در حال بارگذاری ...
  
 • ارشد مدیریت توانبخشی
  معرفی رشته
    باتوجه به اهمیت مدیریت در مراکز توانبخشی از یکطرف و عدم هماهنگی متخصصین شاغل در مراکز توان بخشی از طرف دیگر و همچنین افزایش روز افزون تعداد افراد نیازمند به خدمات توان بخشی لزوم برقراری رشته مدیریت توانبخشی را در سطح کارشناسی ارشد ایجاب می نماید.
  1-تعریف و هدف
  - کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی به دوره هایی اطلا ق می گردد که تحقیقات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد.
  - دوره کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی با هدف آماده سازی دانشجویان جهت احراز مشاغل حرفه ای و مدیریت در مراکز توان بخشی می باشد .
  - منظور از این دوره موشکافی دقیق وظایف اساسی و تخصصی مراکز توان بخشی و بهبود و توسعه مهارت و استعداد دانشجویان در تشخیص مسائل مدیریت توان بخشی و نحوه گردآوری اطلاعات مربوطه و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها و نهایتا ارزیابی از نتایج می باشد.
  - بعبارتی دقیقتر اهداف این برنامه فراهم آوردن زمینه های رشد فردی و حرفه ای و توسعه توانایی دانشجویان برای تطبیق برنامه های توان بخشی با شرایط زمان و نتیجتا بالا بردن کارآیی مراکز توانبخشی است.
  - 2-طول دوره و شکل نظام
  براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول دوره تحصیل 2 سال می باشد.
  هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.
  5-ضرورت و اهمیت
  امروزه بدون استفاده از دانش مدیریت توان بخشی ، اداره امور مرکز توان بخشی با توجه به وسعت عمل تنوع و پیچیدگی خدمات میسر نمی باش.
  با توجه به پیشرفت و گسترش روز افزون در ابعاد مختلف و تحقیقات دامنه داری که در طول سالهای اخیر در زمینه توان بخشی انجام گردیده است، نیاز به تربیت مدیران آگاه به مسائل توان بخشی ، وسایل مورد نیاز ، نحوه سرویس دهی به بیماران و غیره بیش از پیش احساس می گردد.

    
  سطوح رشته

  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  تربیت مدرس     check.jpg

  درس های رشته


  آشنایی با تکنولوژی توانبخشی

  آمار حیاتی 1

  اصول مدیریت

  برنامه ریزی تامین نیروی انسانی

  پایان نامه

  توانبخشی آموزشی

  توانبخشی اجتماعی و جامعه شناسی توانبخشی

  توانبخشی پزشکی (توان پزشکی)

  توانبخشی حرفه ای

  توانبخشی مبتنی برجامعه

  روش تحقیق در علوم بهداشتی

  کاربرد کامپیوتر در مدیریت توانبخشی

  مبانی و اصول توانبخشی

  مدیریت توانبخشی

  مشاوره توانبخشی

   


   


  صنعت و بازار کار
    دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در موسسات خدمات توان بخشی بعنوان مدیرتوان بخشی به امر هدایت و برنامه ریزی مشغول شوند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران