در حال بارگذاری ...
  
 • راه هاى کاهش مشکلات تحصیلى دانش آموزان دوره متوسطه

  با توجه به اینکه عوامل مؤثر در ایجاد مشکلات تحصیلى متعدد بوده است، راه هاى کاهش آنها نیز گوناگون بوده، در این امر، خود دانش آموزان، فضاى مدرسه و مدیریت و انضباط آن، شخصیت معلمان و روش هاى تدرسى آنان، مهارت هاى مشاوران و نحوهٔ ارائهٔ خدمات راهنمایى و مشاوره، سطح فرهنگ خانواده و کیفیت ارتباط اولیاى دانش آموزان با مدرسه، سهم قابل توجهى دارند.


  براساس نتایج حاصله از پژوهش هاى انجامگرفته در این زمینه و اظهارنظر صاحب نظران، توجه به موارد زیر در کاهش مشکلاتتحصیلى دانش آموزان مؤثر مى باشد:
  تأکید بر داشتن برنامهٔ درسى نظام یافتهٔ روزانهو هفتگى توسط دانش آموزان و راهنمایى آنان در تهیه و تنظیم یک برنامهٔ مناسب.  1.

  یاد دادن روش صحیح و مؤثر مطالعه و طرز یادگیرىدروس مختلف دورهٔ متوسطه.  2.

  تأکید بر پرسش درس از دانش آموزان در کلاس هاىدرس و فعال کردن آنان توسط دبیران.  3.

  . ایجاد انگیزه در امر تحصیل و یادگیرى و تقویتاعتماد به نفس دانش آموزان.  4.

  تقویت پیشینه و پایهٔ تحصیلى دانش آموزان از طریقانجام تمرین هاى لازم.  5.

  آشنا کردن دانش آموزان با توانایى ها، قابلیت هاو محدودیت هاى خود.  6.

  کمک به دانش آموزان در رعایت بهداشت جسم و روان.  7.

  تشویق دبیران به استفاده از روش فعال در امر تدرسو تدریس توأم با مثال و وسیله.  8.

  آشنا ساختن دبیران با اصول و روش هاى سنجش واندازه گیرى و بهره گیرى از آزمون هاى مختلف براى شناخت دانش آموزان و انجامارزش یابى هاى مستمر.  9.

  برقرارى مسابقات مختلف علمی، هنرى و ورزشى درمدارس و در سطح استان و کشور.  10.

  بررسى تکالیف دانش آموزان و راهنمایى آنان در هرزمینه توسط دبیران.  11.

  انتخاب و انتصاب مدیران و دبیران شایسته و آگاهبه اصول تعلیم و تربیت و روش هاى مختلف تدریس.  12.

  استفاده از روش هاى تشویق و تنبیه مجاز درفرایند تعلیم و تربیت.  13.

  تشکیل کلاس هاى جبرانى و تقویتى عنداللزوم.  14.

  فراهم کردن زمینهٔ بازدید دانش آموزان از مؤسساتعلمی، آموزشی، صنعتی، کشاورزی، خدماتى و...  15.

  برقرارى ارتباط بیشتر بین خانواده ها و مدرسه هاو برقرارى هماهنگى بین انتظارات اولیاى مدرسه و خانه از دانش آموزان.  16.

  ایجاد و توسعهٔ کتابخانه و گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانى و افزایش معلومات عمومى و تخصصى دانش آموزان.  17.

  بررسى و تحلیل نمره هاى درسى دانش آموزان در هرثلث یا نیم سال توسط دبیران، خانواده و به ویژه مشاوران، و رسیدگى سریع به مشکلتحصیل دانش آموز.  18.

  برقرارى ارتباط مؤثر با دانش آموزان در مدرسهتوسط مدیر، معاون، دبیر و مشاور و استفاده از خدمات راهنمایى و مشاوره در درونمدرسه.  19.

  . ارجاع دانش آموزان به مراکز و مراجع تخصصی، بهمنظور کمک به آنان در کاهش مشکلات مختلف، بویژه مشکلات تحصیلی.
  مطالب مرتبط

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  ساخت کلاه ایمنی هوشمند توسط دانش آموزبیرجندی

  صادف پدر سخت اورا آشفته کرده بود هر لحظه با خود می اندیشید اگر اتفاقی برای پدرم می افتاد چه می کردم دائم صحنه را برای خودش مرور می کردیازده سالش بود ولی این اتفاق چنان تاثیری در روحیه اش گذاشته بود که نمیتوانست آن را لحظه ای از ذهنش دور کند باخود می اندیشید اگر دایی من نبودکه ...

  |

  مدارس منطقه دوازده تهران

  مدارس منطقه دوازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  مدارس منطقه یــازده تهران

  مدارس منطقه یــازده تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس منطقه ۱۱ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران