در حال بارگذاری ...
  
 • قسم روباه را بارو کنیم یا دم خروسو ؟

  یکی بود ، یکی نبود ،‌ خروسی بود بال و پرش رنگ طلا ، انگاری پیرهنی از طلا، به تن کرده بود ، تاج قرمز سرش مثل تاج شاهان خودنمائی می کرد . خروس ما اینقدر قشنگ بود که اونو خروس زری پیرهن پری صدا می کردند .

  خروس زری از بس مغرور و خوش باور بود همیشه بلا سرش می اومد برای همین آقا سگه همیشه مواظبش بود تا برایش اتفاقی نیافته .

  روزی از روزا آقا سگه اومد پیش خروس زری پیرهن پری ، بهش گفت : خروس زری جون .

  خروسه گفت :‌ جون خروس زری

  سگ گفت : پیرهن پری جون

  خروس : جون پیرهن پری

  سگ : می خوام برم به کوه دشت  ، برو تو لونه ، نکنه بازم گول بخوری ، درو رو کسی وا نکنی

  خروس گفت : خیالت جمع باشه ، من مواظب خودم هستم .

  آقا سگه رفت ، بی خبر از اینکه روباه منتظر دور شدن اون بود .

  همینکه آقا سگه حسابی دور شد ،  روباه ناقلا جلوی لونه خروس زری اومد تا نقشه اش رو عملی کنه ، جلوی پنجره ایستاد و شروع کرد به آواز خوندن :

  ای خروس سحری                    چشم نخود سینه زری

  شنیدم بال و پرت ریخته             نذاشتن ببینم

  نکنه تاج سرت ریخته                 نذاشتن ببینم

  خروس زری که به خوشگلی خودش افتخار میکرد خیلی بهش بر خورد ، داد زد : ” نه بال و پرم ریخته ، نه تاج سرم ریخته . “

  روباه گفت اگه راست میگی ، بیا پنجره رو بازکن تا ببینمت .

  خروس مغرور پنجره رو باز کرد و جلوی پنجره  نشست و گفت :  بیا این بال و پرم ، اینم تاج سرم .

  و همینکه خروس سرش رو خم کرد که تاجش و نشون بده ، روباه بدجنس پرید و گردن خروس را گرفت .

  خروس زری داد زد : آی کمک  ، کمک ، آقا سگه به دادم برس .

  آقا سگه با گوشهای تیزش صدای خروس زری را شنید و به طرف صدا دوید .

  دوید و دوید تا به روباه رسید . از روباه پرسید : ”‌ آی روباه ناقلا خروس زری را ندیدی ؟ “

  روباهه که دهان آقا خروسه رو بسته بود و اونو توی کوله پشتی انداخته بود ،‌ شروع کرد به قسم خوردن که والا ندیدم ، من از همه چیز بی خبرم ، و پشت سر هم قسم می خورد .

   یکدفعه چشم آقا سگه به کوله پشتی افتاد و گفت :‌” قسم روباه و باور کنم یا دم خروس را ؟“

  آقا روباهه تازه متوجه شد که دم خروس از کوله پشتی اش بیرون آمده ، پس کوله پشتی اش رو انداخت و تا می توانست دوید تا از دست سگ نجات پیدا کند .

  و خروس زری پیرهن پری هم همراه آقا سگه به خونشان برگشتند .

  آره بچه ها جون وقتی کسی دروغی بگه ، ولی نشانهائی وجود داشته باشه که حرف او را نقض کنه از این ضرب المثل استفاده می شود .
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران