در حال بارگذاری ...
  
 • تکنیک ھا و روش ھای پرورش خلاقیت

  مبحث سوم -تکنیک ھا و روش ھای پرورش خلاقیت

   

  باید بدانیم که خلاقیت ذاتی است

  « دکتر کلوین تایلر استاد دانشگاه یوتا دریافت که تمامی کودکان تیزھوش و خلاقند. برخی در سخنوری خلاقند، برخی در حرکات بدنی، و بعضی دیگر در نقاشی یا نویسندگی و عده ای دیگر در شیوه ای که با دیگران ارتباط برقرار می کنند.» در واقع این بخش عظیمی از کودکان خلاق که عموماً بین سنین ٣ تا ٥ سال قرار دارند در زندگی خود کم کم خلاقیت زدایی می شوند و دچار تصلب در تفکر و دگم اندیشی می گردند و آن گونه فکر خواھند کرد که تمام انسانھای غیر خلاق دیگر به آن می اندیشند.

  «فرآیند اجتماعی شدن، خلاقیت طبیعی استعداد فکری ما را با برچسب زدن از طریق داوری ھایی از قبیل خوب، بد، درست، غلط، مناسب، نامناسب، زشت، زیبا مانع ایجاد کرده و سرکوب می کند.»  این درحالی است که کودکان در سنین پایین از این برچسبھا و  ارزش گذاری ھا بی اطلاع ند و دقیقاً برای ھم این است که نگرش شان به دنیا در چارچوب خلاقیت ذاتی می باشد. اما نکته ی مھم این است که در کار با نوجوانان و حتی بزررگ سالان آن نبوغ محصور شده در حصر بایدھا و نبایدھای اجتماعی و خانوادگی و محیطی میتواند با شکستن شان دوباره جاری شده و زندگی خلاقانه ای را برای وی به ارمغان بیاورد.

  رابرت اپستین میگوید: « من پس از بیست سال تحقیق، بررسی و مطالعه روی این مسأله به این نتیجه رسیده ایم که ھمه انسانھا از قوه خلاقیت برخوردار ھستند و استثنایی وجود ندارد .»

   

  آشنایی با روشھای رشد ذھن کودک و نوجوان

  اگر روش ھایی را که باعث رشد ذھن کودک میشوند و معمولاً مورد علاقه ی او نیز ھستند، مورد بررسی قرار دھیم، به طور کلی به دو گروه: روشھای تجربه گرایانه و روش ھای آفرینش گرایانه تقسیم می شوند.

  روشھای تجربه گرایانه برای رشد ذھن کودک را با این نامگذاری ھا بازشناسی میکنیم:

  ١- کار با اشیا

  ٢- کار با واژه ھا

  ٣- کار با نقشه ھا و خطوط

  ٤- کار با شکل ھا و رنگ ھا

  ٥- کار با ابزار و مواد

  علاوه بر روشھای تجربه گرایانه برای رشد ذھن که در بخشھای پیشین برشمرده شدند، روش ھای آفرینش گرایانه ای وجود دارد که ھنرجویانه محسوب میشود . . . مانند:

  ١- ترانه ھا

  ٢- تقلیدھا

  ٣- بازی ھا

  ٤- قصه ھا

  ٥- نمایش ھا
  مطالب مرتبط

  خلاقیت

  خلاقیت

    روشن است که خلاقیت را نمى توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمى تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما مى تواند شرایط مناسبى براى رشد دانه فراهم آورد. در مورد ...

  |

  مدارس مناطق ۱۹-۲۰ - ۲۱و ۲۲ تهران

  مدارس مناطق ۱۹-۲۰ - ۲۱و ۲۲ تهران

  برای دسترسی به لیست و مشخصات انواع مدارس مناطق ۱۹-۲۰ -۲۱و ۲۲ تهران،کافیست بر روی هریک از عناوین داخل جدول، کلیک نمائید.

  |

  نظرات کاربران