در حال بارگذاری ...
  
 • هوش های نه گانه ی گاردنر

  هوش های نه گانه ی گاردنر که به ما در کشف استعداد کودکان و حتی کشف استعداد خود ما می تواند کمک کند عبارتند از :

   

  1.  هوش کلامی                                    linguistic intelligence
  2. هوش ریاضی – منطقی                 logical- math metical inte
  3. هوش فضایی – دیداری                        visual / special inte
  4. هوش موسیقایی                           Rhythmic /musical inte
  5. هوش حرکتی – جسمی               Bodily / kinesthetic inte
  6. هوش اجتماعی / برون فردی                  Interpersonal inte
  7. هوش درون فردی                                Intrapersonal inte
  8. هوش طبیعت گرا                                      Naturalist inte
  9. هوش هستی گرا                                Existentialist inte

   

   
  مطالب مرتبط

  هوش طبیعت گرا Naturalist inte

  هوش طبیعت گرا Naturalist inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش درون فردی  Intrapersonal inte

  هوش درون فردی Intrapersonal inte

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش برون فردی  Interpersonal inte.

  هوش برون فردی Interpersonal inte.

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  هوش حرکتی – جسمی  Bodily kinesthetic

  هوش حرکتی – جسمی Bodily / kinesthetic

  بررسی مشخصه ها و مولفه های این هوش- اقدامات لازم در راستای رشد وشکوفایی فرزندان -مشاغلی که این افراد درآینده می توانند موفق و سرآمد باشند.

  |

  نظرات کاربران