در حال بارگذاری ...
  
 • گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی

  منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر از اقداماتی است که آموزش و پرورش استثنایی بر اساس سند پنجم توسعه مکلف به انجام آن است.

  به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، برای اولین بار در سند پنجم توسعه تکالیفی برای آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی تدوین شده است. بر مبنای بند ه ماده 19، وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیازهای ویژه و توان بخشی گروه های مختلف آموزشی اقداماتی را انجام دهد.

  منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر، تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای ویژه، تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس و توسعه کمی و کیفی مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت های مورد نیاز این گونهآموزش پذیران از جمله این اقدامات است.

  توجه تدوین کنندگان سند به بخشی از دانش آموزان این مرز و بوم که دارای نیاز های خاص هستند، علاوه بر آنکه قابل تقدیر است، نوعی نگاه عدالت خواهانه را به همراه دارد که بر مبنای آن هر دانش آموز متناسب با نیازها، توانایی ها و محدودیت ها، آموزش مناسب خود را دریافت کند.

  یکی از ضروری ترین اقدامات در بخش های مختلف، آگاهی دادن به مردم در زمینه نوع نگاه و نگرش به معلول و معلولیت است. نگرش و باور صحیح به معلولین و درک درست از توانایی و محدودیت های آنها باعث می شود که دیگر هیچ گونه تبعیضی بین افراد عادی و افراد دارای ناتوایی یا معلولیت وجود نداشته باشد و زمینه مشارکت کامل آنان در زندگی اجتماعی فراهم شود.
  نظرات کاربران