فراخوانی ...
سه‌شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 13:07 نسخه چاپی RSS
 • مدارس پسرانه منطقه یــک تهران  مقطع آموزشی

  نام مدرسه

  نام مدیر

  آدرس

  تلفن

  آمادگی پسرانه

  امام سجاد (ع)

  پروین دلاوری

  جاده لشکرک جنب مینی سیتی شھرک شھید محلاتی خ ایثار

  ٢٢۴۴١۴۶١

  آمادگی پسرانه

  ایثار

  مرتضی مقدسی

  شھرک لویزان مجتمع شھیدرسول

  ٢٢٩۴٠٠٢٠

  آمادگی پسرانه

  ایمان

  میترا افضل زاده

  پاسداران سھ راه نوبنیاد-خ لنگری

  ٢٢۵٨٨٧٩١

  آمادگی پسرانه

  حبیب ابن مظاھر

  فاطمه زندی

  خ شھید باھنر –خ جماران ک زرتشت

  ٢٢٢٨۴۴۴٢

  آمادگی پسرانه

  دکتر احمد ناصری

  افتخارالسادات ھاشمی

  ازگل – ١٢ متری قائم –مقابل نانوائی

  ٢٢۴۴۴۴۵٣

  آمادگی پسرانه

  شاه آبادی

  فردوس اشرفی

  پاسداران –کوھستان ٨- اختیاریه مالی

  ٢٢٢٩۵۵۵٩

  آمادگی پسرانه

  شھید غفاری

  پروین ھنر پرور

  درکه خ شھید اسماعیلی کوچه تفنگ سازان

  ٢٢۴٠٣۵٨۵

  آمادگی پسرانه

  شھید معصومی

  علی ھرمزی نصیری

  شریعتی شھید واعظی نبش خ خیام پ ٢

  ٢٢٢٠۵١٩٩

  آمادگی پسرانه

  شیخ محمد خیابانی

  کبری واحدیان بیگلی

  ولیعصر محمودیه ک صفای اصفھانی پ ١٨

  ٢٢۴٠٩٢٣۵

  آمادگی پسرانه

  فرزانه

  الھام احمدی نائینی

  خ دربند خ شھید اسدالھی

  ٢٢٧١۶۴٣۴

  آمادگی پسرانه

  فرزانه 2

  علی سیف زرگر

  نیاروان کاشانک ک بھشت

  ٢٢٨٢٣۵٧١

  آمادگی پسرانه

  فرھنگیان

  منیر سادات حسینی

  زعفرانیه خ آصف ک سوداچی

  ٢٢۴١٢٠١٠

  آمادگی پسرانه

  کار و اندیشه ( ٢)

  فرزانه فرھودی

  شھرک نفت خ آبادان

  ٢٢۴۴٨٣۴۵

  آمادگی پسرانه

  نورقائم (عج )

  بھروزصفری الموتی

  جاده لشکرک جنب اداره جنگلھا

  ٢٢۴۵٢٨۵۴

  آمادگی پسرانه روستا

  شھد رضازمانی

  مرتضی عباسی فشمی

  رودبار قصران فشم روبروی پنب بنزین

  ٢٢٢٣٣۴٣٢

  آمادگی پسرانه روستا

  شھید کیائی

  طیبه حقیقت جو

  لواسان کوچک گلندوک

  ٢٢۵٧٢٢٠٩

  آمادگی پسرانه روستا

  نظامی گنجوی

  ھوشمندسلیمانی

  رودبارقصران میگون ابتدای جاده میگون

  ٢٧٣٣

  ابتدایی پسرانه شھر

  احمدناصری

  افتخارالسادات ھاشمی

  لشگرک شھرک لویزان  ٣

  ٢٢٢٨٧٢۶۶

  ابتدایی پسرانه شھر

  امام حسین (ع)

  افسانه تندرو خشک نود

  ازگل ١٢ متری قائم

  ٢٢۴۴۴۴۵٣

  ابتدایی پسرانه شھر

  امیروفائی

  امیر قیدی

  مینی سیتی شھرک محلاتی

  ٢٢۴۴١۴۶١

  ابتدایی پسرانه شھر

  ایثار

  مرتضی مقدسی

  شھرک محلاتی فاز ٣م امام علی

  ٢٢۴۴١۴۶۵

  ابتدایی پسرانه شھر

  بعثت

  سید احمد حسینی

  دزاشیب قبل از آتش نشانی

  ٢٢٧١۴۴٢۵

  ابتدایی پسرانه شھر

  پانزده خرداد

  شھریار زارع شھرکی

  شرق لویزان مجتمع رسولی

  ٢٢٩۴٠٠٢٠

  ابتدایی پسرانه شھر

  جمھوری اسلامی

  حسین ابیاری قمصری

  پاسداران م نوبنیاد شھرک چمران

  ٢٢۵٨٨٧٩١

  ابتدایی پسرانه شھر

  حبیب ابن مظاھر

  فاطمه زندی

  درب دوم کوچه الھیه

  ٢٢۶۴٣۵٢۵

  ابتدایی پسرانه شھر

  خواجه نوری

  فرشته وخشیته

  خ دانشگاه خ ھشترودی کوچه نادر پ٩

  ٢٢۴٠٢۴٧٠ 

  ابتدایی پسرانه شھر

  شھید باھنر

  توران قزوینی

  امامزاده قاسم میدان شنا کوچه نوری

  ٢٢٧١٣۵١٠

  ابتدایی پسرانه شھر

  شھیدپورابتھاج

  حبیب لله رضایی

  خ باھنر خ جماران م جماران

  ٢٢٢٨۴۴۴٢

  ابتدایی پسرانه شھر

  شھیدخوانساری

  محمد رضا گوھری

  مین سیتی شھرک ابوذر

  ٢٢۴۴٠۴٠۵

  ابتدایی پسرانه شھر

  شھیدشاه آبادی

  فردوس اشرفی

  شریعتی کوی الوند

  ٢٢٢٣٣٣١۵

  ابتدایی پسرانه شھر

  حکیم

  جلال عسکریان

  ابتدای کاشانک- خ شھید جھانشاھی

  ٢٢٢٨٨٠۴۶

  ابتدایی پسرانه شھر

  شھیدغفاری

  پروین ھنر پرور

  پاسداران کوھستان ھشتم بن بست پریسا

  ٢٢٢٩۵۵۵٩

  ابتدایی پسرانه

  شھید فرھنیگیان

  منیر السادات حسینی

  زعفرانیه آصف کوچه سوداچی

  ٢٢۴١٢٠١٠

  ابتدایی پسرانه

  شھید فھمیده

  اقدس خیابانی

  ولیعصرباغ فردوس یکتا ک فھمیده

  ٢٢٧١٧٧۶١

  ابتدایی پسرانه

  شھید معصومی

  علی ھرمزی نصیری

  قیطریه حکمت خ کتابی خ شھید خراسانی

  ٢٢٢٠۵١٩٩

  ابتدایی پسرانه

  شیخ محمدخیابانی

  کبری واحدی بیگی

  ولیعصر کوچه صفای اصفھانی پ ١٨

  ٢٢٠۴١٨٨٣ 

  ابتدایی پسرانه

  گلھای انقلاب ( ١)

  فاطمه لک

  جاده لشگرک شھرک دانشگاه کوی نارون

  ٢٢۴۴٠۶١٠

  ابتدایی پسرانه

  محیط

  علی اکبریوسفی

  دربند خلیلی کوی محیط

  ٢٢٧١٢١٨۵

  ابتدایی پسرانه

  امیدانقلاب

  زھره جوان بالنگاه

  لواسانات شھرک امام حسین

  ٧٧٣١۴٣٨۵

  ابتدایی پسرانه

  حضرت ولیعصر(عج)

  سکینه شکری

  لواسانات م گلندوک جنب شھرداری

  ٢٠٢٨

  ابتدایی پسرانه

  شھید رضازمانی فشم

  مرتضی عباسی فشمی

  رودبارفشم روبروی پمب بنزین

  ٢٠٢٩

  ابتدایی پسرانه

  شھید کیائی

  حکیمه حقیقت جو

  لواسان کوچک گلندوک

  ٢٠٩۶

  ابتدایی پسرانه

  نظامی گنجوی

  ھوشمند سلیمانی

  رودبار قصران میگون ابتدای جاده میگون

  ٢٧٣٣

  راھنمایی پسرانه شھری

  آزادگان

  سیروس ذاکری

  شھرک شھید محلاتی- بلوار شاھد فاز ٣

  ٢٢۴۵۵۵٨۴

  راھنمایی پسرانه شھری

  امام جعفر صادق(ع) ١

  محمد آقا بوکانیان

   

  ٢٢۴۴١۴۶٠ - ٢٢۴۶۴۵۴۵

  راھنمایی پسرانه شھری

  امام ره (بزرگسالان)

