در حال بارگذاری ...
  
 • آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی ابلاغ شد

  آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی موضوع مصوبه هشتصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با امضای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و رئیس این شورا ابلاغ شد.

  به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصدو شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ 2 خردادماه سال 91 ، آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی را به شرح زیر اصلاح کرد.
  براساس این گزارش،متن کامل این مصوبه بدین شرح است:
  با عنایت به نقش آموزش وپرورش درفراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانش آموزان ، مبتنی برمعارف انسان ساز قرآن کریم وسیره تعالی بخش پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین(ع) وبا توجه به ضرورت تقویت وتعمیق شایستگی ها ومهارت های پایه تربیت قرآنی دانش آموزان ودر راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین ،شورای عالی آموزش وپرورش مقرر می دارد:
  وزارت آموزش وپرورش با رعایت نکات زیر نسبت به راه اندازی «مدارس قرآنی» درهر یک از دوره های تحصیلی اقدام نماید:
  ماده 1- مدارس قرآنی به مدارسی اطلاق می شود که درآن دانش آموزان مستعد وعلاقمند، علاوه بر برنامه رسمی وساعات مقرر درجداول مواد درسی دوره ها و رشته های مختلف تحصیلی ، حداکثر 6 جلسه آموزشی درهفته، معارف، شایستگی ها ومهارت های تکمیلی قرآنی را فرا می گیرند.
  تبصره 1- مدارس دولتی وغیردولتی درتمام دوره های تحصیلی، با اولویت دوره ابتدایی، می توانند ، با رعایت مفاد این آیین نامه و براساس دستورالعملی که وزارت آموزش وپرورش تدوین وابلاغ می نماید، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند.
  تبصره 2-مجوز تاسیس این مدارس برابر ضوابط، به درخواست اداره کل آموزش وپرورش استان وموافقت معاونت پرورشی وفرهنگی صادر می شود.
  ماده 2-اهداف مدارس قرآنی، علاوه بر اهداف مصوب دوره های تحصیلی، عبارت است از:
  الف) زمینه سازی برای تربیت قرآنی دانش آموزان
  ب) رشد وتوسعه معارف ، مفاهیم وسوادقرآنی دانش آموزان
  ج) فراهم آوردن زمینه حفظ آیات، تدبر درآنها وتوانایی بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی فردی واجتماعی .
  د) ارتقای جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله واعتلای فرهنگ وتربیت قرآنی درجامعه.
  ماده 3- فضای آموزشی وتربیتی حاکم برمدرسه ، منابع ومناسبات انسانی، روش های یاددهی -یادگیری، شیوه های ارزشیابی ، مدیریت آموزشی ورهبری تربیتی جاری درمدرسه ، باید با الهام ازتعالیم حیات بخش قرآن کریم، زمینه تربیت پذیری وتقویت اخلاق قرآنی دانش آموزان را بیش از پیش فراهم آورند.
  ماده 4-راهنمای برنامه و برنامه های آموزشی وتربیتی ومحتوای فعالیت های تکمیلی ومهارتی این مدارس، مبتنی برمفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش باهمکاری معاونت پرورشی وفرهنگی ،تدوین وپس از بررسی وتایید کمیسیون برنامه های درسی وتربیتی، ابلاغ می شود. این برنامه به برنامه وسرجمع ساعات درس قرآن درپایه مربوط اضافه می شود وعنوان مستقلی برای آن منظور نخواهد شد.
  تبصره- محتوای آموزشی وتربیتی این مدارس همسو با برنامه های درسی شامل برنامه ها وفعالیت های تقویت روخوانی، قرائت ،درک مفاهیم ومعارف قرآنی، حفظ قرآن کریم وفعالیت های تربیتی قرآنی می باشد.
  ماده 5- چگونگی ارزشیابی تربیتی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان این مدارس در راهنمای برنامه درسی موضوع ماده 4 این آیین نامه تعیین می شود.
  ماده 6- به دانش آموزان این مدارس،علاوه بر مدرک تحصیلی رسمی ، پس از کسب موفقیت دربرنامه های مقرر، برابرضوابط، گواهینامه اعطا می شود.
  ماده 7-منابع انسانی شاغل دراین مدارس، اعم از مدیر، معاون، مربیان ، معلمان وسایرکارکنان علاوه برضوابط عمومی ، متخلق به اخلاق قرآنی بوده واز حسن شهرت برخوردار می باشند وهمچنین شرایط اختصاصی مدیر مدرسه ومعلم درس قرآن به شرح زیر خواهد بود:‌
  الف: مدیرومعاون پرورشی مدرسه :‌
  1-
  اولویت دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های مرتبط با علوم قرآنی ویا معادل حوزوی آن
  2-
  دارا بودن حداقل 5 سال سابقه موفق مدیریت برای مدیر مدرسه و3 سال سابقه موفق معاونت پرورشی برای معاون پرورشی مدرسه
  3-
  توانایی برقراری تعامل اثربخش وسازنده با مراکز وسازمان های قرآنی ومساجد محله
  ب- معلمان درس قرآن :
  1-
  دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های مرتبط با علوم قرآنی ویا معادل حوزوی آن
  تبصره : دوره ابتدایی ازشمولیت این بند مستثنی بوده وآموزش قرآن به عهده معلم مربوط می باشد.
  2-
  توانایی وتسلط کافی ولازم درآموزش قرآن با اولویت آشنایی با مفاهیم ومعارف قرآنی .
  3-
  آشنایی با روش های فعال تدریس وفناوری های نوین و توانمندی به کارگیری آنها درفرآیند تدریس
  ماده 8- این مدارس باید از فضای آموزشی وتربیتی مناسب، امکانات وتجهیزات لازم وکافی برای تحقق اهداف مورد نظر برخوردار باشند.
  ماده 9- این مدارس می توانند به صورت هیات امنایی اداره شوند واز اختیارات وامتیازات مدارس هیات امنایی، مصوب شورای عالی آموزش وپرورش برخوردار گردند.
  ماده 10- منابع مالی این مدارس براساس منابع مندرج در ذیل ماده 11 قانون شوراهای آموزش وپرورش(اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می شود، کمک های مردمی ، سهمی که از طریق شورای آموزش وپرورش ازعوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می گیرد، و وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه ) تامین می شود.
  ماده 11- مدارس عادی می توانند تمام یا بخشی از برنامه های آموزشی وتربیتی ومحتوای فعالیت های تکمیلی قرآنی، موضوع ماده 4 این آیین نامه را به صورت فوق برنامه در نوبت دوم به دانش آموزان علاقمند خودارائه وبرابر مفاد ماده 6 گواهینامه مربوط اعطا نمایند.
  تبصره - سایر افراد علاقمند به معارف قرآنی (مانند دانش آموزان دیگر مدارس، کارکنان آموزش وپرورش، والدین دانش آموزان، افراد علاقمند محله) با رعایت دستورالعمل مذکور می توانند درکلاس های آموزش قرآن این مدارس که به طور جداگانه تشکیل می شود، شرکت نمایند و از برنامه های آموزشی وتربیتی آن بهره مند شوند.
  ماده 12-مواردی که دراین آیین نامه اشاره نشده، تابع مقررات مورد عمل دروزارت آموزش وپرورش می باشد.
  ماده 13- گزارش ارزیابی دو سالانه اجرای این آیین نامه ،توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش با همکاری معاونت پرورشی وفرهنگی تهیه وبرای اتخاذ تصمیم، به شورای عالی آموزش وپرورش ارائه خواهد شد.
  نظرات کاربران