در حال بارگذاری ...
  
 • مدارس هنرستان فنی - کاردانش کرمانشاه

   

  مقطع نام نوع ناحیه آدرس
  هنرستان فنی  هنرشهیدآوینی عادی دولتی 2 فرهنگیان فازیک خیابان شهیدفرهمندضلع شرقی 
  هنرستان فنی  صنایع شیمیایی عادی دولتی 2 بلوارفرهنگیان ضلع شمالی جنب پارک معلم
  هنرستان فنی صنعتی کاوش عادی دولتی 2 خیابان ناسیونال ضلع شرقی
  هنرستان فنی  خوشه گندم نمونه دولتی 2 خیابان عشایرخیابان عمرمل ضلع شمالی
  کاردانش  میقات عادی دولتی 2 خیابان کوهساری گذرتیمچه
  هنرستان فنی - کاردانش بزرگسالان کارودانش سعادت عادی دولتی 2 بازارتوپخانه ضلع شرقی
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران