

  حافظیه-اداره کار و امور اجتماعی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سه راه حافظیه

  کرمانشاه

  جعفراباد- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  انتهای جعفر اباد

  کرمانشاه

  هنرستان صنایع شیمیایی- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  فرهنگیان فاز 1

  کرمانشاه

  ولایت- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ابتدای شهرک الهیه

  کرمانشاه

  مجموعه وحدت- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری و زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  شهرک تعاون

  کرمانشاه

  نشاط- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  فیض اباد-میدان جلیلی

  کرمانشاه

  مهدی (عج)- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چهار راه دانشسرا

  کرمانشاه

  مطهری-آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  انتهای مسکن دبیرستان مطهری

  کرمانشاه

  مجموعه فجر -آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی و زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  چهار راه سیلو

  کرمانشاه

  کوثر-آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  حافظیه- دبیرستان کوثر

  کرمانشاه

  شهید مرادی- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  بخش ماهیدشت

  کرمانشاه

  شهید فهمیده- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چهار راه سنگر- انتهای بلوار ظفر

  کرمانشاه

  شهدا-اموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  فرهنگیان فاز 1 روبروی پارک معلم

  کرمانشاه

  ریزه وندی- آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چهار راه ارشاد

  کرمانشاه

  خدیجه کبری-آموزش و پرورش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شهرک بهداری- دبیرستان خدیجه کبری

  کرمانشاه

  حجاب- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  چهار راه ارشاد

  کرمانشاه

  تقوا- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میدان رفعتیه

  کرمانشاه

  تربیت-آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  خیابان منزه

  کرمانشاه

  بعثت_اموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شهرک بعثت

  کرمانشاه

  مجموعه امام علی (ع)- آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی  و زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  شهرک جهاد

  کرمانشاه

  استقلال-آموزش و پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  میدان مرکزی- بالاتر از دبیرستان استقلال

  کرمانشاه

  معلم-آموزش و پرورش

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  روباز

  فرهنگیان فاز 1

  کرمانشاه

  الهیه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  ابتدای شهرک الهیه

  کرمانشاه

  مجموعه آب منطقه ای

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی وزمین چمن تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده و روباز

  بلوار زن بطرف آب منطقه ای

  کرمانشاه

  ایران سونا

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شهرک تعاون ایستگاه 4

  کرمانشاه

  رضوان2

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  اتوبوسرانی شماره 2- جنب شرکت رضوان

  کرمانشاه

  گلریزان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  شهرک پردیس

  کرمانشاه

  زرین

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  الهیه خیابان اصلی جنب باغ نوروزی

  کرمانشاه

  وحدت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  22 بهمن خیابان وحدت

  کرمانشاه

  نوین اسپرت

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

  فرهنگیان فاز 1 چهار راه امیرکبیر


  بعدی
  مطالب مرتبط

  پارک های علم و فناوری کشور

  پارک های علم و فناوری کشور

  در ذیل لیستی از پارک های علم و فناوری استانها نمایش داده شده است. برای اعضای سایت این امکان فراهم گردیده است که با مراجعه به جدول استانها به شماره و اطلاعات کامل پارک های علم و فناوری دسترسی داشته باشند.

  |

  نظرات کاربران