در حال بارگذاری ...
  
 • وارنـیش فلورایـد در دانـش‌آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان‌ها را کاهش می‌دهد

  معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: استفاده از وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان نیاز بـه تجهیـزات دندانپزشـکی گرانقیمـت نـدارد و علاوه بر آن حدود 50 درصد کاهش پوسیدگی در دندان‌های شیری و دائمی را به همراه دارد

  به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربیت‌بدنی وسلامت، مهرزاد حمیدی اظهارکرد: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود.

  معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک 6سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای 5 دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن 6 تــا 12 ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دائمــی رونــد افزایشی دارد.

  وی خاطرنشان کرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال درسـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه 3 ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزینه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت.

  وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است.

  معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.
  مطالب مرتبط

  با اجرای طرح سلامت دهان ودندان، شاهد ارتقای سلامت دهان ودندان دانش آموزان خواهیم بود

  با اجرای طرح سلامت دهان ودندان، شاهد ارتقای سلامت دهان ودندان دانش آموزان خواهیم بود

  مدیر کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران گفت: با اجرای طرح سلامت دهان ودندان، بزودی شاهد ارتقاء شاخص های سلامت دهان ودندان دانش آموزان درسنین 6تا12سالگی خواهیم بود.

  |

  نظرات کاربران