در حال بارگذاری ...
  
 • مهارت آموزی دردانش آموزان زمینه ساز اشتغال زایی درکشور است

  رئیس جمهور در سفربه استان سمنان براشتغال زایی از طریق آموزش مهارت آموزی دردانش آموزان تأکیدکرد.

  به گزارش  مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، دکتر روحانی درسفربه استان سمنان درسالن یادگارامام استانداری سمنان با اشاره به سال تولید و اشتغال افزود: با مهارت آموزی دردانش آموزان ودوران دبیرستان زمینه اشتغال درکشو فراهم می شود.

   

  وی با بیان اینکه آموزش مهارت آموزی موجب کاهش بیکاری درجامعه است، افزود: از طریق این فن ومهارت افراد حتی درشرایط سخت بیکارنمی مانند.

   

  رئیس جمهوری ایران اسلامی تصریح کرد: ما باید در تحولی که درآموزش وپرورش وآموزش عالی ایجاد می کنیم شرایط مهارت آموزی رادرجوانان فراهم نمائیم.

   

  دکتر حسن روحانی خاطرنشان کرد: مادرتمام مشاغل حتی برای شغل های ساده نیازمند مهارت هستیم .

  وی بااشاره به اینکه راه ایجادمهارت واشتغال از طریق آموزش وپرورش است اظهارکرد: مابایدبه نسل جوان مهارت بیاموزیم تا فعال وتوانمند شوند.

   

  رئیس کابینه یازدهم با اشاره به ارزش علم ودانش تصریح کرد:  علم خود یک مقصد ومقصود وخود هدف می باشد.

  وی افزود: همه ماباید ازآموزش وپرورش که درقدیم استاد و شاگردی بود و معلمی که چندنفرشاگرد را آموزش می داد و یک نفر که خوب کارمی کرد جذب می شدرا یاد بگیریم و از این شیوه استفاده کنیم.

   

  رئیس جمهور با اشاره تأکیدمقام معظم رهبری مبنی برتولید و اشتغال بیان کرد: ظرفیت خوبی درکشور ما وجود داردوتصمیم دولت براین است که از اولین جلسه دولت مسأله اشتغال رادردستورکارقراردهیم.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران