در حال بارگذاری ...
  
 • آموزش نانو

  * مقطع ابتدایی


  مقدمه ای بر فناوری نانو
  کشف موادپیدایش علم شیمیسمت و سوی فناوری
  حالت های موادانرژی و تامین آندوران جدید فناوری
  شناخت موادریاضی و نانونانو مواد
  اتم ،مولکول و ساختمان ماده  * مقطع راهنمایی


  مقدمه ای بر فناوری نانو
  انواع انرژیتعریف مواد
  فازهاساختار اتمیانواع پیوند ها  * مقطع دبیرستان

  مقدمه ای بر فناوری نانو
  1- مقدمات علم مواد
  1-1- ماده
  مقدمه موادفاز هاتغییر فاز
  مواد جامداصول مایعاتتبخیر مایعات
  در جستجوی یک گاز
  نظرات کاربران