در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر ارومیه (3) -استان آذربایجان غربی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  ارومیه

  آموزشکده فنی شهید طباطبایی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  شرکت شیر پاستوریزه پگاه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  بهزیستی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  بهزیستی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  بهزیستی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  خاکی مخابرات

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  زمین اسکیت مخابرات

  زمینهای ورزشی

  پیست اسکیت

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  مخابرات

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

   

  ارومیه

  مخابرات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن اجتماعات آموزشی ورزشی مخابرات

  سایر

  ساختمان آموزشی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مجموعه ورزشی مخابرات

  سایر

  ساختمان اداری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  جکوزی سونا مخابرات

  سایر

  سونا

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  کودک مخابرات

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مخابرات

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مخابرات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  شرکت مخابرات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  شرکت مخابرات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تنیس روی میز

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  شرکت مخابرات

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مرکز فرهنگی هنری بنیاد شهید و ایثارگران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مرکز فرهنگی هنری شاهد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  اداره آب فاضلاب روستایی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  22بهمن آموزش پرورش

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  استخر 22بهمن آموزش پرورش

  ارومیه

  بوعلی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  مدرسه بوعلی ناحیه 1 آموزش پرورش

  ارومیه

  شهید عظیمی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 1 آموزش پرورش مدرسه شهید عظیمی

  ارومیه

  شرف

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  مدرسه شرف آموزش پرورش ناحیه1

  ارومیه

  زینب کبری(س) ناحیه1

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  مدرسه زینب کبری ناحیه 1 آموزش پرورش

  ارومیه

  استقلال پسرانه ناحیه 1 آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  سالن ورزشی استقلال پسرانه ناحیه 1 آموزش پرورش

  ارومیه

  وحدت پسرانه ناحیه 1 آموزش پرورش

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  سالن ورزشی وحدت پسرانه ناحیه 1 آموزش پرورش

  ارومیه

  آموزش پرورش

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  آموزش پرورش

  ارومیه

  شهید بهشتی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  اموزش پرورش

  ارومیه

  شهید رجایی 2

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  آموزش پرورش خیابان شهید رجایی

  ارومیه

  شهید رجایی 1

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  اموزش پرورش خیابان رجایی

  ارومیه

  اردوگاه زیوه

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  روستای زیوه

  ارومیه

  روستای راژان

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  روستای راژان

  ارومیه

  قره باغ

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  روستای قره باغ

  ارومیه

  قولنجی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  قولنجی

  ارومیه

  قوشچی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  دبیرستان شهید قوشچی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  روستای اسماعیل بیگ

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  بخش نازلو روستای اسماعیل بیگ

  ارومیه

  روستای بالو

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  روستای بالو

  ارومیه

  دبیرستان قائم

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 2 آموزش پرورش دبیرستان قائم

  ارومیه

  دبیرستان طراوت ناحیه2

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 2 آموزش پرورش دبیرستان طراوت

  ارومیه

  دبیرستان فاضله

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 2 آموزش پرورش دبیرستان فاضله

  ارومیه

  دبیرستان شاهد

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 2 آموزش پرورش دبیرستان شاهد

  ارومیه

  امام خمینی ره

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  ناحیه 2 آموزش پرورش

  ارومیه

  شهید چمران

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  ادارات  دولتی

  روباز

  ناحیه 2 آموزش پرورش

  ارومیه

  شهید باهنر

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  ادارات  دولتی

  سرپوشیده

  سازمان اموزش پرورش ناحیه 2

  ارومیه

  دانشکده فنی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

  دانشکده فنی

  ارومیه

  دانشگاه ارومیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  ادارات  دولتی

  روباز

  دانشگاه ارومیه
  قبلی
  بعدی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران