در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس ابتدایی مشهد (در حال بروز رسانی)

   

  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

  فضلی نژاد

  عادی _دولتی

  2

  سیدى بلوارصباصبا 45

  3864222

  پسرانه- دخترانه

  شهیدمحمدمیراب طرق

  عادی _دولتی

  2

  شهرک طرق آخرخ ولیعصر

  3920119

  دخترانه

  والفجر

  عادی _دولتی

  2

  شهرک طرق نوروزآبادجنب مخابرات

  3920481

  دخترانه- پسرانه

  والعصر- برادران شهیدسلامی

  عادی _دولتی

  2

  طرق خ ولیعصرولیعصر

  3920494

  پسرانه

  حکمت

  عادی _دولتی

  2

  طرق خ شهیدرشیدیان بلوارشهیدساعی ساعی 37

  3920589

  دخترانه

  مبینا(غ )

  غیردولتی

  2

  خ امام رضا62چهارراه دوم پلاک 235

  8510373

  دخترانه

  عارفه

  غیردولتی

  2

  خیابان عنصرى شرقی نسترن 8کوچه شهیدتوکلی

  8527262

  پسرانه

  معلم (غ )

  غیردولتی

  2

  میدان عدل خمینی جنب بهزیستی

  8540705

  پسرانه

  قائم (عج )

  غیردولتی

  2

  خ بهارخ جهاد2پ 34

  8541334

  دخترانه

  شهیدجواهرى

  عادی _دولتی

  2

  عدل خمینی بیستم صبرى

  8541553

  پسرانه

  شهیدتدین

  عادی _دولتی

  2

  خیابان امام رضاامام رضا 65

  8541670

  پسرانه- دخترانه

  فرهنگ - ادب

  عادی _دولتی

  2

  خیابان جهادجهاد 5

  8541740

  پسرانه

  افضل زاده نائینی

  عادی _دولتی

  2

  بلوارامام خمینی نبش امام خمینی 54

  8542592

  دخترانه

  بیهقی

  عادی _دولتی

  2

  خیابان امام رضاخ عنصرى مقابل عنصرى 15

  8543230

  پسرانه

  عدالت

  عادی _دولتی

  2

  خیابان امام رضا(ع )امام رضا 67

  8544778

  دخترانه

  پروین اعتصامی

  غیردولتی

  2

  امام خمینی 54دوراهی سمت چپ پلاک 30

  8545628

  دخترانه

  نونهالان

  عادی _دولتی

  2

  خیابان بهارپنجم بستان

  8545897

  پسرانه

  مکرم

  عادی _دولتی

  2

  فلکه 17شهریورضلع جنوبی بازاررضا

  8545940

  پسرانه

  مکتب جعفرى

  غیردولتی

  2

  خیابان امام رضا(ع )خ عنصرى عنصرى 9پلاک 2-47

  8548683

  پسرانه

  رحمن

  غیردولتی

  2

  خیابان نخریسی نبش فارابی 11

  8597121

  پسرانه- دخترانه

  مولوى - کوثر

  عادی _دولتی

  2

  خیابان امام رضا(ع )امام رضا 42چهارراه چهارم

  8597607

  پسرانه

  پاسداران

  عادی _دولتی

  3

  خیابان دانشگاه جنت 2

  2223267

  دخترانه

  حضرت رقیه

  عادی _دولتی

  3

  خیابان چمران -گلستان 6

  2226701

  پسرانه

  کاوش

  غیردولتی

  3

  خیابان فلسطین نبش فلسطین 6پ 2 4

  7610618 7640504

  دخترانه

  نجمه

  غیردولتی

  3

  بلوارملک آبادنسترن 7

  7611443

  دخترانه

  شهیدبرونسی

  عادی _دولتی

  3

  خیابان فلسطین 20نسترن 11

  7612026

  پسرانه

  شهیدمحمدرضاحسینیان

  عادی _دولتی

  3

  خیابان فلسطین فلسطین 14

  7612055

  پسرانه

  شهیدمنوچهررزاقی

  عادی _دولتی

  3

  خیابان احمدآباد-اول شهیدکلاهدوز

  8400842

  دخترانه

  شهادت

  عادی _دولتی

  3

  نبش شهیدبهشتی 33پلاک 22

  8401125

  دخترانه

  آوا

  غیردولتی

  3

  مشهدخیابان احمدآبادعارف 1

  8401462

  دخترانه

  آرمان

  غیردولتی

  3

  خیابان احمدآبادسیمترى دوم ابوذرغفارى 24

  8401839

  دخترانه

  خاور

  عادی _دولتی

  3

  خیابان سربازبعدازپادگان

  8403039

  پسرانه

  سما

  غیردولتی

  3

  احمدآبادابوذر 22

  8403294

  دخترانه

  شهیدربابه اکبرزاده صفائی

  عادی _دولتی

  3

  خیابان احمدآباداول کاتب پور

  8404452

  پسرانه- دخترانه

  ابن سینا- ریحانه

  عادی _دولتی

  3

  خیابان کوهسنگی مقابل بیمارستان هفده شهریور

  8404455

  دخترانه

  شکوفه

  عادی _دولتی

  3

  احمدآباد-ابوذرغفارى 27

  8405522

  پسرانه

  نشاط

  عادی _دولتی

  3

  خیابان احمدآباد-بلوارملاصدراملاصدرا 18

  8406521

  پسرانه

  مهرامام رضا(ع )

  غیردولتی

  3

  مشهدابوذرغفارى 34پ 5/54

  8407716

  دخترانه

  جنت

  عادی _دولتی

  3

  خ /دکتربهشتی -36رودکی 16

  8408341

  دخترانه

  حضرت زینب (س )

  غیردولتی

  3

  خیابان احمدآبادمحتشمی 10

  8409949

  دخترانه

  شهیدمجیدامیدوار

  غیردولتی

  3

  خیابان احمدآباد-محتشمی 8پ 23

  8411693 8449135

  پسرانه

  شهیدمحمدسالیانی

  عادی _دولتی

  3

  پاستور 18

  8412045

  دخترانه- پسرانه

  آفتاب علم- بحرالعلوم

  غیردولتی

  3

  سیمترى احمدآبادابوذر-28پ 65

  8421259 8420028

  دخترانه

  یگانه

  غیردولتی

  3

  کوهسنگی 20پ 22/1

  8422995

  پسرانه

  امیرکبیر

  عادی _دولتی

  3

  انتهاى خیابان سرباز

  8424272

  دخترانه

  انسیه

  عادی _دولتی

  3

  انتهاى بلوارسربازنبش شهیدنامجو 25

  8424521

  پسرانه

  الغدیر

  عادی _دولتی

  3

  انتهاى خیابان کوهسنگی جنب پارک

  8424786

  پسرانه

  همت

  عادی _دولتی

  3

  بلوارسرباز- (شهیدنامجو )پلاک 2

  8425037

  پسرانه

  استادشهریار

  عادی _دولتی

  3

  خیابان دکتربهشتی بهشتی 26

  8425480

  پسرانه

  کمال تربیت

  عادی _دولتی

  3

  خیابان احمدآباد-خیابان ابومسلم 6

  8431125

  دخترانه

  پژوهش

  عادی _دولتی

  3

  خیابان ابن سینا-سه راه ادبیات مسعودغربی

  8431725

  پسرانه

  ولیعصر (عج )

  غیردولتی

  3

  خیابان احمدآباداحمدآباد 13پ 4/5

  8434070

  دخترانه- پسرانه

  آئین تربیت- فلق

  عادی _دولتی

  3

  انتهاى خیابان پرستار

  8434242

  پسرانه

  بهاراندیشه

  غیردولتی

  3

  خیابان احمدآبادنبش ابومسلم 7پ 1/83

  8445786

  پسرانه- دخترانه

  خواجه نصیرطوسی- تربیت

  عادی _دولتی

  3

  خیابان امام خمینی مقابل مخابرات کوچه اسپندى

  8531718

  دخترانه

  میثاق

  عادی _دولتی

  3

  خ سردادور 1

  8533521

  پسرانه

  شهیدآذرمنش

  عادی _دولتی

  3

  خیابان بهار-ثامن الائمه 1

  8592233

  دخترانه

  نوفل لوشاتو

  عادی _دولتی

  3

  بلوارتلویزیون شهرک نوفل لوشاتو

  8780096

  دخترانه

  ده دى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان امام خمینی مقابل اداره کل آموزش وپرورش

  2223936

  پسرانه

  شکوفه هاى بعثت

  غیردولتی

  4

  بلوارآزادى آزادى 7

  6040332

  پسرانه

  جانبازان

  عادی _دولتی

  4

  خیابان فرامرزعباسی عباسی 57

  6042410

  دخترانه

  حاتمی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارفرامرزعباسی روبروى عباسی 10

  6044505

  پسرانه

  مفید

  غیردولتی

  4

  بلوارفردوسی خیابان بهارخیابان ابن سیناى غربی نیلوفر16پ 3

  6044523

  پسرانه- دخترانه

  شهیدمحمدشمس آبادى

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسجاد-چهارصددستگاه کارمندان

  6047055

  پسرانه

  اصحابی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارفرامرزعباسی عباسی 12

  6047468

  دخترانه

  عابده

  غیردولتی

  4

  انتهاى فرامرزعباسی خ بهاران بعدازچهارراه فجرپلاک 74

  6052657

  دخترانه

  فرزانگان

  عادی _دولتی

  4

  انتهاى بلوارفرامرزعباسی نبش آلاله 12

  6054060

  دخترانه

  شمس توس

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادنبش جامی پلاک 73

  6054466

  پسرانه

  بعثت یک

  غیردولتی

  4

  بلوارملک آبادنرسیده به میدان آزادى

  6058826

  پسرانه

  محمداختراعی صناعی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارشفا-شفا 5

  7120398

  دخترانه

  خواجه نورى

  عادی _دولتی

  4

  میدان بوعلی شهرک فتح المبین

  7122035

  پسرانه

  شهیدجوادفلاح نجم آبادى

  عادی _دولتی

  4

  مطهرى شمالی کوى اصفهانی ها

  7240108

  پسرانه

  غلامرضاروحبخش

  عادی _دولتی

  4

  بلوارابوطالب 20مترى حجت

  7240260

  پسرانه

  شهیدناصرصفرى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان عامل 20مترى مهر

  7240960

  دخترانه

  مرضیه

  عادی _دولتی

  4

  بلوارابوطالب ابوطالب 30چهارراه دوم

  7241718

  دخترانه

  شهیدبرادران خلاقی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارابوطالب ابوطالب 48

  7242544

  دخترانه

  نرگس

  عادی _دولتی

  4

  بلوارابوطالب خیابان عامل 20مترى حجت حجت 5

  7242640

  دخترانه

  شهیدعبدى

  عادی _دولتی

  4

  ابوطالب 80

  7242666

  دخترانه

  فروغ ایمان

  غیردولتی

  4

  مطهرى 36

  7242846

  پسرانه

  شهیدمحمدابراهیم افرا

  عادی _دولتی

  4

  بلوارحرعاملی بین عامل 59و 61

  7243505

  دخترانه- پسرانه

  سوم شعبان- میعاد

  عادی _دولتی

  4

  خیابان رضوى (خیابان توحید )پلاک 26

  7245563

  پسرانه

  شهیدمطهرى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان مطهرى روبروى مسجدرفیعی

  7245750

  پسرانه

  ارس

  غیردولتی

  4

  بلوارعبدالمطلب نبش عبدالمطلب 14داخل شهیدکریمی 9

  7246815

  پسرانه

  سجادیه

  عادی _دولتی

  4

  چهارراه خواجه ربیع کوچه حسین باشی

  7249991

  دخترانه

  شهیدمرتضی مطهرى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان مطهرى روبروى مسجدرفیعی (بین مطهرى 19و 21)

  7250344

  دخترانه

  بعثت

  عادی _دولتی

  4

  خیابان خواجه ربیع کوچه حسین باشی کوچه چمن افروز

  7251604

  پسرانه- دخترانه

  کمال الملک- ایران

  عادی _دولتی

  4

  خیابان خواجه ربیع -کوچه شهیدغلامعلی جواهرى

  7252224

  پسرانه

  شهیدمحسن کاشانی

  عادی _دولتی

  4

  چهارراه عامل پلاک 323

  7252760

  دخترانه

  نبوت

  عادی _دولتی

  4

  بلوارشهیدقره نی خیابان پریشاد

  7257639

  پسرانه

  بصیر

  غیردولتی

  4

  مطهرى شمالی 7پلاک 522

  7258428

  پسرانه-  دخترانه

  شهیدسیدعباس موسوى قوچانی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارشهیدقرنی -کوچه سرویها 1

  7259672

  دخترانه

  رضوان

  غیردولتی

  4

  کلاهدوز 24/2چهارراه دوم

  7260598

  دخترانه

  شایسته

  غیردولتی

  4

  آبکوه شهریارشمالی عطارغربی پ 311

  7265071

  پسرانه- دخترانه

  شهیدشیرودى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان آبکوه تورج 33

  7265584

  دخترانه

  استقلال

  عادی _دولتی

  4

  بلوارشهیدصادقی کوى رز

  7266668

  پسرانه

  علوى

  غیردولتی

  4

  مشهدبلوارسازمان آب ،مقابل روزنامه خراسان اول پیمان

  7269527

  دخترانه

  امام حسین

  غیردولتی

  4

  بلوارقاضی طباطبائی بین 3و 5

  7269899

  دخترانه

  شهیدحدادتهران

  عادی _دولتی

  4

  خیابان مطهرى جنوبی شهیدمهدیزاده شرقی

  7270839

  دخترانه

   عفاف

  غیردولتی

  4

  میدان توحیداول حاشیه سنایی پلاک 44

  7273701

  دخترانه

  کاظمیه

  عادی _دولتی

  4

  کوچه زردى توحید 6

  7277563

  پسرانه

  امام حسین (ع )

  غیردولتی

  4

  صاحب الزمان جنب حج وزیارت

  7278436

  پسرانه

  شهیدحیدربنائخسروى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان مطهرى جنوبی میلان شهیدحسن آزادى

  7290849

  پسرانه

  وحید

  غیردولتی

  4

  خیابان ابکوه چهارراه کلاهدوزپلاک 210

  7293420

  دخترانه

  حانیه

  غیردولتی

  4

  نبش باباطاهر 8

  7293791

  دخترانه

  گلریزان

  غیردولتی

  4

  مطهرى شمالی چهارراه 35مترى

  7295992

  پسرانه

  شهیدجلیل نمایی قاسمی

  عادی _دولتی

  4

  خ مطهرى شمالی شهرک امام

  7310330

  دخترانه

  عصمتیه

  عادی _دولتی

  4

  سمزقندمیلان خرسند

  7310864

  دخترانه

  شهداى صنف شیرینی سازان

  عادی _دولتی

  4

  آخرمطهرى شمالی شهرک امام

  7311688

  دخترانه

  فاطمه الزهرا

  غیردولتی

  4

  بولوارعبدالمطلب بین عبدالمطلب 3و5پلاک 93

  7312766

  دخترانه- پسرانه

  شهیدغلامرضاماهیان

  عادی _دولتی

  4

  شهرک امام آخرمطهرى شمالی -ایثارگران 12

  7316111

  پسرانه

  ایت اله سعیدى

  عادی _دولتی

  4

  خیابان آیت ا..عبادى -عبادى 66

  7337600

  دخترانه

  بیگلرى

  عادی _دولتی

  4

  فلکه امام حسین خواجه ربیع جاده صدمترى کنارچائش

  7392599

  پسرانه

  فارابی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارعبدالمطلب 20مترى لاله

  7510070

  پسرانه- دخترانه

  شهیدحسین عبدى سرآسیاب

  عادی _دولتی

  4

  مشهدبلوارابوطالب ابوطالب 80شهرک نان رضوى

  7512666

  پسرانه

  قدس

  عادی _دولتی

  4

  بلوارابوطالب -ابوطالب 62

  7514440

  پسرانه

  عدالت- ولایت

  عادی _دولتی

  4

  هدایت

  7538166

  دخترانه

  نصر

  عادی _دولتی

  4

  بلوارعبدالمطلب میلان روبروى گرمابه لاله

  7585434

  دخترانه

  گلچین

  غیردولتی

  4

  بلوارسجاد-هدایت 9

  7610533

  دخترانه

  شهیدمحمودپایدار

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسجاد-خیابان بزرگمهر

  7611532

  دخترانه

  پویندگان رسالت

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادبزرگمهر14پ 9

  7611610 6058875

  پسرانه-دخترانه

  شهیدعباس افشارى

  عادی _دولتی

  4

  مشهدبلوارفردوسی خ مهدى 18پ 43

  7611774

  دخترانه

  شیخ الاسلامی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسازمان آب 600دستگاه

  7612455

  پسرانه- دخترانه

  علامه

  غیردولتی

  4

  بلوارماالک آبادخ هوشیار 5

  7613672 7618041 7658652

  پسرانه

  علم وایمان

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادخیابان بیستون 12

  7614544

  دخترانه

  شمس

  غیردولتی

  4

  بلوارسجاد-بزرگمهرشمالی 2

  7614936

  پسرانه

  سجاد

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسجادخیابان بزرگمهر

  7615695

  دخترانه

  امام رضا(ع )

  غیردولتی

  4

  خیابان سجادخیابان بهار 12

  7616010

  پسرانه- دخترانه

  سیدتقی شیخ الااسلامی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسازمان آب 600دستگاه

  7617030

  دخترانه

  اختران انقلاب

  عادی _دولتی

  4

  فلسطین 26پلاک 6پشت آتش نشانی

  7618359

  دخترانه

  خواجه نورى

  عادی _دولتی

  4

  میدان بوعلی شهرک فتح المبین

  7621066

  پسرانه

  مبارکه

  غیردولتی

  4

  حاشیه بهاران روبروى خیابان نصر

  7625680

  دخترانه

  نرجس

  عادی _دولتی

  4

  کارخانه قندآبکوه کوچه شهیددادستان

  7632833

  پسرانه

  امام رضا (ع )

  غیردولتی

  4

  مشهد-چهارراه خیام پشت روزنامه قدس

  7680081

  دخترانه

  شهیدحسین رادمرد

  عادی _دولتی

  4

  کارخانه قندآبکوه خیابان شهیدموسوى

  7682011

  پسرانه

  نوردانش

  غیردولتی

  4

  بلوارفردوسی نرسیده به نبش چهارراه مهدى

  7682590

  دخترانه

  بیهق

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادبهار13ک 194

  7687537

  پسرانه

  شهیدهاشمی نژاد

  عادی _دولتی

  4

  مشهدکارخانه قندآبکوه میدان شهیددیالمه شمالی

  7688030

  پسرانه

  حمزه

  غیردولتی

  4

  بلوارسجادبهار3پلاک 19

  7688640 7689856

  پسرانه

  دکترغلامحسین یوسفی

  عادی _دولتی

  4

  بلوارسازمان آب هجرت 3

  7688824

  پسرانه

  امام حسین (ع )

  غیردولتی

  4

  خیابان سناباد-چهارراه پل خاکی جنب قنادى پاپا

  8419767

  پسرانه

  یادگاران شاهد

  غیردولتی

  4

  آبکوه اول میلان مجد

  8430608

  پسرانه

  دیانت

  عادی _دولتی

  4

  خیابان آبکوه میلان دانشسراجنوبی پلاک 16

  8430995

  دخترانه

  شهیدعلوى

  غیردولتی

  4

  خیابان آبکوه میلان علوى پلاک 30

  8432261

  پسرانه

  امام هادى (ع )

  غیردولتی

  4

  آبکوه آفرین جنوبی پ 3

  8433460

  دخترانه

  حضرت زینب

  عادی _دولتی

  4

  خیابان آبکوه -میلان علوى

  8435766

  پسرانه

  میلادنور

  غیردولتی

  5

  طلاب میدان عسکریه علامه طباطبایی 16پلاک 169

  2574573

  دخترانه- پسرانه

  شهیدفاضل الحسینی

  عادی _دولتی

  5

  بلوارامت امت 5میلان شهیداعتمادى

  2574890 2591102

  پسرانه

  شهیدخیرزاده

  عادی _دولتی

  5

  طلاب میدان شهیدمفتح (گلشو)مفتح 39

  2577900

  پسرانه- دخترانه

  انقلاب اسلامی

  عادی _دولتی

  5

  بلوارامت امت 27

  2590976

  دخترانه

  همت

  عادی _دولتی

  5

  جاده سرخس روبروى نیروگاه برق مهرآبادجنب پارک بازى

  2591368

   


   
     
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران