در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهرشاهین د‍‍ژ-استان آذربایجان غربی

  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالنهای سقف بلند

  تا2000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ - خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  کشاورز

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شاهیندژ - کشاورز

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  کشاورز

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- کشاورز- خ بخشداری

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ- خ ورزشی استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  مجموعه شهیدبهشتی(آقایان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهیندژ - خ ورزش استادیوم بهشتی

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  محمودآباد(بانوان)

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  شاهین دژ - محمودآباد

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  هاچاسو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شاهیندژ- روستای هاچاسو

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  هولاسو

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  شاهین دژ روستای هولاسو

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  روستای سورین کشاورز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شاهیندژ کشاورز روستای سورین

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  روستای صفاخانه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شاهین دژ روستای صفاخانه

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  روستای هولاسو

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  شاهین دژ روستای هولاسو

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  شهید شهرتی 2 آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  شهید شهرتی 1 آموزش پرورش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  شاهین د‍‍‍‍‍ژ

  سالن ورزشی جهاد کشاورزی شاهیندژ

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران