فراخوانی ...
چهارشنبه 12 تیر 1392 ساعت 12:13 نسخه چاپی RSS
 • مدارس ابتدایی بندرعباس- استان هرمزگان  جنسیت

  نام

  نوع

  ناحیه

  آدرس

  تلفن

  پسرانه

    رویش

  غیردولتی

  1

  بندرعباس بلوارامام حسین خ علم الهدى  رویش

   

  پسرانه

  رشد

  غیردولتی

  1

  خ شریعتی نرسیده به میدان

  2220272

  پسرانه

  دانشگاه

  غیردولتی

  1

  خ سیدجمال الدین اسدآبادى (مرادى )

  2221035

  پسرانه

  مهدیه

  عادی _دولتی

  1

  خ فرعی شاه حسینی محله سه زیارتان

  2222941

  پسرانه

  دانشگاه

  غیردولتی

  1

  خ سیدجمال الدین اسدآبادى چهارراه مرادى

  2224220

  پسرانه

  شهیدشیخی فینی 2

  عادی _دولتی

  1

  کمربندى درخت سبزشمال غرب مسجدصاحب الزمان

  2242416

  پسرانه

  نجمیه

  عادی _دولتی

  1

  خ آیت اله غفارى

  33130067

  پسرانه

  شهیدسبزى زاده

  عادی _دولتی

  1

  انتهاى کوى آزادگان فرودگاه قدیم پشت منازل سازمانی

  3330044

  پسرانه

  شهیدمجیدشاهی

  عادی _دولتی

  1

  خ کمربندى بلوارشفاجنب مسجد14معصوم

  3330078

  پسرانه

  13آبان

  عادی _دولتی

  1

  نایبندجنوبی خ امام روبروى امام زاده سیدمظفر

  3332068

  پسرانه

  صنعتی

  عادی _دولتی

  1

  بلوارامام خمینی روبروى سیماى جمهورى اسلامی ایران

  3332462

  پسرانه

  سارا

  غیردولتی

  1

  بلوارمعلم نبش بهارستان 10

  3333238

  پسرانه

  دریاى دانش

  غیردولتی

  1

  خ گلچین پشت پارک دباغیان

  3334152

  پسرانه

  اندیشه

  غیردولتی

  1

  کوى آزادگان جنب منازل کشتیرانی

  3340193

  پسرانه

   سما

  غیردولتی

  1

  بیست مترى خواجه عطاپشت اداره ثبت اسناد

  3341114

  پسرانه

  نبوت

  غیردولتی

  1

  بلوارامام حسین نبش خیابان اندیشه

  3347202

  پسرانه

  مائده

  غیردولتی

  1

  بلوارامام حسین پشت بنگاه ابوالفضل

  3347289

  پسرانه

   ریحانه

  غیردولتی

  1

  آزادگان جنب راهنمائی ورانندگی

  3351230

  پسرانه

  طلوع

  غیردولتی

  1

  آزادشهر90هکتارى انتهاى خیابان هرمزگان

  3551323

  پسرانه

  غدیرخم

  عادی _دولتی

  1

  آزادشهرغرب مرکزاستثنائی امید

  3551532

  پسرانه

  المهدى

  غیردولتی

  1

  نایبندشمالی غرب 700دستگاه جنب مهرگان

  3551828

  پسرانه

   ابتدایی طوبی

  غیردولتی

  1

  بلوارامام حسین شهرک طلایه

  3553962

  پسرانه

  انقلاب

  عادی _دولتی

  1

  پایگاه نهم شکارى

  3701384

  پسرانه

  شهیدفهمیده 1

  عادی _دولتی

  1

  بندرعباس شهرک توحیدخ نبوت

  3703665

  پسرانه

   حدیث

  غیردولتی

  1

  شهرک نبوت میثم 13

  3705429

  پسرانه

  بلال

  عادی _دولتی

  1

  کمربندى دوراهی ایسینی کوى نخل پیرمرد

  4310303

  پسرانه

  شهیدابراهیم تنیده

  عادی _دولتی

  1

  گلشهرجنوبی جنب پارک جنگلی

  6660306

  پسرانه

  پویش (2)

  غیردولتی

  1

  بندرعباس خ داماهی کوچه گوهران 3

  6661086

  پسرانه

  جهاد

  غیردولتی

  1

  گلشهرشمالی روبروى بلواررسالت

  6661170

  پسرانه

  صدرا

  غیردولتی

  1

  گلشهرشمالی کوچه ایرانیت

  6663178

  پسرانه

  تدبیر

  غیردولتی

  1

  پشت ساختمان سهند2کوچه نواب 4

  6663244

  پسرانه

  شهیداکبرى زاده

  عادی _دولتی

  1

  کوى دامایی

  6663300

  پسرانه

   امیددانش

  غیردولتی

  1

  دامایی فاز2پشت زمین ورزشی

  6663472

  پسرانه

  قائم

  غیردولتی

  1

  گلشهربلواررسالتکوچه صنایع

  6663655

  پسرانه

  شهیدغلامی

  عادی _دولتی

  1

  کوى نخل ناخداجنب ترمینال

  6664899

  پسرانه

  شهیدمهراب رشیدى

  عادی _دولتی

  1

  گلشهرخ رسالت شمالی جنب انبارداروپخش

  6666305

  پسرانه

  پویا

  غیردولتی

  1

  گلشهرشمالی بلواررسالت

  6669628

  پسرانه

  پویش

  غیردولتی

  1

  گلشهرشمالی جنب انبارداروپخش

  6669629

  پسرانه

  فجر

  عادی _دولتی

  1

  شهرک گاز

  6669931

  پسرانه

  فدک

  غیردولتی

  1

  سهندشمالی خ کوشاکوچه کوشا 11

  6670065

  پسرانه

  مریم

  غیردولتی

  1

  گلشهرجنوبی رسالت جنوبی جنب مخابرات

  6670469

  پسرانه

  ادب

  غیردولتی

  1

  گلشهرجنوبی بطرف پارک دولت کوچه عدالت یک

  6671500

  پسرانه

   سما

  غیردولتی

  1

  خیابان طلوع کوى شهیدبهشتی

  6673244

  پسرانه

  حضرت ابوالفضل

  عادی _دولتی

  1

  بلوارامام حسین ایستگاه خاوران خ شهیدفهمیده

  7331102

  پسرانه- دخترانه

  حافظ- پروین اعتصامی

  عادی _دولتی

  1

  خ شهیدبهشتی جنب مسجدمدنی

  2223471

  پسرانه- دخترانه

  شهیدعلی تختی

  عادی _دولتی

  1

  بخش حومه روستاى تخت

  2270031

  پسرانه- دخترانه

  شهیدعلی ابراهیمی- آسیه

  عادی _دولتی

  1

  بخش حومه روستاى قلعه قاضی

  2382395

  پسرانه- دخترانه

  اقتدارى

  عادی _دولتی

  1

  نایبندشمالی ک شهیدفرزادمسافرى

  3331531

  پسرانه- دخترانه

  شهیدابوالفضل عمرانی- فروغ دانش

  عادی _دولتی

  1

  انتهاى کوى آزادگان زیباشهر

  3331713

  پسرانه- دخترانه

  سعدى- ارشاد

  عادی _دولتی

  1

  خ امیرکبیرروبروى مرکزبهداشت

  3349947

  پسرانه- دخترانه

  نواب صفوى

  عادی _دولتی

  1

  گلشهرجنوبی روبروى مخابرات

  6660482

  پسرانه- دخترانه

  فردوسی

  عادی _دولتی

  1

  بلوارامام

  6662298

  پسرانه- دخترانه

  اندرزگو

  عادی _دولتی

  1

  گلشهرشمالی انتهاى خیابان داروپخش

  6666661

  پسرانه-دخترانه

  محمدیه_ سمیه

  عادی _دولتی

  1

  خ سیدجمال الدین اسدآبادى

  2222938

  دخترانه

  شهداى ملی گاز

  عادی _دولتی

  1

  بندرعباس شهرک گاز

  2194352

  دخترانه

  ام کلثوم

  عادی _دولتی

  1

  کمربندى خ 20مترى شاهدجنب مسجدامام شهید

  2220457

  دخترانه

  شهیدشیخی فینی

  عادی _دولتی

  1

  خ کمربندى درخت سبزمسجدصاحب الزمان محله سرخائیها

  2227367

  دخترانه

  موحد 2

  عادی _دولتی

  1

  خ فرعی شریعتی محله 3زیارتان

  2229193

  دخترانه

  شهیداصغرقاسمی

  عادی _دولتی

  1

  کوى آزادگان خیابان نواب صفوى کوچه 27

  3330242

  دخترانه

  شهیدنامجو

  عادی _دولتی

  1

  خ امام خمینی خ پاسداران دریا

  3332461

  دخترانه

  حاج میرزاعلی چاوش

  عادی _دولتی

  1

  کوى آزادگان لین یازدهم

  3332730

  دخترانه

  13آبان

  عادی _دولتی

  1

  نایبندجنوبی روبروى امام زاده سیدمظفر

  3338070

  دخترانه

  الزهرا

  غیردولتی

  1

  هفتصدواحدى خ سعدى کوچه نیکنام یک

  3552407

  دخترانه

  انقلاب

  عادی _دولتی

  1

  پایگاه هوائی

  3701631

  دخترانه

  گله دارى

  عادی _دولتی

  1

  شهرک توحیدخ نبوت بالاترازمسجدنبی اکرم

  3703668

  دخترانه

  شهیدمجیدشاهی

  عادی _دولتی

  1

  کمربندى بلوارشفاپشت دبیرستان شیخ الاسلام

  4310200

  دخترانه

  نجمیه

  عادی _دولتی

  1

  خ آیت اله غفارى

  4313067

  دخترانه

  آمنه جمالی

  عادی _دولتی

  1

  کوى دامائی

  6663623

  دخترانه

  شهیدداشته

  عادی _دولتی

  1

  کوى نخل ناخداجنب ترمینال

  6664866

  دخترانه

  سپاه

  عادی _دولتی

  1

  شهرک سپاه

  6667597

  دخترانه

  شهیدابراهیم تنیده

  عادی _دولتی

  1

  گلشهرجنوبی روبروى مجتمع فرهنگیان

  6678370

  دخترانه

  ام البنین

  عادی _دولتی

  1

  بلوارامام حسین ایستگاه خاوران خ شهیدفهمیده

  7331103

  پسرانه

  شهیدمفتح

  عادی _دولتی

  2

  بازارشهردارى

  2242947

  پسرانه

  توحید

  عادی _دولتی

  2

  بخش مرکزى گچین علیا

  2263317

  پسرانه

  شهیدناصربهمنیار

  عادی _دولتی

  2

  بخش مرکزى روستاى تازیان پایین

  2283410

  پسرانه

  مولوى شهرک مروارید (2)

  غیردولتی

  2

  شهرک مروارید

  2483731

  پسرانه

  توحید(غ )

  غیردولتی

  2

  بلوارسیدجمال الدین اسدآبادى

  25843

  پسرانه

  معلم

  عادی _دولتی

  2

  بخش حومه شهرک شهیدرجائی

  5111352

  پسرانه

  راهیان علم

  غیردولتی

  2

  شهرک نیروى دریایی هدیش

  5421187

  پسرانه

  شهیدمنصورى نژاد

  عادی _دولتی

  2

  کوى اسلام آباد

  5554600

  پسرانه

  علی اکبرانتظارى

  عادی _دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی کوى ملت

  5559839

  پسرانه

  12بهمن

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی امیرآباد

  5560444

  پسرانه

  البرز

  غیردولتی

  2

  کوى 22بهمن ب رسالت خ هنگامه

  5563377

  پسرانه- دخترانه

  سنایی

  عادی _دولتی

  2

  میدان یادبودپشت شهر

  2223351

  پسرانه- دخترانه

  رشادت شهرو

  عادی _دولتی

  2

  بخش حومه روستاى شهرو

  2223355

  پسرانه- دخترانه

  منوچهرشبل الحکمائ- زینبیه

  عادی _دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی چهارراه برق

  2225311

  پسرانه- دخترانه

  مشیردوانی- فاطمیه

  عادی _دولتی

  2

  خ شهیدبهشتی غرب میدان قدس

  2226369

  پسرانه- دخترانه

  شهیدکلانترى- محبوبه دانش 2

  عادی _دولتی

  2

  بلوارسیدجمال الدین اسدآبادى

  2226386

  پسرانه- دخترانه

  رضوى- راضیه

  عادی _دولتی

  2

  خ شهیدبهشتی محله الشهدا

  2226734

  پسرانه- دخترانه

  شهدا

  عادی _دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلواربهشت زهرا

  2227515

  پسرانه- دخترانه

  دانش- سیدقطب

  عادی _دولتی

  2

  خ امام خمینی محله اوزیها

  2233176

  پسرانه- دخترانه

   شهداى محراب

  عادی _دولتی

  2

  بخش حومه روستاى قلات بالا

  2423416

  پسرانه- دخترانه

  صائب (گچین سفلی )- نبوت

  عادی _دولتی

  2

  بخش حومه روستاى گچین سفلی

  2853601

  پسرانه- دخترانه

  توحید- کهریزى

  عادی _دولتی

  2

  شهرک ولی عصربلوارشهیدارشدبیرق

  5422865

  پسرانه- دخترانه

  نونهالان انقلاب

  عادی _دولتی

  2

  کوى شهیدباهنر

  5424092

  پسرانه- دخترانه

  شهیدپوردلیر

  عادی _دولتی

  2

  امیرآبادخیابان عمارکوچه عمار 3

  5550148

  پسرانه- دخترانه

  شهیدعلی رضائی

  عادی _دولتی

  2

  بلوارپاسداران یادبود

  5550294

  پسرانه- دخترانه

  میثم

  عادی _دولتی

  2

  ششصددستگاه بلوارملاصدرا

  5551348

  پسرانه- دخترانه

  معراج (1)

  عادی _دولتی

  2

  کوى 22بهمن بلوارشهداى محراب

  5551474

  پسرانه- دخترانه

  تربیت سورو

  عادی _دولتی

  2

  سوروبلواردانشمند

  5554454

  پسرانه- دخترانه

  فردوسی

  عادی _دولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی بلوارسمیه

  5558675

  پسرانه- دخترانه

  شهیدعسکرحسین پور

  عادی _دولتی

  2

  کوى ملت بلوارملت

  5559870

  پسرانه- دخترانه

   مهدى موعود(عج )

  عادی _دولتی

  2

  شهرک المهدى

  5592058

  دخترانه

  مولوى شهرک مروارید (1)

  غیردولتی

  2

  شهرک مروارید

  2223737

  دخترانه

  مبینا

  غیردولتی

  2

  بلوارجمهورى اسلامی ک وچه بسیج 24

  2226429

  دخترانه

  شهیدناصربهمنیار

  عادی _دولتی

  2

  بخش مرکزى روستاى تازیان پایین

  2763411

  دخترانه

   قلم

  غیردولتی

  2

  خیابان امام خمینی روبروى بانک مسکن

  4212304

  دخترانه

  معلم

  عادی _دولتی

  2

  کوى شهیدرجائی جاده اسکله

  5111429

  دخترانه

  راهیان علم

  غیردولتی

  2

  شهرک نیروى دریائی هدیش

  5421186

  دخترانه

  عطار

  عادی _دولتی

  2

  کوى اسلام آبادبلوارثارالله

  5551207

  دخترانه

  قدس

  عادی _دولتی

  2

  کوى ملت 2500دستگاه

  5559142

  دخترانه

  13آبان گچین علیائ

  عادی _دولتی

  2

  بخش حومه روستاى گچین بالا

  999999  متفرقه
  نام منبع: پرتال مدرسه ها-مدرسه نیوز
  شماره مطلب: 5117
  دفعات دیده شده: 7830 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش
  کد کاربری : 8