در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان و کاردانش دخترانه منطقه هفده تهران

  مقطع نام نوع نشانی تلفن
  کاردانش اخلاص کاردانش راه دور غیردولتی میدان بهاران،خیابان شهید عسگری،پلاک 3317/3 55707077
  هنرستان فنی پروین اعتصامی هیات امنایی خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان شهید تهمتن،پلاک2 55140024
  کاردانش سپیده کاشانی  عادی دولتی خیابان سجاد،خیابان شهید پیغمبری،پلاک  606/3 66222692
  کاردانش شهید صالحی هیات امنایی خیابان قلعه مرغی،کنار ریل،خ شهید رشیدی،پلاک 2426_13491 55653366
  هنرستان فنی فدک عادی دولتی خیابان قزوین،دو راهی قپان،خ عبید زاکانی،کوچه شهید یوسف فشکی 55709298
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران