در حال بارگذاری ...
  
 • اماکن ورزشی شهر تبریز (4)-استان آذربایجان شرقی


  شهر

  عنوان پروژه

  نوع بنای ورزشی

  مدل بنای ورزشی

  مالکیت

  نوع زیربنا

  آدرس

  تبریز

  مثلث طلائی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شقایق

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  علی بابا

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کیمیا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذر آبادگان

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  خیام

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذر هیگر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  استقلال

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اطلس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  قدس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  هادی

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شمس 1

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  قدس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رسالت

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رویا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  حر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  انقلاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  فروردین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مروارید سیاه

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سپهسالار

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اندیشه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ساحل

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سمند

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  روزبه

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  فانوس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  صفا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  بهاران

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  گلدیس

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  خانه رزم

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اورانوس

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شهید اثری اسکندر

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رز

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رهنما

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کانون اسکی سهند

  سایر

  ساختمان اداری

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  گلها

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  تنومند

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  جواندیده

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سفیر

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ارک

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  بانوان شرق

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  فارابی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شهریار

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  اسدی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  هیربد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سیمرغ طلائی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شاهین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  میلاد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شبنم

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سلام

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شادفرد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پرشین

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  راسپینا 2

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پاسار گاد2

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شمس 2

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  المپیک سبز

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  شهریاران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سلامت بانوان

  سایر

  مجموعه ورزشی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  جوادی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذر مراد

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آذران نو

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کمال

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ارشاد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سردار ملی

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آفتاب

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  کاج

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مهران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نوروزی

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

   

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  طلائیه

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  صدف

  سالنهای رشته های خاص

  استخر سرپوشیده

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  بانوان طپش

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  آمادگی جسمانی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  فروتن

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  ارم

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  پاسارگاد 1

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  احسان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  سرای ژیمناستیک

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آپادانا

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  حامد

  سالنهای رشته های خاص

  ژیمناستیک

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  نکوفر

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  رزمی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  رخش

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  دلاوران

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  افق

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  مجتمع دبیری

  سالنهای سقف بلند

  تمرینی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آینده سازان

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

   

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آریانا

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  آرین

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بیلیارد

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  بانوان تبریز

  سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابه

  چندمنظوره

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

  تبریز

  راد

  سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)

  بدنسازی

  بخش خصوصی

  سرپوشیده

   

   

  قبلی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران