در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر سردشت-استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  سردشت

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - کوی تربیت بدنی خ بسیج

  سردشت

  تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  وزنه برداری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - کوی تربیت بدنی خ بسیج

  سردشت

  تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - کوی تربیت بدنی خ بسیج

  سردشت

  هفتم تیر

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  سردشت - انتهای خیابان بریاحی-استادیوم 7 تیر

  سردشت

  تختی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - کوی تربیت بدنی خ بسیج

  سردشت

  هفتم تیر

  سالنهای سقف بلند

  تا3500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - انتهای خیابان بریاحی-استادیوم 7 تیر

  سردشت

  ربط

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  سردشت

  گرده سود(آقایان )

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت- گرده سور

  سردشت

  بانوان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - میرآباد

  سردشت

  هفتم تیر(بانوان)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  سردشت - انتهای خیابان بریاحی-استادیوم 7 تیر

  سردشت

  بژوه آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سردشت روستای بژوه

  سردشت

  میرآباد آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سردشت

  نلاس آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سردشت

  روستای بریسو آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

  سردشت روستای بریسو

  سردشت

  مشارکتی آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سردشت

  کلیه اماکن ورزشی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات دولتی

  سرپوشیده

   

  سردشت

  کلیه اماکن ورزشی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران