در حال بارگذاری ...
  
 • مراکز آموزش از راه دور شیراز

  جنسیت مقطع نام ناحیه آدرس تلفن
  دخترانه متوسطه دوره دوم اندیشه مندان 1 خ نادر روبروی اداره کشاورزی 8314746
    متوسطه دوره دوم آینده   شهرک گلستان -بلوارغدیرشمالی  
    متوسطه دوره اول و دوم پیام نیکان 2 شیراز-پل معالی آباد-بلوار بهشت-انتهای بلوار-کوچه 11-شیفت عصر دبستان پیام انقلاب 36249522 09380064041
    هنرستان پیام نیکان 2 شیراز-پل معالی آباد-بلوار بهشت-انتهای بلوار-کوچه 11-شیفت عصر دبستان پیام انقلاب 36249522 09380064041
    متوسطه دوره اول و دوم ثنا   شهرک گلستان -بلوارعلامه امینی  
    هنرستان ثنا   شهرک گلستان -بلوارعلامه امینی  
  پسرانه متوسطه دوره دوم عادل آباد 1 زندان عادل آباد 8342781
  پسرانه کاردانش عادل آباد 1 زندان عادل آباد 8342781
      نیایش 7 خیابان شهید دوران خیابان فرعی شهید کشوری واقع در دبیرستان الزهرا  
  دخترانه متوسطه دوره دوم هدای 1 بلوار رحمت نرسیده به انبار گاز دبیرستان مطهر 8341812
  نظرات کاربران