در حال بارگذاری ...
  
 • اصول مقاله نویسی

  چهارچوبمقالهوقواعدمقالهنویسی

  تحقیقوپژوهشازاهمیتویژهایبرخورداراستوبهجراتمیتوانگفتکههمهپبشرفتهای

  علمیصنعتیپژوهشیتکنولوژیوجامعهشناسیبرپایهتحقیقوپژوهشاستواراست. اصلی

  ترینومهمترینشیوهارائهنتایجیکمطالعهوتحقیق،تهیهمقالهپژوهشیاستومحققیدر

  صحنهتولیدوانتشارعلمیموفقاستکهبتواندنتایجپژوهشخودرادرمجلاتمعتبرپژوهشیبه

  چاپبرساند. ازآنجاکهنوشتنصحیحومناسبیکمقالهیکرکناساسیبرایچاپمقالات

  علمیمیباشد،دراینجاسعیشدهاستکهبهبررسیروشهایصحیحنگارشمقالاتپژوهشی

  پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای اصلی زیر است:

  عنوان

  نامنویسندهیانویسندگان

  اطلاعاتتماس

  چکیده

  واژگانکلیدی

  مقدمه

  مبانینظریتحقیق

  روشتحقیق

  یافتههایتحقیق

  بحثونتیجهگیری

  فهرستمنابع


  عنوانمقاله

  1.اولینبخشیکمقالهعنواناستکهبایداشتراکاتیباموضوعاصلیتحقیقداشتهباشدوبه

  شکلیجذابجملهبندیشدهباشد. نکاتزیردرانتخابعنوانمقالهقابلتوجههستند:

  2.عنوانمقالهحتیالامکانبایددقیقورسابودهوازبهکاربردناصطلاحاتناآشنایا

  اختصاریخودداریشود


  3.اگرکلماتیدرتوصیفویژگیمطالعهشمانقشکلیدیدارندحتمادرعنوانخودآنرا

  بگنجانید. مثلمطالعهآیندهنگرمطالعهدوسویهکوریامطالعهتصادفیشده

  4.هیچگاهنبایددرعنوانمقالهنتیجهپژوهشرابهصورتثابتشدهذکرنمود.

  نویسندگانوآدرسها

  اسامینویسندگانوهمکارانیکهدرمطالعهشرکتداشتهاندبایدبطورکاملذکرشود. همچنین

  نویسندهاصلیکهمسئولارتباطباخوانندگاناستبایدمشخصشدهوآدرسکاملوشماره

  تلفنویدراختیارخوانندگانقرارگیرد.


  چکیدهتحقیق

  چکیدهپسازعنوانبیشترازسایربخشهاییکمقالهخواندهمیشودودرچکیدهقسمتهای

  مختلفمقالهشاملمقدمه،اهداف،روشهاونتایجتحقیققبصورتخلاصهذکرمیشود. متن

  بسیاریازمقالههابهطورکاملدردسترسمانیستوگاهیفرصتبرایخواندنتماممقاله

  نداریموازاینروچکیدهمقالهاهمیتزیادیدارد. دراکثرمجلاتتعدادکلماتچکیده 150 تا

  250 کلمهمحدوداست.

  واژگانکلیدی

  چندواژهکلیدیکهازاهمیتزیادیدرمطالعهبرخوردارند،دراینقسمتذکرمیشود. ضمن

  اینکهباذکرواژههایکلیدیدرسایتهایعلمیمیتوانبهدنبالمقالهنیزگشت. بهطورمعمول

  5 کلمهدرنظرگرفتهمیشود

  مقدمه

  مقدمهیکمقالهپژوهشیضمنبیانمسئلهوتشریحموضوعبهآنمسئلهپاسخمیدهدکهارزش

  مطالعهحاضربرایانجامآنچهبودهاست. درحقیقتبامطالعهمقدمهیکمقالهپژوهشی،

  خوانندهبامسئلهتحقیقآشناشدهوضرورتانجامپژوهشرادرکمیکند. متنمقدمهبایدروان

  باشدوحتیالامکانبهصورتخلاصهوحداکثردر 2 صفحهتایپشود.

   

  مبانینظریتحقیق

  ادبیاتتحقیقیامبانینظری،بهتشریحمفاهیم،تعاریفوتاریخچهموضوعتحقیقمیپردازد.

  نویسندهمقالهبایدبرادبیاتتحقیقمسلطبودهومبانینظریموضوعتحقیقخودرابهطور

  مختصرولیکاربردیبیاننماید. مبانینظریتحقیقبایدبااستنادوارجاععلمیآوردهشود. یک

  مقالهخوببایدبخشمبانینظریقابلقبولیداشتهباشد.


  روشتحقیق

  دراینقسمتازمقالهچگونگیوروشانجامپژوهشتوضیحدادهمیشود. همچنیننمونههای

  موردبررسی،چگونگینمونهگیری،جامعههدف،مراحلاجرائیپژوهشونحوهتجزیهوتحلیل

  دادههاذکرمیشود. دراینقسمتدرموردتغییربیشتربحثشدهوروشاندازهگیریومیزان

  دقتوچگونگیکنترلآنهابیانمیشود.


  یافتههایتحقیق

  دراینقسمتنتایجبدستآمدهازپژوهشذکرمیشود. نتایجیکلیدیمطالعهبایدباکلمات

  روانودقیقوبدونبزرگنماییذکرشود. ازروشهایمختلفیبرایارائهنتایجاستفادهمیشود.

  استفادهازاعداد،جداولونمودارهاکمکارزندهایبهارائهمطلببطورسادهترمینمایداما

  لازماستدادههایجداولونمودارهابهطورکاملتشریحشدهوموردتجزیهوتحلیلقرار

  گیرند. درمواردیکهازروشهاوآزمونهایآماریبرایبررسینتایجوتحلیلدادههااستفاده

  شدهباشد،بایدنوعآننیزذکرشود.


  بحثونتیجهگیری

  دراینقسمتبهتفسیرنتایجارائهشدهمیپردازیم. همچنینمیتوانبهمقایسهنتایجبهدست

  آمدهازمطالعهحاضربانتایجسایرمطالعههاپرداختوباتوجهبهمجموعهشواهدنتیجهگیری

  نمود. درصورتلزوممیتوانپیشنهادهاییبرایانجاممطالعاتبهتروکاملتردرآیندهارائه

  داد.

  فهرستمنابع

  درپایانلازماستکلیهمنابعیکهدرتحقیقمورداستفادهقرارگرفتهاند،بهشیوهایمطلوبذکر

  شوند. شیوهنگارشمنابعدرنشریاتمختلفمتفاوتاستوبهتراستازراهنماییایننشریاتو

  شرایطنگارشمقالاتکمکبگیریم.

  مطالب مرتبط

  مقاله ای درباره پیش دبستانی ها

  مقاله ای درباره پیش دبستانی ها

  مقدمه آموزش و پرورش در دوره‌ی پیش از دبستان، از دیرباز در کشور ما به عنوان مرحله‌ای از آموزش مطرح بوده است. یعنی از همان زمانی که برنامه‌ریزی در امر ...

  |

  خواندن با کودک پیش دبستان

  خواندن با کودک پیش دبستان

  مربیان پیش دبستان باید بخش مهمی از برنامه روزانه خود را به کتابخوانی با کودکان اختصاص دهند. ادبیات کودکان نقش مهمی در رشد همه جانبه ذهنی کودکان دارد. خواندن شعر و ترانه های کودکانه،‌ قصه گویی و داستان خوانی از جمله برنامه های مهم مربیان می تواند باشد.

  |

  فراخوان مقاله به همایش پژوهش در علوم پایه

  فراخوان مقاله به همایش پژوهش در علوم پایه

  اولین همایش پژوهش در آموزش علوم پایه در بهمن ماه سال جاری با همت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد و علاقمندان تا پایان آذر می توانند آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

  |

  نظرات کاربران