  حسین

  تجریش جعفرآباد

  ٢٢٧١٧٨٨٠

  راھنمایی پسرانه شھری

  انصار ١

  محمد رضا دھوویه

  نیاوران خ رضاسعیدی ک استخر

  ٢٢٢٨١٩٧٧

  راھنمایی پسرانه شھری

  بعثت

  احمد کیایی

  شریعتی نرسیده به پل صدرک الھیه

  ٢٢۶۴۶٨٠٠ - ٢٢۶۴٣۵٢۵

  راھنمایی پسرانه شھری

  ھجرت

  رضامحمدی

  خ شھید فلاحی- خیابان حجازی

  ٢٢۴١١٨۶٣

  راھنمایی پسرانه شھری

  رسالت

  حشمت اله خیر

  چیذر م ندا خ علیرضاصالحی

  ٢٢۴۵۴٩١۵

  راھنمایی پسرانه شھری

  زرین تاج ناصری

  خسرو رضوی مشعوف

  ازگل ١٢ متری- قائم- کوچه مدرسه

  ٢٢٧١۴١٧٨

  راھنمایی پسرانه شھری

  یاران امام شاھد

  اسماعیل مجیدی

  اراج- شھرک ولیعصر (عج)

  ٢٢٩۵٢۵۴

  راھنمایی پسرانه شھری

  شھید پورابتھاج

  حبیب لله رضایی

  دارآباد- ابتدای خ شھید افتخاری

  ٢٠١٠۶٢٠٠

  راھنمایی پسرانه شھری

  حکمت

  عظیم حیدری

  نیاوران - ضلع شمالی کاخ نیاوران

  ٢٢٨٠۴٠٣٧

  راھنمایی پسرانه شھری

  مسعودیان

  مجید پیروزی

  لشگرک شھرک قائم ک رازقی

  ٢٢۴۵٢٨۵۴

  راھنمایی پسرانه شھری

  نورقائم (عج)( ٢)

  بھروز صفری الموتی

  ولیعصر خ سرلشگرفلاحی خ شھدا

  ٢٢۴١١٨۶٢

  راھنمایی پسرانه شھری

  ھجرت

  رضا محمدی

  نوبنیاد شھرک شھید چمران

  ٢۵۴۴۴٧٣٢

  راھنمایی پسرانه شھری

  ھدف

  تورج حسنی

  نوبنیاد شھرک شھید چمران

  ٢۵۴۴۴٧٣٢

  راھنمایی پسرانه شھری

  یاسر

  محمد اسماعیلی

  باھنر نرسیده به سه راه دزاشیب

  ٢٧١٢۵٣۴٢

  راھنمایی پسرانه روستایی

  آزادگان

  عزیزاله رجبی فرد

  رودبارقصران میگون بالامحله

  ٢۶۵١٢۴٧۴

  راھنمایی پسرانه روستایی

  امیدانقلاب

  آرش ساکی

  لواسان اتوبان بابائی شھرک دانشگاه امام حسین

  ٧٧١٠٣٧٨٧

  راھنمایی پسرانه روستایی

  شھیدبھشتی

  سیدجلال ھاشمی

  لواسان کوچک- روستای افجه

  ٢۶۵۵۵٣٨٠

  راھنمایی پسرانه روستایی

  شھید رضازمانی فشم

  محمودعباسی

  روبارقصران فشم جنب شھرداری

  ٢۶۵٠٣٠١٩

  راھنمایی پسرانه روستایی

  شھید عباسپور

  میر فخرائی

  لواسانات جاجرود سدلتیان کوی دوم

  1۵-٢۵٢۵٢١١

  راھنمایی پسرانه روستایی

  شھید لطیفی

  محمدرضاھدھدی

  لواسان بزرگ-روستای کلان

  ٢۶۵۵٧۴٧٢

  راھنمایی پسرانه روستایی

  علامه طباطبائی

  اردشیر یقین علی

  لواسان کوچک -شھرک باستی

  ٢۶۵۵٠٧٧۵

  راھنمایی پسرانه روستایی

  قائم مقام فراھانی

  محمد رضا کلھر

  رودبار قصران- اوشان

  ٣۵٨٣٠۶۶

  راھنمایی پسرانه روستایی

  محرمعلی گندمی

  علی مقیمی الموتی

  لواسان بزرگ -روستای نیکنامده

  ٢۶۵٣٣٢٨٨

  ممتوسطه پسرانه شھری

  امام علی (ع)

  حسین قدرتی

  شھرک شھید محلاتی فاز ٣

  ٢۴۵١١١۴٢

  متوسطه پسرانه شھری

  امام موسی صدر

  فرید رضایی

  ولی عصرایستگاه پسیان ک توتوچی

  ٢۶٢١١۵۵٧

  متوسطه پسرانه شھری

  پیام شھید

  سیدحسن سیاح

  خ شھید باھنر خ فیضیه

  ٢٢٠۵٣٢۴۴

  متوسطه پسرانه شھری

  رضائی راد

  علی کریمی

  انتھای اقدسیھ خ شھید لنگری

  ٢٢٩۵٢۶٠۶

  متوسطه پسرانه شھری

  شھید آیت اله مدنی ١

  حسین محمدی

  خ شریعتی- برادران برادران واعظی

  ٢٢٧١١۵٣٢

  متوسطه پسرانه شھری

  شھید احمدپور

  علی ھدایتی

  ولنجک - بلوار دانشجو- روبروی کیلینیک

  ٢۴٠٧٣٨٣٢

  متوسطه پسرانه شھری

  شھید پورابتھاج

  امیر قیدی

  داراباد ک شھید افتخاری

  ٢٢٨٨٠۴۶٢

  متوسطه پسرانه شھری

  شھدمطھری ١

  علی کریمی

  میدان تجریش - خ جعفر آباد-جنب پاساژ تندیس

  ٢٢٧١٠١٠۴

  متوسطه پسرانه شھری

  محمدنراقی (بزرگسال )

  حسین محمدی

  خ شریعتی- خ برادران واعظی

  ٢٢٧١١۵٣٢

  متوسطه پسرانه شھری

  مھر ١

  احمد رضا مختاری

  لشگرک شھرک نفت کنگان یکم - کوی کلنار

  ٢٢۴۵٠۴٢١

  متوسطه پسرانه شھری

  مفتح( امتحانات متفرقه)

  علی ھدایتی

  ولنجک- بلوار دانشجو- روبروی کیلینیک

  ٢٢۴٠٧٣٩٣

  متوسطه پسرانه روستای

  خواجه نصیر طوسی

  حمید پاکدامن

  رودبارقصران- روستای میگون

  ٢۶۵١٢٧٣٨

  متوسطه پسرانه روستای

  شھید بازیان

  محمد رضا ھدھدی

  لواسان بزرگ- روستای کلان

  ٢۶۵۵٧۴٧۴

  متوسطه پسرانه روستای

  شھید گندمی لواسان

  حمید رضا نظری

  لواسان بزرگ -روستای نیکنامده

  ٢۶۵۶٣٢٨٨

  متوسطه پسرانه روستای

  لواسانی دانا

  مرتضی اسم خانی

  لواسان کوچک - میدان بسیج- بلوار صحرای ناران

  ٢۶۵۴١۶۶٩

  متوسطه پسرانه روستای

  مولی الموحدین

  علی انصاری

  اتوبان بابائی- شھرک امام حسین(ع)

  ٨ - ٧٧١٠٣٧۴٧

  ھنرستان فنی وحرفه ای پسرانه

  فیضیه ( فنی)

  سید مجید میر موسی

  خ شھید باھنر خ فیضیه

  ٢٢٢٩٩٠٧٠

  ھنرستان فنی وحرفه ای پسرانه

  جھاد(حرفه ای)

  علیرضا علی اصغر

  زاده

  خ شریعتی خ الھیه خزر

   

  ٢٢۶٠۵٠٢٢

  ھنرستان فنی وحرفه ای پسرانه

  کمال الملک (حرفه ای )

  مھرداد مرادیان

  ولیعصر قبل تجریش ک. کاشانجی

   

  ٢٢٧١۵٧٢۶

  ھنرستان کاردانش پسرانه

  ادب ( ١ )

  سید ابوالفضل خاموشیان

  لشگربعداز مینی سیتی شھرک قائم

  ٢٢۴۵۴١٢۵

  ھنرستان کاردانش پسرانه

  خاورمنش

  علی الھامی پور

  کاشانک خ نصیرآبادی

  ٢٢٢٨۴٠١١

  ھنرستان کاردانش پسرانه

  فارابی( بزرگسالان) جوار

  ساسان مرادی

  پائین ترازچھارراه مینی سیتی (دانشکده علوم )

  ٢٩٩۴٣۶٢۵

  ھنرستان کاردانش پسرانه

  میثم (بزرگسالان)

  علی الھامی پور

   

  ٢٢٢٨۴٠١١

  ھنرستان کاردانش پسرانه

  شھید مدرس (روستای)

  حجت اله ابراھیمی

  رودبار جاده زایگان مقال پمب بنزین

  ٢۶۵٠٢٠٢٩

  پیش داشگاھی پسرانه

  جلال آل احمد

   

  حمزه ھاشمی

  خ شھید دربندی خ تختی

  ٢٢٧٠٩١٠٠

   
  متفرقه
  نام منبع: پایگاه اطلاع رسانی مدرسه نیوز
  شماره مطلب: 3346
  دفعات دیده شده: 22573 | آخرین مشاهده: 28 دقیقه پیش
  کد کاربری : 8