در حال بارگذاری ...
  
 • هوش طبیعت گرا Naturalist inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

   

   - هوش طبیعت گر هشتمین هوش ازدسته هوش های چند گانه است که درتقسیم بندی گاردنرگنجانده شده است . کسانی که ازاین هوش برخوردارند درتشخیص وتمیزدادن پوشش های گیاهی وجانوری مناطق مختلف وموارد دیگردرطبیعت مثل سنگ ها  ،ابرها مهارت دارد. این افراد ازکوهنوری ، جنگل نوردی ، رفتن به پارک های طبیعی ( جنگلی) لذت می برند. اغلب یک یا چند حیوان خانگی درمنزل نگهداری می کنند. ازفیلم های مربوط به زندگی حیوانات مثل رازبقا وغیره خوششان می آید ، کتابها ومجله هایی که درمورد طبیعت وپدیده های طبیعی است را آبونه ، جمع آوری ومطالعه می کنند . درکلاس ها ودوره های زیست شناسی ( گیاه شناسی) جانورشناسی شرکت می کنند واطلاعات وسیعی در موارد آنها دارند.

   

   اغلب جذب گروه ها وسازمان هایی مثل نهادهای غیردولتی ، طبیعت پاک ، نجات حیوانات درحال انقراض ، حمایت ازحیوانات ، بازگشت به طبیعت گیاهخواری – خام خواری – خام گیاه خواری وغیره می شوند.درکودک رفتن به باغ وحش ازبهترین تفریحات آنهاست .hobby  وسرگرمی اوقات فراغت آنهاپرورش گل وگیاه ومعمولا درمنزل محلی را به پرورش ونگهداری آنها می پردازند.

   

  مشاغل وحرفه های موفقیت آمیزبرای آنها:

   1-     زنبورداری

   2-     دامداری

   3-     باغداری

   4-     جنگل بانی

   5-     زیست شناسی

   6-     دامپزشکی

   7-     کشاورزی

   8-     بوم شناسی

   9-     جانورشناسی وزیرمجموعه ها ی آن  ، حشره شناسی و...

   10-    سنگ شناسی

   11-    خاک شناسی

   12-     آبشناسی

   13-    هواشناسی

   14-    کارتوگراف
  مطالب مرتبط

  هوش درون فردی  Intrapersonal inte

  هوش درون فردی Intrapersonal inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش برون فردی  Interpersonal inte.

  هوش برون فردی Interpersonal inte.

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش حرکتی – جسمی  Bodily kinesthetic

  هوش حرکتی – جسمی Bodily / kinesthetic

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش موسیقایی musical rhythmic

  هوش موسیقایی musical / rhythmic

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  نظرات کاربران