در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر ارومیه (1) -استان آذربایجان غربی  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  ارومیه

  سالن ورزشی کارگران اداره کار و امور اجتماعی ارومیه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  سالن ورشی شهید مالکی نیروی انتظامی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  قولنجی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی - مجموعه تختی

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی - مجموعه تختی

  ارومیه

  امام علی(ع)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ استاد شهریار

  ارومیه

  مجموعه تختی(زمین شماره2(

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - استادیوم تختی

  ارومیه

  شصت طناب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ ورزش –استادیوم شصت طناب

  ارومیه

  مجموعه تختی

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - استادیوم تختی

  ارومیه

  مجموعه بانوان

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ ورزش

  ارومیه

  مجموعه تختی(زمین شماره1(

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  استادیوم فوتبال تا 5000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - استادیوم تختی

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  باستانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی -مجموعه تختی

  ارومیه

  حسین آباد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه -حسین آباد

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سایر

  پایگاه قهرمانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی مجموعه تختی

  ارومیه

  فرهنگیان

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - بلوار فرهنگیان جنوبی

  ارومیه

  انقلاب

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خیابان وحدت

  ارومیه

  مجموعه شهیدباکری

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  شطرنج

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ استاد شهریار استادیوم شهید باکری

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بوکس

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی - مجموعه تختی

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالنهای سقف بلند

  تا1000 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی مجموعه تختی

  ارومیه

  مجموعه آزادی

  سالنهای سقف بلند

  تا500 نفری

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  بانوان

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ارومیه

  مجموعه تختی(هندبال)

  زمینهای ورزشی

  چند منظوره

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - استادیوم تختی

  ارومیه

  مجموعه تختی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  تیراندازی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ کاشانی - مجموعه تختی

  ارومیه

  مجموعه تختی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  جایگاه تماشاچی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ارومیه

  خانه کشتی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  کشتی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ برق

  ارومیه

  خوابگاه ودفاتر هیاتهای ورزشی

  سایر

  خوابگاه ورزشکاران

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  مجموعه شهیدباکری(15خرداد)

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ استاد شهریار –استادیوم شهید باکری

  ارومیه

  مجموعه شهیدباکری

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خ استاد شهریار –استادیوم شهید باکری

  ارومیه

  زمین چمن

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ارومیه

  مجموعه شهیدباکری

  زمینهای ورزشی

  تنیس

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - خ استاد شهریار –استادیوم شهید باکری

  ارومیه

  ارومیه

  سالنهای رشته های خاص

  دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  غدیر

  ارومیه

  ارومیه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  پیست دو ومیدانی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ارومیه

  7تیر

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه - خیابان ورزش

  ارومیه

  هتل اسکی خوشاکوه

  سایر

  هتل ورزش

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - ترگور – روستای خوشاکوه

  ارومیه

  قوشچی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  قوشچی

  ارومیه

  قوشچی

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  قوشچی

  ارومیه

  خوشاکوه

  میدانهای اختصاصی

  پیست اسکی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

  ارومیه - روستای خوشاکوه

  ارومیه

  مجموعه آزادی

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین چمن تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

  ارومیه

  سالن بهداری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

  ارومیه خیابان مولوی 2 شهرک بهداری

  ارومیه

  طلاتپه

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  چنقرالوی پل

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  نازلو

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  باراندوز

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  دیزج دول

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  قره باغ

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  راژان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  طلاتپه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  خداوردیجان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  سازمان تربیت بدنی

  سرپوشیده

   

  ارومیه

  طلاتپه

  زمینها و استادیومهای فوتبال

  زمین خاکی تمرینی

  سازمان تربیت بدنی

  روباز

   

                     

  بعدی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران