در حال بارگذاری ...
  
 • تاریخ
  معرفی رشته
    تاریخ را می توان مطالعه حیات اجتماعی انسان در زمان، همراه با تحلیل برای نوسازی اکنون و معرفت و آگاهی نسبت به آینده تعریف کرد.
  آموزش تاریخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاریخی و بررسی آنها با روشهای علمی است. آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاریخ را در کشورمان ایجاب می کند، مطالعات و پژوهشهای نو و بازشناسی ارزشهای مادی و معنوی در ایران و اسلام از آغاز تا کنون و با الهام از انقلاب اسلامی و جهان بینی منبعث از آن است.
  تاریخ باید رسالت خود را در تغییر زیر بنایی و بنیادی بر پایه مطالعه مواریث ارزشمند جامعه ایرانی و اسلامی و نیز تاریخ جهان به انجام رساند و با تقویت حس کنجکاوی، دقت علمی و علاقه و تفکر و ابداع و خلاقیت، گذشته را همچون چراغی فراسوی نسل کنونی بیفروزد تا در پرتو آن با استفاده از تجارب تاریخی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آنچه برای پیشرفت و تکامل این سرزمین اسلامی ضروری است، دست یابد.
  از آنجا که کشورمان در زمینه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتمعای و سیاسی نیازمند تربیت عالمان و محققان در این زمینه است و با نظر به اینکه دانشگاهها، مرکز آموزش و پرورش متخصصان در رشته های گوناگون علمی و از جمله تاریخ بشمار می رود، از این رو ضروری و شایسته است که برنامه ریزی تاریخ، متناسب با نیازهای جامعه و پا به پای تحولات علمی در سطح جهان، در خدمت رفع نیازهای علمی و اجرایی کشور قرار گیرد و مقدمات رشد و شکوفایی و پیدایش عالمان و محققان بزرگ در این رشته از علوم انسانی را در سطح جهان فراهم سازد.
  ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در ازمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 2 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 1 برای درس زبان عربی، ضریب 3 برای درس تاریخ و جغرافی، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 2 برای در روانشناسی.
  علاقه به تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل تاریخی و داشتن حافظه قوی و همچنین داشتن قدرت بیان خوب جهت گرایش دبیری از عوامل موفقیت در این رشته است.
    
  سطوح رشته


  نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
  آزاد- آباده   check.jpg    
  آزاد- بافت   check.jpg    
  آزاد- بجنورد   check.jpg    
  آزاد- تنکابن   check.jpg    
  آزاد- داراب   check.jpg    
  آزاد- شاهرود   check.jpg    
  آزاد- شبستر   check.jpg    
  آزاد- شهر بابک   check.jpg    
  آزاد- شهرری   check.jpg    
  آزاد- شوشتر   check.jpg    
  آزاد- محلات   check.jpg    
  آزاد- نجف آباد   check.jpg    
  آزاد- نور   check.jpg    
  آزاد-ابهر   check.jpg    
  اراک   check.jpg    
  ارومیه   check.jpg    
  الزهرا تهران   check.jpg    
  امام خمینی قزوین   check.jpg    
  بیرحند   check.jpg    
  تبریز   check.jpg    
  تهران   check.jpg    
  خرم آباد   check.jpg    
  خوارزمی   check.jpg    
  زاهدان   check.jpg    
  شهیدچمران اهواز   check.jpg    
  صنعتی اصفهان   check.jpg    
  یزد   check.jpg    


  درس های رشته


  آشنایی با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام

  اصول و فلسفه آموزش و پرورش

  اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

  اقتصاد سیاسی

  انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

  انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی، اجتماعی

  ایران پیش از تاریخ

  تاریخ آفریقا

  تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار

  تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

  تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون

  تاریخ اروپا در قرون جدید

  تاریخ اروپا در قرون وسطی

  تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری

  تاریخ اسلام

  تاریخ اسلام از میلاد پیامر اکرم تا سال 41 هجری

  تاریخ اسلام در آسیای میانه

  تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا

  تاریخ اسلام در ممالک قفقاز

  تاریخ اندیشه ها و مکاتب سیاسی در غرب

  تاریخ اندیشه های اقتصادی

  تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

  تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها

  تاریخ ایران در دورۀ ساسانیان

  تاریخ ایران در دورۀ سلوکی و اشکانی

  تاریخ بالکان با تکیه بر گسترش اسلام در آن

  تاریخ بیزانس

  تاریخ پیامبران

  تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران از آغاز دوره

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران از زوال ایلخانان تا

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ حمله مغول و

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ سامانیان

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ سلجوقیان

  تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ غوریان و

  تاریخ تحولات سیاسی ... در دورۀ صفویان

  تاریخ تحولات سیاسی ... در دورۀ صفویان

  تاریخ تحولات سیاسی... جهان اسلام از سال

  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و

  تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

  تاریخ تشیع 1 (از آغاز قرن تا پنجم هجری)

  تاریخ تشیع 2 (از قرن پنجم هجری تا قرن دهم هجری)

  تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار

  تاریخ تمدنهای مشرق زیمن

  تاریخ چین و ژاپن

  تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار

  تاریخ دیپلماسی ایران

  تاریخ روسیه و اتحاد شوروی تا فروپاشی اتحاد شوروی

  تاریخ سلسله های شرقی ایران (پیشدادیان کیانیان)

  تاریخ شبه قاره هند

  تاریخ عثمانی و خاورمیانه

  تاریخ عرفان و تصوف در ایران و اسلام

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

  تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

  تاریخ قاره آمریکا

  تاریخ گسترش اسلام در افریقا و اروپا از آغاز سقوط

  تاریخ محلی

  تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

  تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

  تاریخ نهضت ها و جنبش های اسلامی جهان

  تاریخ هنر و معماری اسلامی

  تاریخ یونان و رم

  تربیت بدنی 2

  تمرین دبیری 1

  تمرین دبیری 2

  تولید و کاربرد مواد آموزشی

  جامعه شناسی تاریخی

  جغرافیای انسانی

  جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

  خلفای فاطمی مصر و حمدانیان

  روانشناسی اجتماعی

  روانشناسی تربیتی

  روش تحقیق در تاریخ

  روشها و فنون تدریس (کلیات)

  ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران

  زبان خارجی

  سنجش و اندازه گیری

  شناخت و نقد مبانی و ماخذ ایران بعد از اسلام

  شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

  فارسی

  فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی

  فلسفه تاریخ

  قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1

  قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2

  قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1

  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1

  قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2

  قرائت و ترجمه متون تاریخی به زبان عربی 2

  قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران

  قیام کربلا و نقش آن در نهضت های شیعی

  گاهشماری و تقویم

  مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

  مبانی تاریخ اجتماعی ایران

  مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان

  مبانی جامعه شناسی

  مبانی حکومت و ساخت قدرت در تاریخ ایران

  مبانی علم اقتصاد

  مبانی علم سیاست

  متون اسلامی

  مدیریت آموزشی

  معارف اسلامی 2

  نهضت روحانیت در دو سده اخیر ایران

  نهضت فلسطین

  کلیات جغرافیا (با تکیه بر جغرافیای ایران)

  کلیات و مبانی علم تاریخ

   

   

  صنعت و بازار کار
    فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی تاریخ توانائی آن را خواهند یافت که در سازمانهای دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه ها، مراکز اسناد ملی، صدا و سیما، مراکز نگهداری آرشیو های دولتی در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، روزنامه ها و مجلات و مراکز چاپ و نشر کتاب و مانند آن به انجام تحقیقات تاریخی در حد تحقیقات بین المللی و تدریس تاریخ در مراکز آموزشی بپردازند.
  مطالب مرتبط

  باغبانی

  باغبانی

          معرفی رشته ...

  |

  نظرات کاربران